RSS Nyheter

Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier

Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier heves. Les mer

Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning

Allmenninger kan ikke skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen, skriver Høyesterett i en fersk dom. Les mer

Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren

Kjenner selskapet den utenlandske aksjonærens skattemessige status, kan det trekke redusert kildeskatt, men risikerer ansvar for manglende trekk. Les mer

Altinn har fått nytt design

14. november kom Altinn i ny versjon. I den nye versjonen finnes blant annet: Les mer

Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig ytret misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen. Les mer

SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet. Les mer

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav

Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer. Les mer

Skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Kan reisen klassifiseres som en «yrkesreise» etter skattereglene, kan man også motta skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting. Les mer

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Les mer

Kommunerevisor reviderte kommunale AS i privat enkeltpersonforetak - Ulovlig mener Revisorforeningen!

Det er ingen tvil om at virksomheten i enkeltpersonforetaket til Åge Sandsengen, som er daglig leder i Kommunerevisjon IKS, ikke har vært i henhold til revisorloven, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Les mer

Ny personvernlovgivning

Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov. Les mer

Feil formuesverdi på aksjer i selskaper med næringseiendom

Skattedirektoratet har i en kunngjøring 13. oktober 2017 orientert om at personlige aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi i 2016. Les mer

Oppdatert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse i 2018

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke blitt endret siden oktober 2014, men til neste høst varsles det en oppdatering. Les mer

Statsbudsjett 2018 og el-biler

Fortsatt gunstig for små el-biler og ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde på minst 50 km. Les mer

Et statsbudsjett med få nyheter på skatteområdet

Regjeringen følger opp Skatteforliket, men mange varslede skatteendringer er utsatt til senere behandling. Les mer

Statsbudsjett 2018 og mva

MVA satsen på opplevelser økes fra 10 % til 12 %. Les mer

Grensen mellom ordinært utbytte og likvidasjonsutbytte ved avvikling

Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven § 16-9, også måtte anses som likvidasjonsutbytte. Les mer

Idrettslag med kiosksalg

Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem. Les mer

Nektet fradrag for mva ved salg av aksjer

Ny dom nekter fradrag for merverdiavgift på kostnader knyttet til salg av aksjer i eiendomsselskap. Les mer

Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift på kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap. Les mer

Avgiftslempning

Søknader om avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven §§ 3-31, 6-36 og 7-9 skal behandles av skattekontorene. Les mer

Gunstig med aksjesparekonto

Oppretter du en aksjesparekonto og kjøper og selger børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond gjennom denne, utsettes beskatningen av eventuelle gevinster og fradrag for tap. Ut 2017 kan du også overføre poster som du allerede eier til kontoen. Les mer

Bare "må sjekke" mobilen!

Har du opplevd at du «bare må» sjekke mobilen – nyheter, mail, Facebook eller noen annet? Avslutter du også kvelden med å være på nett, når du egentlig skulle ha gjort noe helt annet? Det er en veldig dårlig idé om du vil ha overskudd i hverdagen, gode relasjoner og være effektiv. Les mer

Gjenopprett tilliten!

I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon. Les mer

Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak. Les mer

Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Les mer

Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper. Les mer

Formuesskatt: - Skjær gjennom - unnta aksjer!

Ved å innføre et fribeløp for aksjer unntar man i praksis arbeidende kapital i underskogen av norske bedrifter fra formuesbeskatning. Les mer

Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2017

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31. august 2017. Les mer

Bør Skatteetaten få se absolutt alt?

Standard dataformat i regnskapsføringen kan gi Skatteetaten et online kikkhull inn i alle bedrifter. Er det virkelig helt greit? Les mer

Avvikende regnskapsår gir bedre regnskapskvalitet

Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen er overbevist om at en utvidet adgang til å benytte seg av avvikende regnskapsår vil gi bedre regnskapskvalitet. Les mer

En milliard i tvangsmulkt

Tvangsmulkt har hittil i år tilført statskassen en milliard kroner. Samtidig har truslene om tvangsmulkt ført til en dramatisk økning i antall skattemeldinger og årsregnskap som leveres i tide. Les mer

Beskatningstrender i EU

EU har offentliggjort en rapport over skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU pluss Island og Norge. Les mer

Svart arbeid fortsatt vanligste a-krim

Svart arbeid er fortsatt den vanligste formen for arbeidslivskriminalitet viser ny rapport. Les mer

FoU på oppdrag fra andre er utenfor Skattefunnordningen

Selskap som utelukkende driver forskning og utvikling på oppdrag fra andre faller utenfor Skattefunnordningen, skriver Forskningsrådet Les mer

13 700 selskaper har fortsatt ikke levert årsregnskap

Det er om lag 12 000 færre regnskapspliktige enheter enn på samme tid i fjor. Les mer

Skattefunn for selskap som utelukkende driver forskning

Et selskap som utelukkende skal drive med forskning og hvor forskningsresultatet skal selges kan få skattefunnfradrag Les mer

Rentebegrensningsreglene foreslås endret

For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger. Les mer

Regnskapsregisteret 2017

Regnskapsregisteret opplyser at de i år har god kapasitet på mottak og registrering av årsregnskap. Les mer

Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning. Les mer

Salg av eiendom ansett som kapitalinntekt

Skattedirektoratet konkluderte med at et sameies gevinst ved salg av en eiendomsmasse var kapitalinntekt. Les mer

Skatteplikt ved utleie av hybler

Utleie av hybler i et frittstående bygg ble ansett skattepliktig selv om skattyter også hadde en garasje i bygget. Les mer

Burde også Stortinget ansatt en statsautorisert revisor?

Det er ikke bare Idrettsforbundet som har problemer med manglende åpenhet og tillit i fritt fall. På Stortinget er det et byggeprosjekt ute av økonomisk kontroll, galopperende driftsutgifter og høy sigarføring. Les mer

Skattedirektoratet kommenterer Høyesterettsdommer

Skattedirektoratet har offentliggjort sine kommentarer til tre Høyesterettsdommer som ble avsagt våren 2017 Les mer

Salg av boligeiendom eid i sameie

En sameier kunne selge en bolig skattefritt selv om de tinglyste eierforholdene viste at boligen var eid i sameie med tre andre som ikke bodde i boligen. Les mer

Statsautorisert revisor ny generalsekretær i Idrettsforbundet

Norges Idrettsforbund sliter med tilliten både internt og eksternt etter i lang tid å ha blitt kritisert for høy sigarføring og manglende åpenhet. Nå har Karen Kvalevåg, som er statsautorisert revisor fra NHH, fått i oppdrag å gjenopprette tilliten. Les mer

Rederiskatteordningen godkjent ut 2017

ESA har fattet vedtak om å forlenge den gjeldende godkjenningen av den særlige skatteordningen for sjøfart til 31. desember 2017. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2017

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Les mer

Elektronisk signering av selskapsdokumentasjon

Endringen av aksjelovene § 1-6 om elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon trer i kraft 1. juli 2017. Les mer

Lite imponerende av Regjeringen!

Etter to omfattende delutredninger fra Regnskapslovutvalget, hvorav den ene har ligget to år i departementet, er det som nå presenteres av endringer i regnskapsloven lite imponerende mener Revisorforeningen. Les mer