Aksjelovendringene får ulik ikrafttredelse

Endringene i aksjelovgivningen ble sanksjonert i statsråd 16. juni. Lovendringene får ulik ikrafttredelse.

De fleste av endringene trer i kraft fra 1. juli 2017. Dette gjelder bl.a. endringene som åpner for økt bruk av elektroniske løsninger og forenklingene i regelverket for gjennomføring av generalforsamling.

Endringene i revisjonsplikten

Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene i aksjeloven § 7-6. Dette trer i kraft fra 1. juli. Det samme gjelder forenklingene i reglene for hvordan fravalg kan gjennomføres. Også opphevelsen av flere av kravene til revisors særattestasjoner trer i kraft fra 1. juli.

Endringene i terskelbeløpet trer i kraft på et senere tidspunkt, se nedenfor.

Registering av digital adresse i aksjeeierboken fra 1. januar 2018

Endringen i aksjeloven § 4-5 annet ledd innebærer blant annet at aksjeeiernes digitale adresse skal innføres i aksjeeierboken. Av endringen i aksjeloven § 4-6 første ledd følger det at denne opplysningen ikke er offentlig tilgjengelig, men at Kongen kan gi regler om innsynsrett. Selskapene bør få tid til å innhente aksjeeiernes digitale adresser før endringene trer i kraft. Endringene i aksjeloven §§ 4-5 annet ledd og 4-6 første ledd trer derfor i kraft 1. januar 2018.

Følgende endringer trer i kraft på et senere tidspunkt:

Aksjeloven:

  • § 2-18 annet ledd femte punktum
  • § 2-19 første ledd første punktum
  • § 7-6 første ledd første punktum nr. 1 og 2
  • § 7-6 annet ledd annet punktum nr. 1 og 2
  • § 10-9 annet ledd fjerde punktum

Allmennaksjeloven:

  • § 2-18 annet ledd femte punktum
  • § 2-19 første ledd første punktum
  • § 10-9 annet ledd fjerde punktum

Foretaksregisterloven

  • § 4-4 bokstav e første punktum

Bekreftelse av aksjeinnskudd

Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd femte punktum, 2-19 første ledd første punktum og 10-9 annet ledd fjerde punktum og foretaksregisterloven § 4-4 bokstav e første punktum gjelder å åpne for at advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte aksjeinnskudd i penger. Før endringene kan tre i kraft, må det etableres systemer i Foretaksregisteret for å kunne kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører.

Terskelverdiene for revisjon

Endringene i aksjeloven § 7-6 første ledd første punktum nr. 1 og 2 og annet ledd annet punktum nr. 1 og 2 innebærer å fjerne terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum mv. fra lovbestemmelsene og at nærmere regler om dette fastsettes i forskrift. Det vil bli utarbeidet slike forskriftsbestemmelser før endringene trer i kraft.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no