Bedre ordning for pensjonssparing

I revidert statsbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen å innføre en ny spareordning til egen pensjon. Det vil bli gitt fradrag for slik sparing med inntil NOK 40 000. Ved uttak av pensjon etter denne ordningen, skal inntekten kun beskattes som kapitalinntekt.

Dagens ordning avvikles

Dagen ordning med individuell pensjonssparing (IPS) er begrenset til et årlig maksimalt sparebeløp på NOK 15 000.

Utbetalinger fra ordningen har blitt skattlagt som pensjonsinntekt. I markedet har dette blitt vurdert til å være en lite gunstig ordning i og med at skatten på utbetalingen kunne være vesentlig høyere enn skattefradraget man fikk ved innskuddet. IPS-ordningen foreslås derfor avviklet. Departementet foreslår likevel at de som har IPS-avtaler, kan fortsette med innbetalinger på eksisterende kontrakter.

Ny ordning for pensjonssparing

For å stimulere til å øke den individuelle pensjonssparingen, foreslår Regjeringen å innføre en ny ordning der fradragsrett innrømmes for sparing til egen pensjon for et årlig beløp inntil NOK 40 000. Det foreslås ikke noen maksimal samlet sparing i ordningen. Fradrag innrømmes i alminnelig inntekt som for 2017 beskattes med 24 prosent, slik at maksimal skattefordel blir NOK 9 600.

Det foreslås at uttak fra ordningen blir skattlagt som alminnelig inntekt i stedet for pensjonsinntekt med trinnskatt og trygdeavgift. Dette innebærer en lavere beskatning enn uttak etter den tidligere IPS-ordningen hvor pensjonsutbetalingen i tillegg til skatt på alminnelig inntekt, ble ilagt bruttoskatter i form av trinnskatt og trygdeavgift. Etter skattesatsene for 2017 reduseres således beskatningen etter den nye ordningen fra maksimalt 43,62 prosent til 24 prosent ved utbetaling.

Innestående midler i den nye ordningen skal, som tidligere, være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Egen forskrift

Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift. Regjeringen tar sikte på å sende forslag om ny ordning for pensjonssparing på høring i løpet av våren 2017. Det tas sikte på at ordningen kan tre i kraft i løpet av høsten 2017.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende m.m.

Regjeringen foreslår også at selvstendige næringsdrivende kan få fradrag i næringsinntekten for sparing til egen pensjon med inntil 6 prosent.

Etter dagens regler har selvstendige næringsdrivende fradragsrett for sparing til egen pensjon med inntil 4 prosent av beregnet næringsinntekt mellom 1G og 12G. Regjeringen foreslår at fradragsretten økes med inntil 6 prosent av det samme grunnlaget.

Ordningen gjelder også for ansatt eier som tar ut lønn fra eget aksjeselskap, samt for personlig deltaker som tar ut arbeidsgodtgjørelse fra deltakerlignet selskap. Frilansere kan også opprette en slik pensjonsordning der årlig innskudd ikke kan overstige 6 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Med frilanser menes en person som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, uten å være selvstendig næringsdrivende.

Næringsdrivende m.m. vil i tillegg kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon med maksimalt sparebeløp på NOK 40 000.

Det foreslås at satsøkningen får virkning allerede fra og med 2017.

 

Kilde: www.sticos.no