Er Norge verdensmestre i HMS?

Vi har gjennom mange år opparbeidet en relativt god HMS-kultur i Norge. Dette kan vi nok blant annet takke olje- og gassindustrien for, som i en årrekke har jobbet systematisk og målrettet med HMS-aktiviteter og ikke minst holdninger.

Gjennom Arbeidsmiljøloven stiller norske myndigheter krav om at arbeidsgiver/daglig leder skal ha nødvendig opplæring i HMS. Selv om vi er i verdenstoppen på god HMS er det likevel mye vi kan bli bedre på, og mange virksomheter mangler det vi betegner som en god HMS-kultur. Å delta på HMS-kurs for ledere kan gi nyttige innspill for å komme i gang med eller få orden på HMS-arbeidet.

Men hva ligger egentlig i begrepet god HMS-kultur?

Lederens adferd og holdninger til HMS vil være avgjørende for en god HMS-kultur. Men en god HMS-kultur skapes ikke av en leder alene. Medvirkning fra de ansatte er også et vesentlig suksesskriterium for å kunne skape et arbeidsmiljø som ivaretar den enkeltes trivsel, helse og sikkerhet.

Vi kan også dele HMS-arbeidet inn i en formell og en uformell del.

Det formelle består av

 • systemer for styring
 • koordinering
 • kontroll

Det uformelle (selve kulturen) består i

 • holdninger
 • verdier
 • vaner
 • praksis
 • følelser
 • atferd

Det nytter ikke å bare integrere HMS i formelle systemer, HMS må også integreres i den uformelle delen av virksomheten. Vi kan si at den formelle og uformelle delen av HMS-arbeidet er gjensidig avhengig av hverandre for at vi skal lykkes i HMS-arbeidet.

Til tross for gode HMS-resultater i Norge har vi likevel en del å gå på. Mange virksomheter fyller ikke kravene i HMS-lovgivningen selv om regelverket er relativt tydelig. Og mange mangler også selve HMS-kulturen. Det er nok flere årsaker til dette, vi kan nevne:

 • Noen synes HMS-arbeidet er for komplisert og tidkrevende
 • Manglende kunnskap
 • Holdninger

God HMS-lønner seg

Det er stor enighet blant virksomheter som har lyktes i HMS-arbeidet om at tydelig HMS-fokus lønner seg av flere grunner:

 • Sykefravær reduseres
 • Bedre kvalitet på produkter og tjenester
 • Kontroll på risikoer
 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Mer tilfredse medarbeidere
 • Bedrer kommunikasjon og samhandling
 • Gir virksomheten et godt rykte og blir dermed en attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner

 

Kilde: www.sticos.no