Forbud mot kontantbetaling

Regjeringen foreslår å innføre en grense på 40.000 kroner for betaling med kontanter.

Begrensningen vil være å betale med kontanter over 40.000 kroner til forhandlere av gjenstander i én og samme transaksjon. Beløpsgrensen kan ikke omgås ved delbetalinger. Forhandlere av gjenstander vil da ikke lenger være underlagt hvitvaskingsloven. Beløpsgrensen vil ikke gjelde for betalinger mellom privatpersoner.

Revisorforeningen foreslo i sitt høringssvar at beløpsgrensen burde være vesentlig lavere. Et forbud mot å motta kontant vederlag vil være et godt egnet og kostnadseffektivt tiltak for å hindre hvitvasking og skatteunndragelser. Flere land har allerede innført forbud mot kontantomsetning for beløp over visse grenser.

Revisorforeningen mener at betaling for gjenstander med mer enn 40 000 kroner i kontanter er et høyt beløp. Etter vårt syn går grensen betraktelig lavere for hvilke kjøp fra forhandlere som det i dag er et legitimt og praktisk behov for å gjøre opp med kontanter. Revisorforeningen mener at beløpsgrensen kan settes så lavt som 10 000 kroner og at den i hvert fall ikke bør settes høyere enn 20 000 kroner. Vi mener videre at et forbud mot å motta kontant betaling over et visst beløp, bør gjelde generelt og ikke bare for forhandlere av gjenstander.

EU-kommisjonen arbeider med å følge opp et vedtak fra Finanskomiteen (Economic and Financial Affairs Council) i EU-Parlamentet. Komiteen pekte i 2016 på den betydning kontanter har i kriminelle miljøer og for finansiering av terroraksjoner. Flere medlemsstater i EU har i flere år hatt grenser for hvor store beløp som kan betales med kontanter. Frankrike, Italia og Portugal har gått lengst og har begrenset kontantbetalinger til 1.000 Euro (se vedlegg). Kommisjonen vil nå vurdere å innføre forbud mot kontantbetaling i alle EUs medlemsstater.

Autorisasjon av tilbydere av virksomhetstjenester

Regjeringen foreslår også at det etableres en autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester. Tilbydere av virksomhetstjenester er blant annet personer og foretak som legger til rette for opprettelse av selskaper for andre, eller som administrerer utenlandske juridiske arrangementer, såkalte «trusts». Revisorer, regnskapsførere og advokater vil etter forslaget kunne tilby virksomhetstjenester i medhold av egen autorisasjon.

Tilsyn med land-for-land-rapportering

Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven. Finanstilsynet skal føre tilsynet med rapporteringen.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no