Foreslår nye regler for tips

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.

De nye reglene skal gjelde for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene skal gjelde uavhengig av om kunden betaler tips via kort, kontant eller på annen måte.

Forslaget fremmes i en høring fra Skattedirektoratet og skal etter forslaget få virkning fra 2019. Vedtatte endringer i bokføringsforskriften som innebærer at tips må registreres trer i kraft fra samme tidspunkt.

Dagens regler

Mottatt tips anses som skattepliktig inntekt. Det har imidlertid vært ulike syn på om arbeidsgiver har plikt til å innrapportere tips. I en uttalelse fra januar 2016 la Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgiver ikke har plikt til å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og lønnsrapportere tips for andre enn prosentlignet serveringspersonale.

Nærmere om forslaget

Forslaget går ut på at arbeidsgiveren skal innrapportere i a-meldingen det faktiske beløpet hver ansatt har mottatt. Det skal foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av det samme beløpet.

Det beløpet som skal rapporteres er det kronebeløpet som hver ansatt har mottatt, etter eventuell fordeling av tips («tipsdeling») og andre fratrekk gjort av arbeidsgiveren.

Tips som ansatte mottar blir dermed også preutfylt i skattemeldingen for arbeidstakeren. Det blir derfor ikke lenger behov for regler i takseringsreglene om fastsettelse av tips ved skjønn (3 % av mottatt lønn).

Særbestemmelsen for prosentlønnet serveringspersonale i skattebetalingsforskriften § 5-8-1 foreslås også opphevet.

De nye reglene skal etter forslaget tre i kraft fra 2019.

Høringsfristen er 2. mai 2018.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no