Fravalg av revisjon etter lovendringen

Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Fra 1. juli 2017 kan morselskap på visse vilkår fravelge revisjon. I tillegg er det foreslått at terskelverdiene for hvem som kan fravelge revisjon skal justeres gjennom en ny forskriftsbestemmelse.

Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli kunne ikke morselskap velge bort revisjon, uavhengig av størrelse. Etter endringene kan morselskap velge bort revisjon såfremt konsernet som enhet er innenfor terskelverdiene. Dersom summen av driftsinntekter, balansesum og antall ansatte for alle selskapene i konsernet (fratrukket internomsetning/internt mellomværende i konsernet) er under terskelverdiene i årsregnskapet for 2016, kan revisjon fravelges i ekstraordinær generalforsamling, med virkning for inneværende regnskapsår. Fravalget må være registrert i Foretaksregisteret før 31.12.17 for at morselskapet kan unnlate revisjon av årsregnskapet for 2017.

Terskelverdiene for fravalg av revisjon

For å kunne fravelge revisjon i et aksjeselskap må selskapet ha driftsinntekter under 5 millioner kroner, balansesum under 20 millioner, og gjennomsnittlig antall ansatte kan ikke overstige ti årsverk. Alle krav må være oppfylt i sist avlagte årsregnskap. Nystiftede selskap uten årsregnskap må ha mindre enn 20 millioner i aksjeinnskudd (eller mindre enn 20 millioner i balansesum etter åpningsbalansen, dersom de har plikt til åpningsbalanse). Revisjonsplikten inntrer igjen for påfølgende regnskapsår dersom terskelverdiene passeres i et årsregnskap.

Nye terskelverdier i forskrift

Stortinget vedtok samtidig med lempingen for morselskap at terskelverdiene skal fastsettes av departementet i forskrift. Terskelverdiene har ikke vært inflasjonsjustert etter at muligheten for fravalg ble innført i 2011, slik at inflasjonen i denne perioden reelt sett har medført en innskjerping av kravet til revisjon. Forskriftsbestemmelsene må utarbeides av departementet før denne bestemmelsen kan tre i kraft, slik at flere AS kan fravelge revisjon.

Enklere prosess – generalforsamlingen beslutter

Generalforsamlingen kan fra 1. juli beslutte fravalget direkte, uten å ha et styrevedtak i etterkant. Tidligere måtte generalforsamlingen først gi styret fullmakt til å velge bort revisjon, deretter måtte styret vedta fravalget. Beslutning om fravalg må tas av generalforsamlingen, med to tredelers flertall. Fravalget må være registrert i Foretaksregisteret før beslutningen får virkning. I forbindelse med stiftelse av et aksjeselskap er det tilstrekkelig at stifterne fravelger revisjon ved å unnlate å velge en revisor i stiftelsesdokumentet.

 

Kilde: www.sticos.no