Fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon

Finansdepartementet har fastsatt midlertidig forskrift som fritar arbeidsgiver for arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn til permitterte ansatte i stønadsperioden.

Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn i medhold av forskrift om midlertidig lønnskompensasjon til permitterte i forbindelse med covid-19-pandemien.

Fritaket for arbeidsgiveravgift gjelder i perioden fra 20. mars og frem til 31. oktober 2020.

Forskriften kan leses hos lovdata: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-16-800