Gaver fra arbeidsgiver

Snart er det jul igjen, og mange arbeidsgivere har som tradisjon å gi en ekstra påskjønnelse til de ansatte. Det kan derfor være viktig å kjenne til skattereglene, slik at arbeidsgiver kan innrette seg på en slik måte at gaver til de ansatte ikke blir blir beskattet.

Hovedregel – skatteplikt

Fordel i form av gaver/naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte, og da skal verdien fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe vedkommende vare/tjeneste. Det er verdsettelsen på overtakelsestidspunktet som legges til grunn.

 

Ikke skatteplikt for gaver med verdi inntil 1 000 kr

Men ingen regel uten unntak. Det er nemlig ikke skatteplikt for gaver til de ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor 1 000 kr pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Det er da en forutsetning at gaven gis etter en generell ordning i bedriften, og at gaven består av annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt.

Det er også en forutsetning for skattefritaket at arbeidsgiver ikke krever skattemessig fradrag for kostnaden. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 1 000 pr. ansatt i løpet av inntektsåret skattlegges det overskytende. I slike tilfeller vil arbeidsgiveren også kunne få skattemessig fradrag, men bare for det overskytende.

Ikke skatteplikt for oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. vil normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie, selv om det i samme året ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 1 000 pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Arbeidsgiver kan kreve fradrag for slike oppmerksomhetsgaver. Dette skattefritaket gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold.

Ingen lønnsrapportering av skattefrie gaver

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Overstiger verdien ovennevnte beløpsgrense, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Dersom vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, for eksempel fordi gaven gis som pengebeløp, skattlegges hele gaven som lønn.

En eventuelt skattepliktig fordel innrapporteres som en trekkpliktig naturalytelse. Hvis gaven gis i pengebeløp skal den innrapporteres som «Kontantytelse – Lønn – Annet».

Kilde: www.sticos.no