Har du feriedager til gode?

Noen har avviklet all ferie i år, mens andre fortsatt har feriedager til gode. Slik er reglene for overføring av ferie.

Er du i den heldige situasjon at du fortsatt har feriedager til gode? Eller sliter du med arbeidstakere som ikke får avviklet ferietiden sin i løpet av året?

Bestemmelser i ferieloven

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager med feire. Med virkedager menes her mandag til og med lørdag (men ikke lovbestemte høytidsdager). For ansatte med femdagers uke, gir det derfor rett til 4 uker pluss én dag ferie. Mange arbeidsavtaler og tariffavtaler gir arbeidstakerne flere feriedager enn det ferieloven legger opp til.

Både arbeidstakere og arbeidsgivere har rett og plikt til å sørge for at ferien faktisk blir gjennomført. All ferie skal i utgangspunktet tas ut i løpet av ferieåret. Det er derfor viktig at arbeidsgivere og arbeidstakere starter planlegging av ferietiden tidlig i året. På denne måten sikrer man seg at ferien blir tatt.

Arbeidsgiveren skal drøfte med arbeidstakeren når ferien skal avvikles. Dersom det ikke oppnås enighet, er det likevel arbeidsgiveren som har det siste ordet. Arbeidstakeren har imidlertid rett til at minst tre uker av ferien tas i perioden 1. juni til 30. september.

Når det gjelder den ekstra ferieuken arbeidstakere over 60 år har rett til, bestemmer de selv når den skal tas ut. De må likevel varsle arbeidsgiveren om dette minst 14 dager i forveien.

Avvikling av restferien

Men hva gjør man dersom man på slutten av året står igjen med mye ferie? Dersom arbeidstakeren har igjen ferie, kan arbeidsgiveren i kraft av sin styringsrett bestemme når disse feriedagene skal tas. Arbeidstakeren kan kreve å få underretning om fastsettingen av ferien. Underretning skal da gis snarest mulig, og senest to måneder før ferien starter. Denne fristen kan fravikes dersom særlige grunner er til hinder for dette.

For å unngå å havne i vanskelige situasjon med at mange arbeidstakere har igjen mye ferie på slutten av året, som medfører at virksomheten må stanse eller redusere driften, er det viktig at arbeidsgiveren er tidlig ute med å planlegge ferien.

Arbeidsgivere kan med fordel starte å planlegge ferien i bedriften for 2017 allerede tidlig på året.

Kan noe av ferien overføres til neste år?

Ferieloven åpner for at inntil 12 virkedager (to uker) av ferien kan overføres til neste ferieår. Det må i slike tilfeller inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Når arbeidstakeren tar ferie i det neste ferieåret, brukes først den overførte ferien. Dersom arbeidstakeren fortsatt har ferie til gode når det påfølgende ferieåret er over, kan det fortsatt bare overføres to uker med ferie.

Når det gjelder den avtalefestede femte ferieuken, står det friere. Arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan fritt avtale at disse dagene føres over til senere år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene som etter ferieloven kan overføres.

Hva skjer om ferien likevel ikke er tatt og det ikke er avtalt overføring?

Som nevnt plikter arbeidstakeren og arbeidsgiveren å sørge for at ferien tas ut i løpet av ferieåret, men det kan avtales at opptil to uker av ferien overføres til neste ferieår. I noen tilfeller inngås det ikke slik avtale, eller det gjenstår mer ferie enn disse to ukene som kan overføres. I slike tilfeller overføres feriedagene likevel til det påfølgende ferieåret. Man mister altså ikke feriedager selv om ferien i strid med ferielovens bestemmelser ikke er avviklet i tide. Når manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår.

Sykemeldte arbeidstakere og arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon

Arbeidstakere som 100 % sykemeldt, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Ved gradert sykemelding gjelder imidlertid de vanlige regler for fastsetting og avvikling av ferie.

Har man arbeidstakere som er i foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiveren uten samtykke fra arbeidstakeren legge ferien i permisjonstiden. Dersom foreldrepermisjonen faller innen under en allerede fastsatt ferietid, kan arbeidstakeren kreve at ferien utsettes.

Ferie som på grunn av foreldrepermisjon eller 100 % sykemelding ikke er tatt i ferieåret, skal overføres til det påfølgende ferieåret. I slike tilfeller kan man altså lovlig overføre hele ferien.

Kilde: www.sticos.no