Høring – Endring i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i bokføringsforskriften.

Beløpsgrense for prosjektregnskap innen bygge- og anleggsvirksomhet

Departementet mener det er hensiktsmessig at beløpsgrensen for krav til prosjektregnskap justeres i takt med prisutviklingen og foreslår at grensen knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Departementet foreslår derfor at den som har prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger 5 ganger folketrygdens grunnbeløp (pr. 1. mai 2015 kr 450 340) skal ha plikt til å utarbeide prosjektregnskap.

Dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer

Fra 1. januar 2017 skal beregningsgrunnlaget for merverdiavgift og selve avgiftsbeløpet ikke lenger oppgis i tolldeklarasjonen når registrert avgiftssubjekt innfører varer. Den bokføringspliktige må selv beregne både grunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer og selve merverdiavgiften. Innførselsdeklarasjonen vil fortsatt være primærdokumentasjon for bokføringen av merverdiavgift knyttet til innførsel.

I tillegg må det utarbeides dokumentasjon som viser beregnet grunnlag for merverdiavgift ved innførsel av varer, og selve avgiften. Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift må dokumenteres pr. transaksjon (innførsel). Også grunnlaget for innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av må dokumenteres. Det er tilstrekkelig at dette grunnlaget dokumenteres med tolldeklarasjon og grunnlagsdokumenter knyttet til slik dokumentasjon.

Høringsfristen er satt til 10. august 2016.

Kilde: www.revisorforeningen.no