Innleie fra vikarbyrå – når og rettigheter?

Fra tid til annen kan det være behov for innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå. Enten fordi man ikke har riktig kompetanse tilgjengelig fra egne ansatte, ved fravær, eller fordi det er et arbeid av forbigående art som skal utføres.

Når kan man inngå en midlertidig ansettelse?

Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen er fast ansettelse. Det er allikevel tillatt å ansette midlertidig på visse vilkår i gitte situasjoner.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 har listet opp i hvilke tilfeller midlertidig ansettelse kan benyttes, fra bokstav a) – f). Dette er:

For arbeid av forbigående art, typisk prosjektarbeid, sesongtopper, mv. (bokstav a)

  • I vikariat for annen/andre personers fravær (bokstav b)
  • Praksisarbeid (bokstav c)
  • Arbeidsmarkedstiltak (bokstav d)
  • Innen idretten (bokstav e)
  • På et generelt grunnlag uten nærmere gitt årsak (bokstav f)

Det siste vilkåret, bokstav f), kom inn ved lovendringen i juli 2015 og har bestemmelser om midlertidig ansettelse på et generelt grunnlag for inntil 12 måneder.

Innleie fra vikarbyrå/bemanningsforetak

Arbeidsmiljøloven § 14-12 regulerer når det er tillatt å benytte innleie fra vikarbyrå. Innleie kan benyttes i de samme tilfellene som gir adgang til midlertidig ansettelses etter lovens § 14-9 fra bokstav a) til e). Det er altså ikke tillatt å bruke innleie fra vikarbyrå der man kan benytte midlertidig ansettelse på et generelt grunnlag, lovens bokstav f).

Lovgiver begrunner dette med at en slik utvidelse av mulighetene for innleie fra vikarbyrå vil kunne føre til hyppigere bruk av innleid arbeidskraft på bekostning av midlertidige eller faste ansettelser.

Likebehandling

Utleier, det vil si vikarbyrået, skal sørge for at den utleide arbeidstakeren har de samme vilkårene som om arbeidstakeren hadde vært ansatt hos innleier på visse områder. Dette gjelder blant annet lønn og utgiftsdekning, feriefritid og feriepenger, overtidsarbeid, pauser, mv. Tariffavtalens vedlegg 7 gir kommunen/fylkeskommunen/virksomheten retningslinjer som skal sørge for at lovens krav og tariffavtalens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår angående likebehandling følges. Særavtaler i KS-området er også omfattet av likebehandling. Innleier skal gi vikarbyrået de opplysninger som er nødvendige og forplikte vikarbyrået til disse vilkårene i innleiekontrakten.

Tillitsvalgt hos innleier har rett til å representere den innleiede overfor innleievirksomheten.

Solidaransvar

Solidaransvar vil si at innleier kan måtte utbetale lønn og feriepenger til innleid arbeidstaker dersom ikke vikarbyrået oppfyller sine plikter overfor den utleide. Den innleide vikaren må i slike tilfeller selv rette et krav til virksomheten.

Kan innleid arbeidstaker fra vikarbyrå kreve fast ansettelse?

Innleid arbeidstaker fra vikarbyrå er omfattet av de samme bestemmelsene for når man er å anse som fast ansatt som andre midlertidig ansatte i virksomheten er. Dette da selv om det er vikarbyrået som er deres arbeidsgiver, og avtale om innleie er inngått mellom vikarbyrået og bdriften.

Har en midlertidig ansettelse vart i minst 4 år, for eksempel prosjektarbeid eller andre vilkår som går inn under lovens bestemmelse for bokstav a, er man omfattet av det ordinære stillingsvernet ved en oppsigelse. Man er altså blitt fast ansatt.

Er den midlertidige ansettelsen i et vikariat eller på et generelt grunnlag er grensen for det ordinære oppsigelsesvernet 3 år.

Har man sammenhengende midlertidig ansettelser i en kombinasjon av de tre ovenfor nevnte grunnlag, er grensen også 3 år. Det trenger altså ikke å være en avtale, men flere avtaler som avløser hverandre.

Som tidligere nevnt er det da innleie for arbeid av forbigående art eller i vikariat som vil være de aktuelle bestemmelser i henhold til 3 eller 4-års regelen for innleid arbeidskraft fra vikarbyrå.

 

Kilde: www.sticos.no