Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller Linkedin – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?

Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

Med fjernleverbar tjeneste menes «en tjeneste der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.»

Omfanget av levering av fjernleverbare tjenester har økt betydelig de siste årene som følge av den økende digitaliseringen av varer og utviklingen av e-handel og svært mange tjenester leveres nå via internett.

Avgiftsplikt inntrer vanligvis for den som selger tjenester, men merverdiavgiftslovens § 3-30 første og annet ledd oppstiller avgiftsplikt ved kjøp av fjernleverbare tjenester. Omvendt avgiftsplikt, snudd avregning og reverge charge er begreper som benyttes om samme metode. Forutsetningene for at kjøper skal beregne omvendt avgiftsplikt er som følger:

  • Kjøpet må gjelde en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk tjenesteyter
  • Kjøperen av tjenesten må være næringsdrivende hjemmehørende i Norge eller offentlig virksomhet.
  • Kjøpet må gjelde en tjeneste som er slik at den kan bli utført ett sted og levert et annet sted (kan fjernleveres)

Det er kun tjenester som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven, som kjøperen skal betale merverdiavgift for. Annonsering er en typisk avgiftspliktig tjeneste som kan fjernleveres. Kjøp av annonser fra utenlandske leverandører som Google, Facebook eller LinkedIn der det ikke er beregnet merverdiavgift, er eksempler på kjøp av tjenester der det skal beregnes omvendt avgiftsplikt. Videre anses svært mange tjenester levert elektronisk over internett, rådgivnings-/konsulenttjenester samt innleie av arbeidskraft som fjernleverbare tjenester.

Beløpet som skal rapporteres og betales, skal beregnes av det kjøperen betaler for tjenesten. Hvis kjøpesummen er oppgitt i utenlandsk valuta, må den regnes om til norske kroner. Ved omregning benyttes Tollvesenets omregningskurser på leveringstidspunktet.

Det er to måter å rapportere avgiften på, avhengig av om den betalingspliktige kjøperen er registrert i Merverdiavgiftregisteret eller ikke:

1) Kjøper er registrert i Merverdiavgiftregisteret

Merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet skal rapporteres som utgående avgift i post 7 på den ordinære omsetningsoppgaven.

Er anskaffelsen til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, vil avgiften kunne føres til fradrag som inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 8-1. I den grad kjøper driver fullt ut merverdiavgiftspliktig virksomhet vil samme beløp kunne føres til fradrag i omsetningsoppgaven post 8.

I de aller fleste tilfeller er slike kjøp fradragsberettiget og staten mottar derfor ikke inntekter. Men ved blandet virksomhet, delvis innenfor og delvis utenfor merverdiavgiftsloven vil normalt ikke all utgående avgift komme til fradrag som inngående avgift.

2) Kjøper er ikke registrert i Merverdiavgiftregisteret

Dersom kjøper ikke driver avgiftspliktig omsetning i Norge (f. eks fysioterapeut, leger, bank, forsikring eller undervisningsinstitusjoner) må det innberettes utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave «Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt» (RF-0005). jf. merverdiavgiftsloven § 11-3 og § 15-6.

Innleveringsfrist:
1. kvartal – 10. mai
2. kvartal – 10. august
3. kvartal – 10. november
4. kvartal – 10. februar

Her kan man være avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-30 første og annet ledd uten å være registrert i Merverdiavgiftregisteret. Det er derfor spesielt viktig at regnskapsfører er våken og påser at slike kjøp blir innrapportert da hele den utgående merverdiavgiften er proveny til staten. Manglende innrapportering kan medføre at regnskapsfører må belastes med tilleggsavgift.

Når merverdiavgiftsbeløpet er under kr 500 skal avgiften ikke (aldri) innberettes, selv ikke om avgiften overstiger grensen i neste kvartal. Oppgave sendes bare inn for de terminer det foreligger avgift å betale.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no