Kjøp av utenlandske tjenester som næringsdrivende

Har din bedrift kjøpt tjenester fra utlandet via internett? Eller kanskje leid inn arbeidskraft fra utlandet? Da har du høyst sannsynlig kjøpt en fjernleverbar tjeneste. Men har du husket å beregne og innberette utgående merverdiavgift?

Hvis du som næringsdrivende kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet skal du beregne og betale utgående merverdiavgift på kjøpet.

Det er næringsdrivende, altså både merverdiavgiftspliktige og ikke-merverdiavgiftspliktige virksomheter, som ved innførsel av fjernleverbare tjenester skal beregne og betale merverdiavgift. Det er ikke avgjørende om tjenesten rent faktisk er fjernlevert, men om den etter sin art kan fjernleveres.

At det er mottaker av tjenesten som skal beregne utgående merverdiavgift kalles ofte for «snudd avregning». Forutsetningen for å beregne utgående merverdiavgift ved såkalt «snudd avregning» er at tjenesten ville vært merverdiavgiftspliktig ved omsetning i Norge. Det vil si at hvis tjenesten er fritatt eller unntatt for avgiftsplikt i Norge skal det ikke beregnes merverdiavgift ved innførselen.

Grunnlaget for beregning av merverdiavgiften vil være omsetningsverdien av tjenesten i Norge.

Hva er en fjernleverbar tjeneste?

En fjernleverbare tjeneste er en tjeneste hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Fjernleverbare tjenester er for eksempel tjenester levert over/via internett og andre elektronisk leverte tjenester. Som fjernleverbare tjenester anses også telekommunikasjon, programvare med spesialtilpasning, installasjon og opplæring. Andre eksempler på tjenester som kan fjernleveres er reklame, konsulenttjenester, advokattjenester, formidlingstjenester og utleie av arbeidskraft.

Innberetning

Det er altså den som kjøper den fjernleverbare tjenesten fra utlandet som skal beregne og innberette utgående merverdiavgift. Husk at dette også gjelder deg som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men som driver næringsvirksomhet.

Næringsdrivende som driver merverdiavgiftspliktig omsetning og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal innberette beregningsgrunnlaget for avgiften og selve avgiften som utgående merverdiavgift i den ordinære omsetningsoppgavens post 7. Hvis anskaffelsen av tjenesten er til bruk i avgiftspliktige virksomheten vil avgiften samtidig kunne føres til fradrag som inngående merverdiavgift så sant fradragsretten ikke er avskåret.

Næringsdrivende som ikke er merverdiavgiftspliktige, altså ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal innberette utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave når avgiftsbeløpet overstiger kr 500 for kvartalet. Her vil avgiften bli en del av tjenestens kostnad.

Kilde: www.sticos.no