Mva-fradrag ved salg av eiendomsselskaper

Klagenemnda for merverdiavgift har i en fersk avgjørelse akseptert fradragsrett for transaksjonskostnader ved salg av aksjer i et fellesregistrert eiendomsselskap.

Ny avgjørelse om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved salg av eiendomsselskaper

På bakgrunn av at aksjesalg i seg selv er unntatt fra merverdiavgift kan avgiftsbehandlingen knyttet til kostnader for slike transaksjoner være utfordrende.

Praksis
Ved salg av aksjer har skatteetatens praksis variert. I 2014 la Skattedirektoratet til grunn at slike kostnader var fradragsberettiget så fremt salget gjaldt et
selskap som tidligere har vært fellesregistrert med selgeren og så fremt selskapets eiendom var omfattet av en frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
I 2015 skjedde det imidlertid en innstramning. Dette med henvisning til Telenor-dommen (Rt.2015.652).
I denne saken hadde ikke Telenor fått godkjent fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til utgifter til juridisk og finansiell bistand og PR-bistand i forbindelse
med salg av aksjer i et datterselskap. Avgiftsvedtakene ble opprettholdt av Høyesterett, da aksjesalget måtte anses som en bedriftsøkonomisk motivert
transaksjon som etter rettspraksis ikke er ansett å kunne begrunne fradragsrett.

I etterkant av Telenor-dommen har skatteetaten fastholdt/skjerpet praksisen og nektet fradrag for transaksjonskostnader ved salg av eiendomsselskaper.
Begrunnelsen er at aksjesalget skal vurderes isolert og siden aksjesalg er avgiftsunntatt er selgerselskapet også avskåret fradrag for merverdiavgift.

Ny avgjørelse
Den 30. juni 2016 fattet Klagenemnda for merverdiavgift vedtak om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved salg av eiendomsselskaper.

Saken gjaldt et eiendomskonsern som hadde solgt tre eiendomsselskaper. I den forbindelse hadde eiendomsselskapet pådratt seg kostnader til næringsmegler og advokat.
Selskapene var fellesregistrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom. Spørsmålet var om selskapsaksjonæren hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til transaksjonskostnadene.

Fradrag for inngående merverdiavgift var tidligere nektet av skattekontoret.

Klagenemnda for merverdiavgift åpnet for fradrag.
Klagenemnda for merverdiavgift var ikke enig i at aksjesalget skal vurderes isolert. Nemnda uttaler at skatteetaten har gitt Telenor-dommen en mye større rekkevidde enn det er grunnlag for.
Nemda uttaler videre at aksjer som er i heleide eiendomsselskaper som inngår i fellesregistrering med morselskapet må behandles som driftsmidler i den avgiftspliktige utleievirksomheten
med den følge at selskapet har fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til transaksjonskostnadene ved salg av eiendomsselskapet.

Vi antar at Klagenemndas vedtak for fremtiden vi bli lagt til grunn av skatteetaten. Teoretisk kan Finansdepartementet, om det er uenig, ta ut stevning mot nemnda,
men vi er ikke kjent med at dette har skjedd hittil.

Betydning for tidligere saker.
Eiendomsakseselskaper som inngår i eiendomskonsern som er fellesregistrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom og som har solgt aksjer uten
å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader, eller har tatt en forholdsmessig fordeling av disse, anbefales å kreve endring av avgiftsoppgjøret.
Avgiftsreglene åpner for at det kan kreves økt fradrag for transaksjonskostnader som er pådratt inntil tre år tilbake i tid. I skrivende stund er vi i termin 4,
og krav vil kunne fremsettes tilbake til 4. termin 2013.

Kilde: www.harris.no