Nå slår de nye pendlerreglene inn for fullt

Da reglene om fradrag for pendlerutgifter ble strammet inn fra 2018, ble det gitt en overgangs periode på to år. 1. januar 2020 går overgangsreglene ut og innstrammingene slår inn for fullt.

Å være pendler betyr at man må bo utenfor hjemmet på grunn av arbeidet. Pendlere kan kreve fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet. Fra 2018 ble fradragsreglene strammet inn ved at:

  • Det gis ikke lenger fradrag for kost for skattytere som har mulighet til å kunne oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen.
  • Fradragssatsen for kost når skattyter ikke kan tilberede mat i pendlerboligen, er redusert med om lag 150 kroner pr. døgn.
  • Fradrag for losjiutgifter (pendler-bolig) gis bare de første 24 månedene. Fradragsperioden kan forlenges med inntil nye 24 måneder ved skifte av kommune for både pendlerbolig og arbeidssted.
  • Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for retten til fradrag for kost for de som kan tilberede mat i pendlerboligen.

Det ble innført en overgangsregel som innebærer at for de som allerede var pendlere da reglene ble innført, starter tidsbegrensningen 1. januar 2018. Overgangsregelen går dermed ut 1. januar 2020 og en rekke pendlere vil dermed miste fradraget fra 2020.

Det ble ikke innført begrensninger i retten til å kreve fradrag for reiseutgifter. For reiseutgifter er det et tak på kr 97 000 og det gis bare fradrag for reiseutgifter over kr 23 100 (fra 2020). Maksimalt fradrag blir dermed kr 73 900.

Skattefri dekning fra arbeidsgiver

Selv om reglene for fradrag er strammet inn, kan arbeidsgiver fortsatt gi arbeidstaker skattefri dekning av pendlerutgifter, også etter perioden på 24 måneder. Arbeidsgiver kan dekke:

  • Dokumenterte utgifter til losji
  • Kostutgifter for pendlere som ikke kan tilberede mat i pendlerboligen.Arbeidsgiver kan gi en skattefri utgiftsgodtgjørelse inntil Skattedirektoratets fradragssatser. For 2019 var satsen kr 161 for skattytere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter. Eventuelt kan det gis dekning for dokumenterte utgifter. Det kan ikke gis skattefri godtgjørelse dersom pendleren bor i en pendlerbolig med kokemuligheter.
  • Utgifter til besøksreiser til hjemmet. Arbeidsgiver kan dekke dokumenterte billettutgifter. Eventuelt kan det gis bilgodtgjørelse hvis pendleren bruker egen bil, men bare inntil satsen for fradrag for slike utgifter, dvs. kr 1,56 for de første 50 000 km og kr 0,76 for det overskytende.

I utgangspunktet er den skattefrie dekningen for reiseutgifter begrenset oppad til det samme beløpet som fradraget, kr 97 000. Det er imidlertid varslet en regelendring fra 2019 som innebærer at beløpsgrensen ikke skal gjelde for arbeidsgivers dekning av faktisk dokumenterte utgifter til besøksreiser med rutegående fly til hjem innenfor EØS.

Merk at for arbeidstaker som enten får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker (sokkelarbeidere eller sjøfolk), eller som benytter de nye reglene om kildeskatt for utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19, er godtgjørelse til dekning av kostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet skattepliktig arbeidsinntekt.