Nyheter

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har i dag gitt ut en ny anbefaling om selskapsstyring og selskapsledelse. Les mer

Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen

Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter Les mer

Statsbudsjettet 2022: Et taktskifte for grønn omstilling

Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene. Les mer

Skatteendringer i statsbudsjettet for 2022

Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober Les mer

MVA og Statsbudsjett 2022

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer hva gjelder merverdiavgift. Les mer

Historisk avtale om skattlegging av flernasjonale selskaper

Det er nå vedtatt en internasjonal avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg for bedre bruk av offentlig informasjon

Den uttalte målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. Det er positivt at det nedsettes et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivsrepresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Utvalg skal vurdere hvordan arbeidet med forenkling og god regulering av næringslivet kan tas videre

Utvalget skal se på det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet. Les mer

Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger ved formuesbeskatningen. Les mer

Tillit er samfunnets lim - frivillighet stimulerer tillit

Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres. Les mer

Opptak fra Forenklingskonferansen 2021

Hovedtema på årets forenklingskonferanse var «Smart» regulering, bedre lovprosesser, brukerinvolvering og evaluering, og forenkling gjennom bedre digitale tjenester i kommunene. Les mer

Revisorforeningens doktorgradsstipend tildelt Eva Litlabø

Statsautorisert revisor Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Tildelt stipend er på inntil 1 million kroner fordelt over fire år. Les mer

Åpenhetsloven trer i kraft neste sommer

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskeretter og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. Forbrukertilsynet har fått tilsynsmyndighet og skal også rettlede om loven. Les mer

Også aksjesparekonto kan omdannes til aksjeselskap

Skattedirektoratet kom til at skattyters aksjehandler, herunder aksjer på aksjesparekonto, var omfattende nok til å utgjøre virksomhet som kan omdannes til aksjeselskap. Les mer

Høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål. Les mer

Debitorskifte ansett som realisasjon av fordringen for kreditor

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor. Les mer

Revisorforeningen i oppklaringsmøte med næringsministeren

Revisorforeningens ledelse møtte i dag næringsminister Iselin Nybø. Tema var revisors rolle og samfunnsbidrag. Les mer

Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten har sendt ut purringer til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører. Nå er fristen ute, og det mangler fortsatt bekreftelse på søknader fra over 2000 bedrifter med samlede tilskudd på nær 350 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt mulig å sende inn bekreftelse. Les mer

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen er digital og arrangeres 30. september kl. 09:00-11:30. Møtelink mottas ved påmelding. Deltakelse er gratis. Les mer

Lav mva-sats blir igjen på 12 %

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 %, men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12 %. Les mer

Revisorforeningen har gitt innspill til ny regjering

Det er viktig å gi konstruktive innspill til regjeringserklæringen, som skal danne grunnlag for arbeidet i vår nye regjering de neste fire år. Vi som bransje både kan og vil bidra, sier adm. direktør Karen Kvalevåg. Les mer

Register over reelle rettighetshavere

Loven bestemmer at det skal opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som eier eller kontrollerer en juridisk person og enkelte andre enheter. Les mer

Kompensasjonsordningen trappes ned

Regjeringen varsler nedtrapping av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for tilskuddsperioden september/oktober 2021. Les mer

NUES lanserer ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Den nye anbefalingen presenteres på Forum for eierstyring og selskapsledelse torsdag 14. oktober 2021. Forum holdes digitalt og er åpent for alle. Det er gratis å delta. Les mer

Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Les mer

Registrering av salg av varer som skal kjøres ut

Ikke lenger unntak fra kravet til å registrere riktig betalingsmiddel på kassasystemet før kvitteringen skrives ut. Les mer

Finanstilsynet innfører plikt til å ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering

En samlet oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn. Les mer

Tillit er samfunnets lim!

Norges viktigste verdi og konkurransefortrinn er tillitskulturen, at vi stoler på hverandre, på institusjonene og myndighetene. Høy grad av tillit gjør at transaksjoner og prosesser kan gjennomføres raskere og rimeligere. Den bidrar også sterkt både til velferden og kulturen vi har i Norge. Les mer

Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet og regulering

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal utrede Finanstilsynets oppgaver og fremme forslag om en ny finanstilsynslov. Utvalget skal ledes av advokat Endre Skjørestad, tidligere styreleder i Finanstilsynet. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,7 % pr. 31.12.2020 til 1,5 % pr. 31.08.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,2 % til 1,1 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet. Les mer

Foreslår omlegging av petroleumsskatten

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt). Les mer

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Borettslag og eierseksjonssameier kan ha rett på momskompensasjon selv om de ikke har "24 timers alarmsentral". Les mer

Bruk av statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet

Statlige regnskapsstandarder (SRS) blir obligatorisk for alle statlige virksomheter med en overgangsperiode til 2027. Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Les mer

Høring - Ny rapporteringsplikt for næringslivet, kjøps- og salgsmelding

Skatteetaten sender på høring et forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter Les mer

Oppjustering av revisjonspliktgrensen

Næringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke grensen for revisjonsplikt i tråd med den generelle prisøkningen. Les mer

Ny ordning for ansatteopsjoner i oppstartselskaper

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til Regjeringens forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Les mer

Skatteutvalgets referansegruppe

Finansdepartementet har utpekt en referansegruppe for utvalget som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem. Les mer

GRI og EFRAG inngår samarbeid

EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI). Les mer

Det må bli slutt på overprising av gebyrene i Brønnøysundregistrene

Revisorforeningen støtter en ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene som skal sikre at gebyrinntektene ikke overstiger kostnaden med de ulike tjenestene, men vi er kritiske til at overprisingen av enkelte gebyrer ikke fjernes helt. Les mer

Stiftelser bør ikke pålegges å skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper

Revisorforeningen går mot Næringsdepartementets forslag om at stiftelser ikke lenger skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at dette nå må drives gjennom datterselskaper. Les mer

IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter og IFRS 17

Finansdepartementet foreslår endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper knyttet til innføring av IFRS 17 Forsikringskontrakter. Endringene foreslås å tre i kraft for regnskapsåret 2023. Les mer

Kompensasjonsordning 1 - innsyn i konsernopplysninger

Finansdepartementet foreslår i en høring å utvide innsynsretten i opplysninger om konsern i kompensasjonsordning 1. Les mer

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper

En lignende modell er aktuell også i Norge. – Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene. Les mer

Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper

Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer. Les mer

Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober - ny beregningsmetode

Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Les mer

Vil stramme inn ordningen med frivilling retting

I revidert nasjonalbudsjett varslet Finansdepartementet at man vil vurdere å stramme inn ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et forslag endringer. Les mer

Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år. Les mer