Nyheter

Lav momssats er redusert til 6 % for perioden 1. april til 31. oktober 2020

Det er vedtatt å endre lav momssats fra 12 % til 6 % med virkning fra og med 1. april til 31. oktober 2020. Dette gir noen praktiske utfordringer. Les mer

Skattefritak for enkelte naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

Midlertidige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), er skattefrie. Les mer

Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere kan fravikes under koronautbruddet, uttaler Skattedirektoratet. Les mer

Tredje koronapakke vedtatt

Stortinget har 31. mars blant annet vedtatt å redusere lav mva-sats til 6 % fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. En kompensasjonsordning hvor staten skal yte kontanter til dekning av bedriftenes utgifter, er i prinsippet vedtatt. Les mer

Forskrifter om unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer er fastsatt

Det er fastsatt forskrifter som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter. Les mer

Satsreduksjonen for arbeidsgiveravgift først fra tredje termin

Regjeringen har lagt fram en proposisjon som bl.a. følger opp flere av anmodningsvedtakene fra Stortinget under behandlingen av krisepakkene. Les mer

Lav momssats - fra 12 % til 7 %

Regjeringen foreslår å redusere den lave momssatsen ytterligere, med virkning fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Les mer

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter

Stortinget har vedtatt en lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter med en ramme på 50 milliarder kroner. Ordningen er godkjent i ESA og forskriften ble fastsatt i dag. Les mer

Konkursbølge blant selskaper uten revisor

I fjor hadde hele 58,5 prosent av aksjejselskapene som gikk konkurs aksjekapital på lovens minimum - 30 000 kroner. 92,6 prosent var uten revisor. Les mer

Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt midlertidig

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper og for MVA-oppgaver med frist til og med 10. juni. Les mer

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregel slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer

Innovasjon Norge letter næringslivets tilgang til tilskudd, lån og garantier

For å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien, justerer Innovasjon Norge nå vilkårene for tilgang til rammer på til sammen sju milliarder kroner. Les mer

Forskningsrådet investerer minst 1,2 milliarder kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet

Det åpnes også for ett års forlengelse av SkatteFUNN-prosjekter som er forsinket. Les mer

Mva og innlevering av skattemeldinger

Skattemeldinger for mva skal fortsatt leveres i april selv om det er gitt utsettelse med betalingen. Les mer

Lavere momssats – Finanskomiteen ber regjeringen gjøre en ny vurdering

Stortingets vedtak om å redusere lav momssats fra 12 % til 8 % er ikke ferdig behandlet. Les mer

Regjeringen gjør retrett om avgiftslettelser: - En skandale mener Revisorforeningen

En akademisk debatt i Finansdepartementet om EUs statsstøtteregler er i ferd med å velte noen av de viktigste tiltakene i Stortingets krisepakke for næringslivet. Les mer

De utsatte fristene er fastsatt

For å avhjelpe bedriftenes likviditetssituasjon er det vedtatt at en rekke betalingsfrister for skatt skal utsettes. De utsatte fristene er nå fastsatt. Les mer

SAF-T regnskapsfil - utsettelse grunnet koronakrisen

Skattedirektoratet har nå besluttet at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom ved en kontroll blir forsinket med å produsere en SAF-T regnskapsfil grunnet koronakrisen. Les mer

Lav momssats - FIN foreslår 20. mars som virkningstidspunkt

Finansdepartementet foreslår at satsreduksjonen skal gjelde fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020. Les mer

Stortinget har utvidet krisepakken

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng for en termin og det åpnes for at staten kan gå inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter. Les mer

Revisorforeningen ber om utsatte leveringsfrister

Revisorforeningen har bedt om utsatte leveringsfrister for ulike offentlige oppgaver som skattemeldingen og årsregnskap mv. Les mer

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, har Skatteetaten stoppet automatisk tvangsmulkt for a-meldingen. Les mer

Bruk av kassasystemet ved utkjøring av matvarer mv.

Salg til personer som får varer levert på døren, kan registrere som kontantsalg på kassasystemet i tilfeller der varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden. Les mer

Koronavirus og skatt

Skatteetaten har publisert en egen side med oversikt over foreslåtte og vedtatte tiltakspakker. Les mer

Midlertidig lov om unntak fra andre lover

Regjeringen har lagt frem forslag til midlertidig lov som gjør det enklere å endre dagens frister for avleggelse av årsregnskap og innsending av skattemeldingen. Les mer

Ordningen med tilbakeføring av underskudd i 2020

Et av forslagene i Regjeringens krisepakke til bedriftene er en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd som oppstår i 2020 mot skattlagt overskudd i 2019 og 2018. Les mer

Flyselskapene vil få tilbakebetalt flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften foreslås midlertidig opphevet med virkning tilbake til 1. januar 2020. Les mer

EU lanserer ny handlingsplan for sirkulær økonomi

Med økende fokus på sirkulær økonomi, har EU-kommisjonen lansert en ny handlingsplan for å gjøre EUs økonomi mer sirkulær. Handlingsplanen vil legge føringer for hvordan dette arbeidet skal se ut i Norge. Handlingsplanen foreslår endringer i rapportering og regnskapsføring. Les mer

Lav momssats reduseres midlertidig til 8 %

Stortinget foreslår å redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020. Les mer

Styret i allmennaksjeselskaper kan behandle årsregnskapet i videomøte eller telefonkonferanse

Allmennaksjeloven krever at styret behandler årsregnskapet i møte. Revisorforeningen mener at styremøtet kan gjennomføres som videomøte eller telefonkonferanse. Dette gjelder også for andre krav om at styret skal behandle saker i møte og for krav om at revisor skal møte i generalforsamlingen. Les mer

Enighet om krisetiltakene

Stortingsforlik sikrer bedre ordninger for næringsdrivende og frilansere, permitterte og familier som rammes av virusutbruddet. Les mer

Skattemeldingen lanseres som planlagt

Skatteetaten har stengt publikumsmottaket og innført nye rutiner for ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere, men skattemeldingen lanseres som planlagt. Les mer

Frister for skattemeldinger og årsregnskap

Tiltakene i forbindelse med koronavirusutbruddet kan gjøre det vanskelig å holde fristene for skattemeldinger og årsregnskapet. Revisorforeningen er på ballen. Les mer

Koronaviruset - konsekvenser for årsregnskapet og revisjonsberetningen

De økonomiske konsekvensene av koronavirusutbruddet kan bli store for mange selskaper. Hvordan skal selskapene behandle dette i årsregnskapet, og hvordan skal revisor håndtere det i revisjonen? Les mer

Flere skatteendringer blant tiltakene for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen har fremmet flere forslag til skatteendringer for å bedre situasjonen for næringslivet under virusutbruddet Les mer

SAF-T Regnskap for foretak med avvikende regnskapsår

Skattedirektoratet har uttalt seg om fristen for å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form for foretak med avvikende regnskapsår. Les mer

Tematilsyn hvitvaskingsloven

Finanstilsynet gjennomfører et tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven i revisjons- og regnskapsførerforetak. Les mer

Rentebegrensningsregelen - revisors plikter

Skattedirektoratet har publisert en uttalelse som omhandler revisors plikter ved godkjenning av skattyters anvendelse av den balansebaserte unntaksregelen tilknyttet rentebegrensningsregelen, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd. Les mer

Ny arvelov trer i kraft fra årsskiftet

Den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Foreslår kildeskatt på renter og royalty

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty. Les mer

Merverdiavgift på e-handel (VOEC)

Fra 1. april skal utenlandske leverandører av varer med lav verdi (under 3000 kroner) kreve inn merverdiavgift på salg til privatpersoner. Les mer

Bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd

Skattedirektoratet har uttalt seg om rekkevidden av bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige. Les mer

Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd

Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd (kjedeforening, medlemsforening e.l.) kan avgifts- og bokføringsmessig håndteres på samme måte som formidling av varer og tjenester. Les mer

Flere avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Vurderingen av om et selskap er kriserammet skal skje på konsernnivå, overkurs regnes ikke som «tegnet kapital» og det kan tas hensyn til egenkapitaltransaksjoner. Les mer

Høring - utvidelse av avgiftsfritaket for aviser

Finansdepartementet foreslår regler som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering innenfor tidsskrifter, fagpresse mv. Les mer

Utviklingen i Skatteetatens kontroller

Finansministeren har lagt fram tall som viser utviklingen i antall kontroller fra 2010 til 2018 fordelt på kontrolltype. Les mer

Ny rapport samler det beste av klimarelatert rapportering hos europeiske selskaper

Rapportering av klimarelatert informasjon blir stadig viktigere for investorer og interessenter. En ny rapport oppsummerer beste praksis blant europeiske selskaper, for å hjelpe andre virksomheter med deres rapportering. Rapporten viser at denne formen for rapportering fortsatt er umoden og at det er behov for ytterligere standardisering og samkjøring. Les mer

Skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit

Ut 2020 skal Storbritannia fortsatt behandles som om landet var medlem av EU. Det innebærer bl.a. at britiske aksjer fortsatt omfattes av fritaksmetoden. Les mer

Klassifisering av konsernkontoordning

Feilaktig regnskapsmessig klassifisering av konsernkontoordning hadde avgjørende betydning for utfallet i en lagmannsrettsdom avsagt 6. januar 2020. Dommen er anket til Høyesterett. Les mer

Konsesjonsregisteret endrer navn til Finanstilsynets virksomhetsregister

Navnet er endret for å bedre dekke innholdet i virksomhetsregisteret. Innholdet i registeret er ikke endret. Les mer