Nyheter

Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

14.01: Regjeringen har fremmet forslag til lov om lønnsstøtte. Lønnsstøtteordningen skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % pr. 31.8.2021 til 1,9 % pr. 31.12.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 % til 1,6 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor

I en nylig publisert rapport konkluderer Finanstilsynet med at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i flere revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere det samfunnet forventer av oss. Les mer

Enkelte mindre endringer i aksjelovene fra nyttår

De fleste av endringene gjelder for allmennaksjeselskaper (ASA). Les mer

En varslet tillitskrise

Tilliten til politikerne faller som en sten. Det er en konsekvens av at de selv, gjennom mange år, har unnlatt å ta tak i ukulturen, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Forhandlingene om nye særavtaler for reiser blir ikke ferdige før årsskiftet

Det innebærer at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår Les mer

Sterk vekst i revisjonsbransjen

Revisjonsselskapene omsatte i 2020 for over 15,4 milliarder kroner, en økning på 7,4 % fra 2019. Omsetningsøkningen er sterkest i de største revisjonsselskapene. Les mer

Taksonomien og norsk ikrafttredelse

Finansdepartementet har som forventet annonsert at nye regler om bærekraftig finans ikke trer i kraft 01.01.2022. Norsk implementering kan først skje etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet oppfordrer likevel selskaper som er foreslått omfattet av rapporteringspliktene om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for 2021. Les mer

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

I pressekonferanse 14. desember 2021 varsler regjeringen flere nye økonomiske støttetiltak i tillegg til de som allerede er varslet. Les mer

Foreslått regnskapsstandard om delårsregnskap

Revisorforeningen støtter at Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utgir en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Det er identifisert et behov for veiledning om hva delårsregnskapene på Euronext Growth skal inneholde. Les mer

Finanstilsynets rapport om klimaendringer og rapportering

Finanstilsynet har utgitt en god og nyttig rapport om hvordan klimaendringer utgjør en betydelig risiko for foretak, markeder og samfunnet. Rapportene omhandler både den finansielle rapporteringen for 2021 og hva selskapene bør forberede seg på. Les mer

Ny riksrevisor valgt

Stortinget har valgt Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til riksrevisor og leder av Riksrevisjonen. Les mer

Tilleggsmandat til skatteutvalget

Skatteutvalget skal bl.a. utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger. Les mer

Ingen reduksjon av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret

Det blir ikke satt inn nye tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret nå er svaret på Revisorforeningens anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer

Revisjon trygger velferden

Et forslag om heving av tersklene for revisjonsplikt var nylig på høring. Tunge aktører som Skatteetaten, LO og Økrimforeningen går mot forslaget. Les mer

Skattesatser for 2022

Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022. Les mer

Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 % for inntekter over 2 millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 % på formue over 20 millioner kroner. Les mer

Forskuddssatsene for 2022 er fastsatt

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2022. Les mer

Terskelverdiene for revisjonsplikt må holdes uendret

Næringsdepartementet, under den tidligere næringsministeren, foreslo i august å øke terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisorforeningen mener at det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret. Les mer

Norske foretak pålegges nye tunge byrder

Skatteetatens forslag om å innføre opplysningsplikt for salgs- og kjøpsmeldinger kan komme til å bli både byrdefullt og kostbart for norske virksomheter, mener Revisorforeningen. Les mer

Høring, salgs- og kjøpsmelding

Vi har inngitt høringssvar på Skatteetatens forslag om å innføre en salgs- og kjøpsmelding. Les mer

Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Denne standarden kommer i tillegg til de standardene som utarbeides for SMB i EU av EFRAG og globalt av International Sustainability Standards Board. Les mer

Når våre fremste tillitsvalgte svikter

Stortingets president er tvunget til å gå av etter at media tidligere i uken avslørte misbruk av ordningen med pendlerleiligheter. Flere andre stortingsrepresentanter er i søkelyset for det det samme, og Politiet har åpnet etterforskning. Les mer

Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020. Les mer

Statsbudsjettet: Økt skatt på norsk eierskap

Støre-regjeringens budsjettforslag for 2022 innebærer en omdreining av skatteskruen for norske aksjeeiere. - Vil få konsekvenser for norsk eierskap, investeringer og arbeidsplasser, mener Revisorforeningen. Les mer

Foreslår økt skatt på aksjeinntekter og formue

I tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet foreslår den nye regjeringen Støre en rekke skatteendringer i Statsbudsjettet for 2022. Les mer

Klimakrisen: Bærekraftrapportering en viktig del av løsningen

Bærekraftrapportering er ikke et mål i seg selv, men et effektivt virkemiddel for å få hele næringslivet på banen. For å oppnå målsetningene må rapportering være lovpålagt. Les mer

Merverdiavgift - om statlig tilskudd til ferjeoperatører er omsetning

Skattedirektoratet har behandlet et spørsmål om offentlige tilskudd skal anses som omsetning som det skal betales merverdiavgift av. Les mer

Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Skattedirektoratet har uttalt seg om tømming av slam er en tjeneste som kommunen kan behandle tilsvarende som tjenester som leveres løpende. Les mer

Utarbeidelse og oppbevaring av spesifikasjoner ved bruk av regneark

Skattedirektoratet har uttalt seg om muligheten for å utarbeide og oppbevare spesifikasjoner ved bruk av regneark. Les mer

Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg

– Det er svært alvorlig når 7 av 10 anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser henlegges av Politiet. Da sender man et klart signal om at kriminalitet lønner seg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon

Mer praktisk tilnærming til reglene om dokumentasjon. Les mer

Åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - ny lov

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022. Les mer

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Les mer

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har i dag gitt ut en ny anbefaling om selskapsstyring og selskapsledelse. Les mer

Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen

Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter Les mer

Statsbudsjettet 2022: Et taktskifte for grønn omstilling

Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene. Les mer

Skatteendringer i statsbudsjettet for 2022

Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober Les mer

MVA og Statsbudsjett 2022

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer hva gjelder merverdiavgift. Les mer

Historisk avtale om skattlegging av flernasjonale selskaper

Det er nå vedtatt en internasjonal avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg for bedre bruk av offentlig informasjon

Den uttalte målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. Det er positivt at det nedsettes et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivsrepresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Utvalg skal vurdere hvordan arbeidet med forenkling og god regulering av næringslivet kan tas videre

Utvalget skal se på det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet. Les mer

Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger ved formuesbeskatningen. Les mer

Tillit er samfunnets lim - frivillighet stimulerer tillit

Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres. Les mer

Opptak fra Forenklingskonferansen 2021

Hovedtema på årets forenklingskonferanse var «Smart» regulering, bedre lovprosesser, brukerinvolvering og evaluering, og forenkling gjennom bedre digitale tjenester i kommunene. Les mer

Revisorforeningens doktorgradsstipend tildelt Eva Litlabø

Statsautorisert revisor Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Tildelt stipend er på inntil 1 million kroner fordelt over fire år. Les mer

Åpenhetsloven trer i kraft neste sommer

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskeretter og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. Forbrukertilsynet har fått tilsynsmyndighet og skal også rettlede om loven. Les mer

Også aksjesparekonto kan omdannes til aksjeselskap

Skattedirektoratet kom til at skattyters aksjehandler, herunder aksjer på aksjesparekonto, var omfattende nok til å utgjøre virksomhet som kan omdannes til aksjeselskap. Les mer

Høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål. Les mer