Nyheter

En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019

Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober. Les mer

Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette. Les mer

Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering

Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk. Les mer

Rentebegrensningsregelen endres

Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019. Les mer

NRS 16 Årsberetning

Likestillings- og diskrimineringsloven er endret. I den sammenheng er det også gjort endringer i regnskapsloven. Revisorforeningen har omtalt lovendringene i en tidligere nyhetssak. Les mer

Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene. Les mer

Statsbudsjett 2020 og MVA

Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen. Les mer

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap)

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Les mer

Rettferdig beskatning

Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap. Les mer

Endringer i NRS 6

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høringsfristen er 4. november 2019. Les mer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Årets undersøkelse ble offentliggjort denne uken. Les mer

SkatteFUNN - fortsatt en gunstig ordning

Finansdepartementet foreslår enkelte endringer i SkatteFUNN reglene, men ordningen vil fortsatt være svært gunstig. Les mer

Nye regnskaps- og revisjonsregler for idrettslagene

I mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene trer i kraft 1. januar 2020 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Les mer

Forum for eierstyring og selskapsledelse onsdag 23. oktober 2019

Profilerte foredragsholdere og mange spennende tema. Les mer om programmet og meld deg på! Les mer

Lovfesting av omgåelsesregelen

Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019. Les mer

Systemleverandørene vil tjene milliarder på Efakturatvang

Visma hevder næringslivet årlig vil spare 34 milliarder kroner hvis det innføres efakturatvang. – Det de ikke forteller er at de selv vil tjene grovt på det, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet. Les mer

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Les mer

Informasjonsplikt om grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden

Etikkinformasjonsutvalget har kommet frem til at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Les mer

Enklere merverdiavgift med én sats

Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes. Les mer

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen

Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes. Les mer

Foreslår lovfesting av konsernbidrag over landegrensene

Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat. Les mer

Revisorforeningen satser på bærekraft

Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen. Les mer

Forslag til forskrift om mellombalanser

Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019. Les mer

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres. Les mer

Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

De solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august. Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner. Les mer

Varsel om ikke levert årsregnskap

Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap. Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere. Les mer

Regnskapsregisteret medio juli

Regnskapsregisteret har medio juli 2019 god kapasitet. Saksbehandlingstiden ligger på 4-5 dager. Les mer

MVA-fritak på elektroniske tidsskrifter og e-bøker

Fra 1. juli er elektroniske tidsskrifter og e-bøker fritatt fra merverdiavgift. Les mer

Ny risikovurdering fra Finanstilsynet: Revisorer og regnskapsførere anses å ha medium lav risiko for å bli benyttet til hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos foretak under tilsyn. Risikovurderingen har et eget avsnitt om revisorer og regnskapsførere. Les mer

Tolkningsuttalelse om rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om enkelte spørsmål knyttet til rentebegrensningsreglene. Les mer

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste. Les mer

Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven

Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven skal sendes til Skattekontoret, Divisjon Brukerdialog. Les mer

Forskriftsendringer om naturalytelser

Forskriftsendringene om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er fastsatt Les mer

Nye regler for idrettslagene

I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020. Les mer

Revisjonsselskapene har fornøyde kunder

Kundetilfredsheten i revisjonsselskapene fortsetter å holde seg høy, og det er de mellomstore klientene som er mest fornøyde. Les mer

Foreslår endringer i rentebegrensningsregelen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i rentebegrensningsregelen. Les mer

Opplysninger om skattepakker

Et utvalg har levert forslag til Finansministeren om opplysningsplikt for skattepakker. Utvalget har også vurdert skatterådgivernes taushetsplikt og opplysningsplikt overfor Skatteetaten. Les mer

Foreslår endringer for allmennaksjeselskaper

Regjeringen foreslår endringer i ASA-loven for å gjennomføre nye EU-regler som skal øke aksjeeiernes langsiktige engasjement i noterte allmennaksjeselskaper. Les mer

Endringer i aksjeloven: Revisor skal fortsatt bekrefte styrets redegjørelse for avtaler med nærstående

Regjeringen har gjort flere endringer i lovforslaget når saken nå fremmes for Stortinget. Revisor skal fortsatt bekrefte styrets redegjørelse for avtaler med nærstående. Flere lite hensiktsmessige forslag fra høringen er utelatt. Les mer

Foreslår konsernunntak i aksjeloven § 8-10

Regjeringen foreslår å innføre unntak fra reglene i aksjeloven § 8-10 der erverver inngår i eller danner et konsern med det oppkjøpte selskapet. Les mer

Dansk storbank innfører revisjonsplikt for alle næringslivskunder

Jyske Bank skjerper kravene til sine næringslivskunder. Nye kunder blir ikke vurdert om de ikke har revisjon, alle eksisterende kunder må dokumentere at de har revisor. Les mer

Rapporter om bærekraft fra EUs ekspertgruppe

EUs ekspertgruppe for finansiering av bærekraftig vekst la 18. juni 2019 fram tre rapporter. Arbeidet har sammenheng med målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius innen 2030. Les mer

Øreavrunding av vederlag

Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet. Les mer

Høring - fjerne 350-kronersgrensen

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen. Les mer

Finansdepartementet vil vurdere virkningene av eventuelt å øke grensen for revisjonsplikt

Finansminister Siv Jensen (FrP) svarte på denne måten da hun fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A) om punktet i regjeringsplattformen om revisjonsplikt. Les mer

Transaksjonskostnader og mva

Ny dom gir ikke fradrag for inngående avgift på kostnader pådratt ved salg av fast eiendom. Les mer

Husk å søke om utsettelse

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Les mer

Beskytt bedriften mot misligheter

Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter, både ved kriminalitet rettet mot bedriften fra eksternt hold, og ved misligheter utført av ansatte. Artikkelen belyser noen gjennomgående årsaker til at bedrifter rammes av økonomisk kriminalitet, og gir innspill til hvilke tiltak bedrifter bør ha på plass for å unngå å rammes. Les mer