Nyheter

Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda Les mer

Konsernbidrag og egne aksjer

Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter. Les mer

Fusjon mellom skattefritt og skattepliktig aksjeselskap

Et skattepliktig og et skattefritt aksjeselskap kan fusjonere skattefritt. Det slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse publisert i juli 2018. Les mer

Regnskapsregisteret 2018

Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018. Les mer

Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet

Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles. Les mer

GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018. Les mer

Gratis teaterbilletter ble skattepliktig

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn. Les mer

Evaluering av Skattefunn

Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver. Les mer

Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over. Les mer

Forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven. Les mer

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Les mer

Urimelig å kreve timelister på papir

Regelverket forholder seg ikke til at vi befinner oss i 2018 og teknologien vi i dag har, sa adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i Dagsnytt 18 mandag. Les mer

Endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i skatteloven for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018 Les mer

Offentlig register over reelle rettighetshavere

Regjeringen har i dag offentligjort forslag til lovregler for et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere. Les mer

Skattedirektoratet gjør helomvending om kvitteringsplikt

En seier for fornuften og for oss i Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Les mer

Svært alvorlig kontrollsvikt i Brønnøysundregistrene

Det er svært alvorlig at falske erklæringer i prinsippet er «hvitvasket» i Brønnøysundregistrene. Likevel er dette bare en del av problemet. Det er heller ingen reell kontroll med innsendte årsregnskap og årsberetninger. Les mer

Regnskapsførerloven på høring

Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018. Les mer

Rabattordninger og MVA

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort. Les mer

Flere forenklinger i aksjelovene

Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon. Les mer

Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene. Les mer

Norske bedrifter godt fornøyd med sin revisor

En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser at kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high». Les mer

Riksrevisjonen kritiserer skatteetaten

Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene. Les mer

Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft. Les mer

EU har vedtatt opplysningsplikt for skatterådgivere

EU har vedtatt et direktiv som pålegger advokater, revisorer og andre skatterådgivere opplysningsplikt om skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder. Les mer

Ikke skjerpet beviskrav ved belastende faktum

Høyesterett kom til at det ikke skal anvendes et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av størrelsen på erstatningen til staten etter en grov skatt- og avgiftsunndragelse. Les mer

Ikke grunnlag for skatteamnesti

Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting. Les mer

Forslaget til ny regnskapsførerlov

Daglig leder i et regnskapsselskap skal ikke lenger måtte ha autorisasjon som regnskapsfører. Kravene til etterutdanningen blir i større grad samordnet med etterutdanningen for revisorer og et flertall i utvalget går inn for at tittelen skal være «statsautorisert regnskapsfører». Les mer

Lurer du på noe om innførselsmerverdiavgift?

Skatteetaten har i en uttalelse omtalt mange ulike forhold knyttet til innførselsmerverdiavgift. Les mer

Høring om endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokføringsforskriften på høring. Les mer

Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen. Les mer

Fremtidens selskapsrapportering

Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027. Les mer

Nye regler for naturalytelser fra 2019

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen en rekke endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - skatt

Det varsles bl.a. vesentlige endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019 og en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift. Les mer

Reelle rettighetshavere

En foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen. Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet. Les mer

Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet. Les mer

Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet. Les mer

Bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen

Personvernforordningen (GDPR) vil i følge Justisdepartementet tidligst kunne tre i kraft i Norge fra 1. juli. For å hjelpe revisjonsselskapene med å etterleve personvernreglene arbeider Revisorforeningen med en bransjenorm for revisjonsbransjen. Les mer

Kan Utdanningsdirektoratet pålegge små skoler å utarbeide årsberetning?

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven som innebærer at små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. Tross lovendringen mener Udir at friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 fremdeles skal utarbeide årsberetning. Les mer

Advokater og regnskapsførere kan nå bekrefte aksjeinnskudd

Fra 2. mai 2018 kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger. Les mer

DN: Utskriftsplikten bør gå rett i papirkurven

Dagens Næringsliv gir i dag på lederplass full støtte til Revisorforeningen i spørsmålet om innføring av generell kvitteringsplikt ved kontantsalg. Les mer

Vil skattlegge negative inngangsverdier som overføres til aksjesparekonto

Regjeringen vil endre overgangsregelen for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier på aksjer som overføres etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen. Les mer

Uforståelig at regjeringen ikke vil ha sertifisering og offentlig tilsyn med kommunal revisjon

Revisorforeningen hadde et tydelig budskap da de møtte Stortingets kommunalkomite til høring om ny kommunelov. Les mer

Meningsløs kvitteringsplikt

Bokføringsreglene stiller nå et absolutt krav om utskrift av kvittering ved alle kontantsalg. Salg skal ikke fysisk kunne gjennomføres uten at kunden mottar en kvittering – uavhengig av om kunden vil ha den eller ikke. Les mer

Digital innlevering av "Egenerklæring" og årsregnskap for advokater og rettshjelpere

Fristen for innsendelse av egenerklæring, årsregnskap og betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden den 30.04.2018 nærmer seg. Les mer

Utvinning av kryptovaluta og MVA

Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om utvinning av kryptovaluta og merverdiavgift. Les mer

Merverdiavgiftshåndboken 2018

Skatteetaten har utgitt Merverdiavgiftshåndboken 2018. Les mer

Ikke fradrag for kostnader ved salg av selskapet

Ericsson Televisjon AS fikk ikke fradrag i Høyesterett for tilretteleggingshonorar og termineringsgebyr i forbindelse med at aksjene i selskapet ble solgt. Les mer

Selskaper som driver virksomhet med oppkjøpsinkasso

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse knyttet til skattemessig behandling av tap på fordring i selskap som driver med oppkjøpsinkasso. Les mer