Nyheter

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere. Les mer

Forenklingskonferansen 2020 - opptak

Fikk du ikke med deg direktesendingen av Forenklingskonferansen 2020, kan du nå se den i opptak. Tema for årets konferanse: - Hvor mye kan vi forenkle uten å ofre nødvendig kontroll? Les mer

Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret

De nye reglene i aksjeloven om at mellombalanse skal sendes inn til Regnskapsregisteret er varslet å tre i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Register over reelle rettighetshavere - Revisorforeningen mener at hensynet til å finne enkle løsninger har kommet helt i bakgrunnen

Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet. Les mer

Tilbakegående avgiftsoppgjør - fristen utvides

Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder. Les mer

Kriminelle bør ikke kunne eie eller lede et regnskapsførerselskap

Revisorforeningen slutter seg til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette. Les mer

Fisjon av lisenser og etterfølgende aksjesalg i fritaksmetoden

Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden. Les mer

Fortsatt kontantstøtte til reiselivsbedrifter

Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Ordningen skal erstatte den generelle kompensasjonsordningen fra og med september og ut året. Les mer

Tilskuddsordning for arrangører av messer og matfestivaler mv.

Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som faller utenfor ordningene for kultur og idrett. Les mer

Utvidet omstillingspakke for reiselivet

Regjeringen vil gi 250 millioner kroner til omstilling i reiselivet. Dette skal komme i tillegg til fortsatt kompensasjon til reiselivsbedrifter for faste uunngåelige kostnader. Les mer

Påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Husk å levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 30. september for å unngå forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret sender nå påminnelse til de som foreløpig ikke har levert. Les mer

Kravet til næringsvirksomhet

Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring. Les mer

Revisorforeningen med ny og oppdatert koronaside

Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon. Les mer

Overdragelse av justeringsrett

Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett. Les mer

Nina Schanke Funnemark utnevnt til skattedirektør

Nina Schanke Funnemark (50) er i statsråd i dag utnevnt til skattedirektør for en periode på seks år. Les mer

Bærekraftsrapporteringen må bedres for å drive omstilling av næringslivet

Det har aldri vært større krav til og behov for bærekraftsrapporteringen fra de største selskapene. Samtidig viser tre nye studier at rapporteringen har vesentlige mangler og ikke oppfyller ambisjonen om å drive omstilling i næringslivet. Les mer

Revisorer ønsker å gjøre mer for å bidra til utslippskutt i næringslivet

En nederlandsk studie i revisjonsbransjen viser at revisorer i liten grad bidrar til utslippskutt hos sine kunder, men ønsker å gjøre mer og forventer at klima vil bli en større del av revisors oppdrag i årene som kommer. Revisorforeningen skal bidra til at våre medlemmer kan introdusere klima og utslippskutt i sin kundedialog. Les mer

Elektronisk levering av registreringsmelding til MVA-registeret

Revisorforeningen støtter forslaget om at registreringsmelding til mva-registeret skal skje elektronisk, og at meldingen skal sendes inn i en ny registreringsportal på skatteetaten.no. Les mer

Modernisering av mva-området

Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret. Les mer

Kompensasjonsordningen: Hva gjelder nå?

7.9.: Forskriftsendring - justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2020. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Næringsdepartementet med ny infoside for bedrifter om koronautbruddet

Næringsdepartementet har samlet viktig informasjon for bedriftsnorge om koronautbruddet på en egen nettside. Les mer

Bærekraftsrapporteringen har vesentlige mangler

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av store selskapers bærekraftsrapportering. Kartleggingen viser at dagens rapporteringspraksis har vesentlige mangler. Dette viser viktigheten av at Finanstilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid. Les mer

Grunnbeløpet for 2020 er fastsatt

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020. Les mer

Firmarotasjon – overgangsvirkninger ved ikrafttredelsen i Norge

28.8.2020 - oppdatert tabell: Vi forventer nå at reglene trer i kraft fra 1.1.2021. Les mer

Forlengelse av Skattefunnprosjekter

Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021. Les mer

Ikke-finansiell rapportering - utvikling i EU

EU-Kommisjonen har publisert resultatet av konsultasjonen om ikke-finansielle opplysninger. Flertallet av respondentene vil utvide kravene både til hvem som skal rapportere og hva som skal opplyses. Et klart flertall ønsker også krav om at revisor skal attestere rapporteringen. Les mer

Høring - Økonomiforvaltningen lokalt i Den norske kirke

Det foreslås nye regler for økonomiforvaltningen i kirken etter at kirkeloven er erstattet av en lov om trossamfunn. Både regnskaps- og revisjonsbestemmelser er på høring. Les mer

Høring - regler om tilskudd, regnskap og revisjon for tros- og livssynssamfunn

Ny lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft fra 1. januar 2021. I den forbindelse skal det fastsettes nye forskrifter om tilskudd, regnskap og revisjon. Les mer

Skatteetaten vil ikke bruke tvangsmulkt

Skattetaten fortsetter praksisen med å ikke ilegge tvangsmulkt for forsinket levering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper for 2019 og mva-meldingen for 3. termin. Les mer

Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten i Oslo 23. september. Næringsministeren, NAV-direktøren og direktøren i Arbeidstilsynet kommer. Arrangementet er gratis og direkteoverføres på nett. Les mer

Vedlikeholdsordningen - kompensasjon for lovpålagt vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger

Oppdatert 12.08: Innovasjon Norge åpnet for søknader i juli og har fastsatt nærmere vilkår for tilskudd, bl.a. om revisorbekreftelse. Frist for å søke er 15. september. Les mer

Endringer i EU-listen over land med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe er føyet til listen. Bosnia-Herzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka og Tunisia er tatt ut av listen. Les mer

Nå kan du søke i konkurskarantener

Om du ønsker å finne ut om en person har konkurskarantene kan du nå søke i Brønnøysundregistrenes nye portalløsning. Les mer

Ny BFU om den lovfestede omgåelsesregelen

Salg av et aksjeselskap rett etter at selskapet var fisjonsfusjonert inn i et nystiftet datterselskap i et nystiftet (skygge)konsern eid av de samme aksjonærene, ble ikke rammet av omgåelsesregelen. Les mer

Arbeidsgivers dekning av utgifter i forbindelse med avbrutt utlandsopphold

Ansatte som er utestasjonert i utlandet og som ikke kan reise ut igjen pga. UDs reiseråd kan på visse vilkår få dekket utgifter til bolig, transport, skole, barnehage mv. i Norge skattefritt fra arbeidsgiver. Les mer

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Revisorforeningen støtter forslaget om endret tidspunkt for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Les mer

Tilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september. Les mer

Ikke utsatt frist for å søke om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Søknad om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner må skje innen 1. september. Det er ikke lagt opp til utsatt frist i 2020. Les mer

Ny rapport om elektronisk faktura

Overgang til elektronisk faktura gir en potensiell besparelse på 4,2 mrd. kroner per år viser en rapport som to departementer har bestilt fra Oslo Economics. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Den midlertidige ordningen med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb er fastsatt. Tilskudd gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. Les mer

Merverdiavgift - fritak for dybdejournalistikk

Fritaket for aviser er fra 1. juli 2020 utvidet til å omfatte dybdejournalistikk. Les mer

Kompensasjonsordningen: Siste frist for å søke tilskudd for mars, april og mai er 31. juli

Fristen for mars, april og mai blir forlenget fra 30. juni til 31. juli. 1.7.: Portalen åpnes for søknader for juni og juli tidlig i august. Les mer

Bedriftskantiner og merverdiavgift

Kan kantineoperatører behandle betalingen fra bedriftskunder som ensidig tilskudd som ikke anses som avgiftspliktig vederlag? Og er deler av betalingen vederlag for næringsmidler med redusert sats? Les mer

Bekreftelse av resultatinformasjon i kompensasjonsordningen og verdien av revisjon

Skattedirektoratet har utarbeidet en veiledning for bekreftelser fra en revisor eller autorisert regnskapsfører om opplysninger om ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020. Veiledningen holder et faglig uforsvarlig nivå, og Revisorforeningen frarår medlemmene å avgi bekreftelser på grunnlag av denne. Les mer

Elektronisk melding om registrering

Skattedirektoratet foreslår at registreringsmeldingen for merverdiavgift skal leveres i en ny registreringsportal hos Skatteetaten, og at melding om registrering skal leveres elektronisk. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2020. Les mer

Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Krisepakkene og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett utvides til å inkludere flere. Les mer

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Departementet foreslår å gjøre alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling avgiftspliktig. Les mer