Nyheter

Mva registrering

All registrering , meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva registrering. Les mer

Folkehøyskoler og fradrag for inngående avgift

Skatteetaten har gitt en veiledende uttalelse om folkehøyskoler og forholdsmessig fradrag for inngående avgift. Les mer

Nå kan store publikumsarrangementer søke om koronatilskudd

Det er etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Søknadsportalen åpnet 15. januar. Les mer

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg maksgrensen på 52 uker kan beholde dagpengene til 1. juli. Les mer

Regjeringen ønsker å skape omstilling og grønn vekst med ny klimaplan

Regjeringens klimaplan viser hvordan Norge skal nå sine klimamål i 2030. Ambisjonen er å sikre omstilling av samfunnet og næringslivet gjennom å skape grønn vekst. Les mer

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Fra 1. januar 2021 er det innført merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Les mer

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021. Les mer

Lov om bærekraftsrapportering trenger bedre utredning

Forslaget til ny lov om opplysninger om bærekraft er ikke godt nok utredet og møter ikke behovene for å styrke bærekraftsrapporteringen. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2020. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % pr. 31.08.2020 til 1,7 % pr. 31.12.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,0 % til 1,2 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Kompensasjonsordning 2: Kontrollhandlinger ved bekreftelse av søknader

Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av innhold i søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall. Les mer

Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte for september 2020 - april 2021

06.01: Kompensasjonsordningen forlenges ut april. Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden september 2020 - april 2021. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad. Les mer

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

Den nye revisorloven trådte i kraft 1. januar 2021. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet. Les mer

Veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen er åpen

Veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene er nå åpen. Selve søknadsportalen åpner 18. januar. Les mer

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger. Les mer

Utredning om pensjon fra første krone og første dag

En arbeidsgruppe har utredet forslag til pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjonsordninger og medlemskap i alle private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent. Les mer

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet har gitt en uttalelse som får betydning for vurderingen av om bygging og drift av kommunale svømmeanlegg er omfattet av adgangen til momskompensasjon. Les mer

Karantenetilskuddsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

21.12: Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet ble i dag sanksjonert og satt i kraft. Forskriftene til ordningen vil komme senere. Les mer

Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak for forsinkelsesgebyr

Dette opplyser Finansdepartementet i en uttalelse. Les mer

Brexit - merverdiavgiftsregistrering ved representant

Når Storbritannia trer ut av EU/EØS får det betydning for britiske virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret uten representant. Les mer

Proposisjon om endringer i regnskapsloven

Regjeringen har foreslått endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver. De forslåtte endringene er samlet sett ikke vesentlige og mindre omfattende enn det Regnskapslovutvalget foreslo i 2015 og 2016. Les mer

Foreslåtte endringer for små og øvrige foretak

Finansdepartementet foreslår å oppheve enkelte noteopplysninger for små foretak. Videre foreslås enkelte andre endringer i regnskapsloven som også vil gjelde for øvrige foretak. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

17.12: Søkeportalen for oktober, november og desember åpner 1. februar 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021. 02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. Les mer

Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde. Les mer

Kjøp og salg av verdipapirer SAF-T

Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer. Les mer

Brexit og konsernregnskapsunntaket

En følge av Brexit er at underkonsernunntaket i regnskapsloven § 3-7 ikke gjelder lenger. Les mer

Åpenhet om lederlønn i børsnoterte selskaper

Nye regler om krav til åpenhet om lederlønn i børsnoterte selskaper trer i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Brexit og skatt

Skatteetaten har opprettet en egen informasjonsside om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit. Les mer

Betalingsforetak med begrenset tillatelse får revisjonsplikt f.o.m. regnskapsåret 2021

Disse foretakene har til nå vært unntatt fra revisjonsplikt i medhold av finansforetaksforskriften § 2-5 annet ledd. Les mer

Kompensasjonsordning 1: Innsending av bekreftelser fra 9.12

9.12: Innsendingsløsningen for revisorbekreftelser har åpnet. Det vil være en stor fordel å få avsluttet arbeidet og avgitt bekreftelsene før årsoppgjøret. Les mer

MVA - Modernisering

To-stegs innsending i registeringsløsningen er lansert, og modernisering av merverdiavgiftsområdet har fått en egen side på Skatteetaten.no. Les mer

Årsberetningskrav om styreansvarsforsikring

Ved ikrafttredelse av ny revisorlov 1. januar 2021 tilføyes regnskapsloven § 3-3a et krav til opplysninger om styreansvarsforsikring. Les mer

Skyhøy tillit til revisorer

Tilliten til revisorer er skyhøy i Norge, og da særlig i næringslivet og blant politikere. Les mer

Når er badeanlegg "opplevelsessenter"

I en bindende forhåndsuttalelse kommer skattekontoret til at et planlagt anlegg er et større svømmeanlegg, og ikke et opplevelsessenter i form av et badeland. Les mer

Cash eller kontroll?

Det har igjen blitt nødvendig med strenge smitteverntiltak og nedstenging av virksomheter. Dette gjelder både virksomheter som er pålagt å stenge, og etter hvert også virksomheter som må stenge fordi kundene uteblir. Les mer

Flere skatteendringer i budsjettforliket

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet Les mer

Dom om fradrag for inngående mva - salg av fast eiendom

Staten vant saken mot Skatteklagenemda om fradrag for inngående merverdiavgift ved salg av fast eiendom. Les mer

Oppskrivning av pålydende ved fisjon og fusjon

Kapitalforhøyelsen i det overtakende selskapet kan gjennomføres ved økning av pålydende selv om eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet ikke er identisk. Les mer

Informasjonsdeling mellom etatene er nødvendig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt. Revisorforeningen støtter lovforslaget. Les mer

Brexit: Dispensasjon for å beholde britiske styremedlemmer mv.

Selskaper, samvirkeforetak og stiftelser med britiske styremedlemmer, bedriftsforsamlingsmedlemmer eller daglig leder, må søke om dispensasjon i god tid før nyttår. Les mer

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021. Hva betyr dette?

Revisjon av 2020-regnskapene fullføres etter gjeldende revisorlov. Øvrige krav anvendes fra 1. januar 2021. Les mer

EUs revisjonsforordning trer i kraft i Norge 1. januar 2021. Hva betyr dette?

EUs revisjonsforordning fastsetter særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Forordningen vil gjelde som lov i Norge fra 1. januar 2021. Her får du en oversikt over de sentrale overgangsvirkningene. Les mer

Selvkostforskriften i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften. Les mer

Firmarotasjon – overgangsvirkninger ved ikrafttredelsen i Norge

Revisjonsforordningen trer i kraft i Norge fra 1.1.2021. Les mer

Vilkår for overføring av justeringsplikt

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt. Les mer

Lånegarantiordningen forbedres

Finansdepartementet åpner for inntil tre års avdragsutsettelse på lån innenfor lånegarantiordningen og klargjør lønnsomhetsvilkåret i ordningen. Les mer

Ordningen med utsatt betaling av skatt er forlenget ut februar

Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021. Les mer

Hjemmekontor og skatt

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning som skal svare på de vanligste spørsmålene om hjemmekontor. Les mer

Skatteetaten med infobrev om kompensasjonsordningen

Skatteetaten har sendt ut et informasjonsbrev om hyppig forekommende feil og misforståelser av regelverket med oppfordring til søkerne om å rette ev. feil. Les mer

Redusert merverdiavgiftssats videreføres

Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres frem til 1. juli 2021. Les mer

Avtale om nye koronatiltak for næringslivet - 16.11.2020

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 - februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen. Les mer