Nyheter

Lønnstøtteordningen - søknader for januar 2022

Skatteetaten opprettholder sin praktisering av loven og forskriften. Les mer

Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker

Koronaunntaket gjelder ikke for arbeidsgiveravgift i 2022, men foretaket kan sette opp en mellombalanse med balansedato etter 31. desember 2021. Les mer

Bærekraftstandarder fra IFRS

Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft. Les mer

Skattlegging av privat konsum i selskap

Revisorforeningen har svart på Finansdepartementets høring om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Vi mener at slike regler trengs, men at de må tilpasses formålet. Les mer

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Revisorforeningen støtter et høringsforslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom. Vi mener dette bør utvides til også å gjelde for boligeiendom. Les mer

Merverdiavgiftskompensasjon og konkurranseregelen

Finansdepartementet har uttalt seg om hvordan konkurranseregelen får innvirkning på kommunens kompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg. Les mer

Interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag

Interkommunalt selskap (IKS) kan yte konsernbidrag til sine heleide datteraksjeselskaper med skattemessig virkning. Les mer

Aksjeincentivordning etter Kruse Smith-modellen

Skatteetaten har tatt stilling til et tilfelle der en ledende ansatt fikk tegne aksjer med et kontantvederlag som var lavere enn markedsverdien, men hvor differansen enten skulle betales til arbeidsgiver eller ettergis. Les mer

Høring – fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder

Det foreslås fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder. Fritaket gjør det enklere for blant annet boligselskap å utnytte strøm produsert i solceller. Les mer

Revisjonsberetning når regnskapet ikke er avlagt innen fristen

Årsregnskapet for 2021 skal som kjent godkjennes av generalforsamlingen innen 30. juni 2022, jf. regnskapsloven § 3-1 (3) og aksjeloven § 5-5. Vi minner om at etter ny revisorlov er det ikke nødvendig å avgi egen revisjonsberetning innen syv måneder etter regnskapsårets utløp, i praksis ofte kalt en 30.6-beretning. Les mer

Søknadsportalen for utsettelse til 20. august er åpen

Revisorer og regnskapsførere kan søke om utsettelse med levering av skattemelding på vegne av klienter til 20. august for inntil 5 % av kundemassen. Søknadsportalen er åpen. Les mer

Kompensasjonsmelding i nytt format fra 2023

Skatteetaten jobber med ny kompensasjonsmelding og har lagt ut informasjon på sine nettsider Les mer

Finansdepartementet åpner for utsatt frist for skattemeldingen

Finansdepartementet har gitt åpning for utsettelse av skattemeldingen til 20. august for "inntil fem pst. av revisorers og regnskapsføreres kundemasse". Les mer

Skatteetaten forlenger utsatt leveringsfrist til 4. juli

De med utsatt frist for skattemeldingen kan levere skattemeldingen til og med 4. juli 2022. Les mer

Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Revisorforeningen støtter i all hovedsak Finansdepartementets forslag men mener det må innføres unntaksregler som hindrer dobbeltbeskatning eller dobbel ikke-beskatning. Les mer

Har redusert maksimalbeløpet for tvangsmulkt

Skatteetaten har besluttet at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 skal reduseres fra kr. 61 150 til kr. 12 230. Les mer

Finanstilsynet har kartlagt hvordan revisjonsutvalg etterlever reglene i allmennaksjeloven

Konklusjonen fra svarene er at mange revisjonsutvalg synes å ha et forbedringspotensial i etterlevelsen av regelverket, Finanstilsynet har også laget en videopresentasjon av funnene. Resultatene og observasjonene kan benyttes i revisjonsutvalgenes arbeid med å etterleve reglene. Les mer

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Les mer

Enighet om EUs direktiv om bærekraftsrapportering

Det er oppnådd enighet i EU om et direktiv om bærekraftsrapportering. Dette er et langt skritt i retning av å integrere finansiell rapportering med opplysninger om bærekraft. Rapporteringen skal bekreftes av revisor eller annen uavhengig ekspert. Les mer

Høring - regulering av tollrepresentant

Finansdepartementet foreslår regulering av tollrepresentanten i lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. Les mer

Forslag til ny regnskapsførerlov til Stortinget

Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper. Les mer

Støtter forslag om fritak fra CO2-avgift for karbonfangst og lagring (CCS)

Revisorforeningen støtter forslag om å innføre fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS). Les mer

Tilknytningen til høyrisikoland skal endres i hvitvaskingsforskriften - behov for veiledning

Revisorforeningen mener at det er behov for veiledning når reglene i hvitvaskingsforskriften om kunders tilknytning til høyrisikoland endres. Vi har ikke merknader til endringen, som er i tråd med EU-reglene om dette. Les mer

Revisorforeningen ber om utsatt frist for skattemelding og årsregnskap

Revisorforeningen ber Skattedirektoratet og Finansdepartementet gjøre en fornyet vurdering av fristene for levering av skattemeldingen og årsregnskapet for 2021. Les mer

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Ap, Sp og SV har kommet frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. Les mer

Problemer med å levere mva-meldingen er løst

Fredag 10. juni hadde skatteetaten tekniske problemer som gjorde at ikke alle fikk sendt inn mva-meldingen. Problemene er nå løst. Les mer

Problemer med levering av mva-meldingen

Skatteetaten har for tiden tekniske problemer som gjør at ikke alle får sendt inn mva-meldingen. Les mer

Vil lovfeste gunstig skattepraksis i jordbruket

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om lovfesting av skattepraksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket. Les mer

Lønnsstøtteordningen - behov for praksisendring

Revisorforeningen mener arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør kunne få lønnsstøtte også for januar. Les mer

Foreslår endringer i ettårsregelen for lønnsinntekter

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring av særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet på minst tolv måneder (ettårsregelen). Les mer

Endret organisering av Skatteklagenemndas arbeid

Skatteetaten har sendt på høring et forslag om endring i organiseringen av Skatteklagenemndas arbeid for å redusere saksbehandlingstiden for klager. Les mer

Husk å søke om utsettelse på vegne av klienter innen 31. mai

I år aksepterer Skattedirektoratet at det søkes om utsettelse for alle klienter, dvs. utover 10 % av klientmassen. Les mer

Ramme Eiendom skal avgjøres i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. mai 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2022 skal behandles i Høyesterett. Les mer

Skatteendringer i revidert budsjett 2022

Det foreslås også enkelte skatteendringer i revidert budsjett som ble fremlagt 12. mai. Les mer

MVA - Revidert nasjonalbudsjett for 2022

Regjeringen varsler mva på el-biler og andre avgiftsendringer Les mer

Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter

Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088S Les mer

Nye krav i drosjenæringen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv. Les mer

Ikke behov for tiltak for å sikre utbetaling av opptjente feriepenger

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til rapporten om «Sikring av feriepenger». Som Regelrådet mener vi at det er usikkert om det er et reelt behov for å innføre tiltak i denne saken. Les mer

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap. Les mer

Tilleggsskatt ved feil i rentebegrensningsregelen

Uriktig fradrag for renter som skulle vært avskåret etter rentebegrensingsregelen anses ikke som tidfestingsfeil med gunstigere beregning av tilleggsskatt, selv om rentefradraget kan fremføres. Les mer

Tematilsynsrapport: Bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 2 og 3

Rapport fra tematilsyn med bekreftelser for kompensasjonsordning 2 og 3 er nå klar. Finanstilsynet fastslår at revisor og regnskapsførers oppgaver er ivaretatt tilfredsstillende. Les mer

Rapport om revisjon av foretak av allmenn interesse

Finanstilsynet har som ledd i tilsynet med revisjonsselskapene innhentet informasjon om revisjonen av årsregnskapene til alle foretak av allmenn interesse. Det var 10 revisjonsselskaper som reviderte foretak av allmenn interesse i 2019 og 2020. Les mer

Arbeidsgiver kan ikke foreta trekk i mottatt tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader

Det er hva Borgarting lagmannsrett kom frem til i dom av 5. april 2022. Saken gjelder ansatte ved Hotel Bristol og Oslo Plaza. Les mer

Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen. 29.04: Forbud mot havneanløp og veitransport fra russiske aktører. Utvidede eksport- og importrestriksjoner. Les mer

Europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS)

Et omfattende sett med utkast til europeiske standarder for rapportering av bærekraft er nå sendt på høring. Den standarden som vil gjelde for SMB er ikke med i denne omgangen. Les mer

Sanksjoner mot Russland og Hviterussland: Hva gjelder og revisors rolle

Det innføres nye og omfattende sanksjoner mot Russland og Hviterussland som svar på angrepet på Ukraina. Dette kommer på toppen av de allerede gjeldende sanksjonene etter annekteringen av Krim i 2014. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. 29.04: Nye sanksjonsforskrifter fastsatt Les mer

Lønnsstøtte og kompensasjonsordning 4 - siste søknadsfrist

Søknadsfristen i lønnsstøtteordningen utløper 10. mai. I kompensasjonsordning 4 er 15. mai siste frist (gjelder tilskuddsperioden februar 2022). Les mer

Avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

EU-kommisjonen anbefaler reforhandling av avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel. Les mer

Organisering av private barnehager

Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget med betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager. Revisorforeningen anser at overgangsordningene i forslaget ikke er realistiske. Les mer

Revisorforeningen øker satsningen på omdømmebygging

Revisorforeningen skal tydeliggjøre revisjonen sin samfunnsmessige relevans, bygge et sterkere omdømme og øke attraktiviteten til bransjen. Les mer