Ønsker du å innrapportere merverdiavgift én gang i året?

Da må virksomhetens årlige omsetning ikke overstige kr 1 000 000.

Virksomheter med merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak som ikke overstiger kr 1 000 000 eksklusiv merverdiavgift, kan levere årlig mva-melding (tidligere omsetningsoppgave). Det er netto omsetning og uttak som ikke må overstige kr 1 000 000. Det vil si summen av beløpene som skal inngå i postene 3 til og med 8 i Skattemelding for merverdiavgift.

Før man får lov til å levere skattemelding for merverdiavgift én gang i året må man gjennom en kvalifikasjonsperiode. Med dette menes at man må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret med to måneders terminer i minst ett år før virksomheten kan gå over til å levere årlig melding. I denne perioden må virksomheten ha overholdt sin melde- og betalingsplikt for merverdiavgift. I praksis betyr dette at ingen nyregistrerte virksomheter kan benytte årlig innrapportering av merverdiavgift det første året. Kravet om kvalifikasjonsperiode trer i kraft 1. januar 2017.

Årlig skattemelding for merverdiavgift følger kalenderåret med innsendings- og betalingsfrist 10. mars året etter.

Dette er en frivillig ordning som forutsetter egen søknad til skattekontoret. Søknaden må være kommet til skattekontoret senest 1. februar det året søknaden gjelder for.

Søknad om innlevering av årlig skattemelding for merverdiavgift kan avslås og adgangen til å levere årlig melding kan tilbakekalles dersom den næringsdrivende ikke har overholdt sine plikter etter merverdiavgiftsloven. Dette vil gjelde når den skattepliktige ikke har overholdt sin opplysnings- eller betalingsplikt eller i vesentlig grad har overtrådt andre bestemmelser i skatteforvaltningsloven eller merverdiavgiftsloven. Gjentatte brudd på plikten til å sende skattemelding for merverdiavgift utløser adgang for skattemyndighetene til å kreve at det leveres skattemelding for merverdiavgift hver måned. Månedlig innsending av slik melding kan ikke pålegges i mer enn ett år.

Hvis omsetningen i løpet av kalenderåret overstiger beløpsgrensen kan adgangen til å levere årlig melding også tilbakekalles.

Ordningen påvirker ikke primærnæringenes adgang til å levere årlig Skattemelding for merverdiavgift.

 

Kilde: www.sticos.no