Rapportering av tildelte opsjoner i små oppstartsselskap

Det er innført opplysningsplikt om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Fristen for rapportering er 24. mars 2021.

Ved rapportering for 2020 skal det også gis opplysninger om tildelte opsjoner i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020.

Opsjonsskatteordningen

Fra 1. januar 2018 ble det innført en gunstig ordning for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, jf. skatteloven § 5-14 fjerde ledd. Ordningen innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres. Ordningen gjelder for selskaper med inntil 25 ansatte og balansesum/driftsinntekter på inntil 25 millioner krone.

Rapporteringsplikt

I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 ble det innført rapporteringsplikt for opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap, jf. Prop. 1 LS (2020-2021) kap. 13.3.

Rapporteringsplikten innføres for at myndighetene skal kunne få informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av opsjonsordningen, og i hvilket omfang. Det vil gi bedre grunnlag for å anslå virkningene av gjeldende ordning og av mulige forbedringer og utvidelser. Samtidig er forslaget viktig for at Skatteetaten skal kunne overholde pliktene som støttegiver etter statsstøtteregelverket.

Rapporteringsplikten trer i kraft 1. januar 2021. Ved første rapportering gis opplysninger om alle opsjoner tildelt under ordningen fra 2018.

Det skal gis opplysninger om:

  • selskapets navn og organisasjonsnummer
  • den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer
  • antall opsjoner som er tildelt
  • dato for tildelingen.

Fristen for rapportering er 24. mars 2021.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no