Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

Lovutvalget foreslår blant annet at små foretak ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning.

Små foretak skal etter forslaget ikke lenger ha plikt til å utarbeide årsberetning. Alle andre næringsdrivende regnskapspliktige foretak skal fortsatt ha plikt til å utarbeide årsberetning, men med betydelig differensiering:

– Alle foretak som ikke er små, skal gi en generell redegjørelse for virksomheten som blant annet skal inneholde en analyse av periodens resultat og opplysninger om eventuell usikkerhet ved fortsatt drift. Disse regnskapspliktige skal også gi en del foretaksspesifikke opplysninger, herunder om fremtidsutsikter, forskning og utvikling, finansiell risiko, arbeidsmiljø, ytre miljø mv.

– Børsnoterte foretak blir pålagt å gi en redegjørelse om foretaksstyring. Svært store foretak, med mer enn 500 ansatte, blir i tillegg pålagt å gi annen forklarende og beskrivende informasjon, som blant annet omfatter rapportering om samfunnsansvar.

Kilde: www.regnskapnorge.no