RSS Nyheter

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Les mer

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper

En lignende modell er aktuell også i Norge. – Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene. Les mer

Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper

Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer. Les mer

Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober - ny beregningsmetode

Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Les mer

Vil stramme inn ordningen med frivilling retting

I revidert nasjonalbudsjett varslet Finansdepartementet at man vil vurdere å stramme inn ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et forslag endringer. Les mer

Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år. Les mer

Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt. Les mer

Siste frist for å søke betalingsutsettelse for skatt og avgift

Fra 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter og avgifter etter den midlertidige betalingsordningen. Les mer

Feilaktige avslag i kompensasjonsordning 3

En feil i Brønnøysundregistrenes løsning for beregning av tilskudd, har medført at enkelte søkere med omsetningsfall nær 30 prosent har fått avslag på feil grunnlag. Feilen er nå rettet. Les mer

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

23.06.21: Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Den gjelder ut 2021, men det legges nå opp til å videreføre loven ut 2022. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementets side

Finansdepartementet har kommet ved en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2021. Les mer

Åpenhetsloven

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt. Les mer

Regjeringen har satt ned et nytt skatteutvalg

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Les mer

3-trinns bærekraftsvurdering for SMB

Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten. Les mer

Foreslår jobbfradrag for unge

Regjeringen har sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring. Les mer

Sirkulærøkonomi og skatt

Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes. Les mer

Årsregnskapsfristen utsettes med to måneder

Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober. Les mer

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

14.06: Vedtak i Stortinget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Les mer

Kompensasjon for tapt varelager

11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen. Les mer

MVA - Skatteetatens portal for mva-registrering

Fra 10. juni skal Skatteetatens portal for mva-registrering også brukes ved meldinger om endringer og opphør. Les mer

Skatteetaten har overtatt tilsynet med OTP

Den 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsynet av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning. Les mer

Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov. Les mer

Land-for-land-rapporteringen utvides

Det er enighet i EU om å utvide kravene til land-for-land-rapportering for store multinasjonale foretak. Les mer

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Les mer

MVA - Nettkurs

Skattedirektoratet har gitt en generell og overordnet redegjørelse for rettstilstanden for så vidt gjelder nettkurs. Les mer

MVA - Elektroniske bøker

Digitale ordbøker kan være omfattet av avgiftsfritaket for elektroniske bøker Les mer

Nye, permanente regler om adgang til digitale møter trer i kraft 1. juni

Nye lovregler gir foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter. Les mer

EU-strategi om bedriftsbeskatning

EU-kommisjonen har vedtatt en ny plan for bedriftsbeskatning. Den fastsetter både en langsiktig og kortsiktig visjon for å støtte Europas overgang fra COVID-19-pandemien og for å sikre tilstrekkelige offentlige inntekter. Les mer

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles. Les mer

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Søknadsfristen endres til 1. desember. Les mer

Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Det foreslås enkelte skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg blir forslag til ny opsjonsskatteordning sendt på høring. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - MVA

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva. Les mer

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

9. mai: Lønnsstøtteordningen forlenges ut august. Lønnsstøtteordningen trådte ikraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021. Søknadsportalen åpnet 3. mai. Les mer

Karantenekompensasjonsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr. per døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai. Les mer

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling. Les mer

Endring av regnskapsloven

30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021. Les mer

Selskapsrapportering og klimarisiko i finansmarkedsmeldingen

Bedre selskapsrapportering er avgjørende for at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko påpeker Regjeringen i finansmarkedsmeldingen 2021. Les mer

Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak, har medført økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. Det kan være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt i regnskapene og årsberetningene. Les mer

Søknad om utsettelse med skattemeldingen for 2020

Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen til 20. august. Her får du viktig informasjon om hvordan du søker på vegne av klienter mv. Les mer

Nye aksjeoppgaver sendt ut feilaktig

En rekke aksjonærer har de siste dagene feilaktig fått ny aksjeoppgave i Altinn. Dette rettes av skatteetaten og aksjonærene trenger ikke foreta seg noe. Les mer

Ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

16. april: Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden ved at innbetalingen starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder. Les mer

Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2020

Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være betydelig. Les mer

Rapportering av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold

Regjeringen har fremmet forslag om en åpenhetslov. Loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal gjelde for foretak som ikke er små. Les mer

Regjeringen vil straffe lønnstyveri og forby lønn i kontanter

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Les mer

Endringer i foretakslovene etter Brexit

Regjeringen har fremmet lovforslag som likestiller bosatte og statsborgere i Storbritannia med bosatte og statsborgere i EØS. Les mer

Nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for forvalterregisterte aksjeeiere å delta i generalforsamlingen. Les mer

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske. Les mer

Finansdepartementet vil ikke utsette fristen for skattemeldingen lenger enn til 20. august

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Vi har på nytt tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men har ikke blitt hørt. Les mer

Finanstilsynet vil innføre plikt til å ha en oppdatert oversikt over utkontrakteringsavtaler

En slik oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn. Les mer