RSS Nyheter

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter. Les mer

Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene. Les mer

Ny frist for skattemelding for mva-kompensasjon

Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018. Les mer

Gjeninnfører diettsats

Arbeidstakere som er på yrkesreise (tjenestereise) som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter kan likevel motta skattefri diett på kr 88. Les mer

Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2017

Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Les mer

NRS 16 Årsberetning er endret

NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner. Les mer

Endringer i aksjeloven medfører endringer i SA 3802

Revisjonskomiteen har oppdatert standarden som følge av aksjelovendringene som trådte i kraft i sommer. Les mer

Mva og konsesjonspliktig virksomhet

For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift. Les mer

Tiden er overmoden for elektroniske skifteoppgjør

Hvert år dør rundt 40 000 personer i Norge, og arvingene blir tvunget til å forholde seg til skifteformer og prosedyrer som hører forrige århundre til. Det er på tide med en digital revolusjon, mener Revisorforeningen. Les mer

Gjensidig avtale etter skatteavtalene

Finansdepartementet har gitt en veiledning til hvordan man går fram ved bruk av ordningen med gjensidig avtale etter skatteavtalene. Les mer

MVA og skogbruk

Endret praksis for MVA-registrering av skogbruk. Les mer

Gyldig avtale uten generalforsamlingsvedtak

Avtale mellom nærstående var styrebehandlet, men ikke fremmet for generalforsamlingen. Lagmannsretten kom likevel frem til at avtalen var gyldig. Les mer

Skatteetaten skal tettere på transaksjonene

Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes. Les mer

Høyesterett om aksjonærs plikt til å innbetale en kapitalforhøyelse

En aksjetegners forpliktelse til å innbetale en kapitalforhøyelse faller ikke bort selv om fristen for å melde kapitalforhøyelsen er oversittet, når dette skyldes tegnerens betalingsmislighold. Les mer

Avtale mot mva-svindel signert med EU

Norge og EU inngår samarbeid mot MVA svindel. Les mer

Foreslår nye regler for tips

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte. Les mer

MVA kompensasjon for borettslag og boligsameier

Borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven med boliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorgstjenester kan ha krav på momskompensasjon. Les mer

Dropp krav om skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto er et unødvendig mellomledd. Skattetrekket bør kunne overføres direkte til myndighetene ved lønnsutbetaling, mener Revisorforeningen. Les mer

Like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet burde være en selvfølge

Skal offentlige virksomheter konkurrere i et marked med private, må det være på like vilkår. Skatteplikt og lønnsomhetskrav for offentlige aktører må til, mener offentlig utvalg. Les mer

Separate regnskaper skal hindre kryssubsidiering

Regnskapsmessig skille bør innføres i enheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet og som konkurrerer med private tjenestetilbydere. Les mer

En kjempeutfordring for næringsministeren å nå nye forenklingsmål

Den nye næringsministeren får en kjempeutfordring med å nå regjeringens målsetning om nye ti milliarder i forenklinger for næringslivet, mener Revisorforeningen. Les mer

Kontantforbudet i hvitvaskingsloven

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om noen av problemstillingene rundt forbudet for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter. Les mer

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Skattedirektoratet har nå publisert en prinsipputtalelse rundt regelverket for oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs. Les mer

Bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn

Mandag 15. januar 2018 lanseres en bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn for regnskapsfører og revisor. Les mer

Overføring av aksjer til ektefellens holdingselskap

Overføring av aksjer til ektefellens holdingselskap kan beskattes og bli gjenstand for prisjustering etter skatteloven § 13-1, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2017

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall pr. 31. desember 2017. Les mer

En stor del av Skattefunn-støtten havner i lommene på konsulenter

Mer enn tredjedel av bedriftene som får FoU-støtte gjennom Skattefunn bruker eksterne konsulenter i søknadsprosessen. Prisen kan være opp til 30 prosent av støtten. Les mer

Forfeilet kritikk mot avvikling av krav til årsberetning i små foretak

I Norge bør vi bruke ressursene til å utvikle rapporteringen av samfunnsansvar for selskaper hvor informasjonen etterspørres. For små foretak er kostnadene vesentlig større enn nytten. Så enkelt er det, mener Revisorforeningen. Les mer

Riksrevisjonen i Sverige vil gjeninnføre revisjonsplikt for alle AS

Koster mer enn det smaker: Revisjonsfritaket har bidratt til økt risiko for skatteunndragelser og vanskeliggjort arbeidet mot økonomisk kriminalitet, heter det i en fersk rapport fra den svenske riksrevisjonen. Les mer

Fusjon av kommandittselskaper

Fusjon av kommandittselskaper kan ikke gjennomføres uten å utstede vederlagsandeler, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse. Les mer

Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser

Ved fisjon av et selskap med flere aksjeklasser der aksjene i de forskjellige aksjeklassene har ulik verdi, kan nettoverdiene i selskapet fordeles i samme forhold som aksjenes verdi. Les mer

Personlig ansvar for daglig leder

En daglig leder for et skipsverft (AS) ble holdt personlig ansvarlig for deler av tapet til en av kreditorene da det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet. Les mer

SAF-T fra 2020

Bokføringspliktige må fra 1. januar 2020 gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form SAF-T. Les mer

Kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018

Skattedirektoratet har offentliggjort forskuddssatsene for trekk- (og skattefri) kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018, dvs. fra det blir innført delvis skatteplikt på godtgjørelsen. Les mer

Lov- og forskriftsendringer fra 1. januar 2018

Finansdepartementet har gitt en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2018 på sitt ansvarsområde. Les mer

Høyesterettsdom om avskjæring av underskudd

Høyesterett var enig med staten i at fremførbart underskudd skulle avskjæres da en aksjonær kjøpte seg opp fra 16 til 100 prosent i selskapet. Les mer

Den nye opsjonsordningen for små oppstartselskap

Forskriftsbestemmelsene til den nye opsjonsordningen for små oppstartselskap er fastsatt. Les mer

Elbil-fordeler godkjent av ESA

Skatte- og avgiftsfritak for el-biler er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for tre og seks nye år. Les mer

Årsberetningen for regnskapsåret 2017

Plikten til å redegjøre for likestilling- og diskrimineringen i årsberetningen er vedtatt gjeninnført for foretak som ikke er små. Lovprosessen har vært krevende å følge med på og uklarheter har derfor oppstått. Vi forsøker å klargjøre dette. I tillegg klargjøres en problemstilling for små foretak som ikke er aksjeselskap. Les mer

Utsetter nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt

De nye dokumentasjonsreglene for å kunne trekke redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer utsettes til 1. januar 2019. Les mer

Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser. Les mer

Plikt til å melde elektronisk varslingsadresse

Fra 1. januar 2018 har alle virksomheter plikt til å melde varslingadresse til Enhetsregisteret. Les mer

Store, digitale skattehull må tettes

Skattereglene er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester og immaterielle rettigheter. En global skatterevolusjon må komme. Les mer

Gjeninnfører omtale av likestilling og diskriminering i årsberetningen for øvrige foretak

I juni 2017 ble det vedtatt å oppheve plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen med virkning fra 1. januar 2018. Stortinget vedtok 11. desember 2017 å gjeninnføre redegjørelsesplikten. Vedtaket gjelder kun for øvrige foretak. Små foretak er ikke berørt. Les mer

Husk å delegere de nye rollene i Altinn

20. desember går Altinn over til kun å benytte de to nye rollene for revisorer; Ansvarlig revisor og revisormedarbeider. Les mer

Tidspunkt for fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter. Les mer

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg kan det søkes om momskompensasjon. Dette er en tilskuddsordning som det for 2018 er foreslått bevilget 185 millioner kroner til. Søknadsfristen er 1. mars 2018. Les mer

Varsling på arbeidsplassen

I sommer fikk vi nye regler i arbeidsmiljøloven som innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan varslingsrutiner kan utarbeides og på innholdet i varslingsreglene. Les mer

Endringene i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt

Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall. Les mer

Høringssvar ny revisorlov

Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig. Les mer