RSS Nyheter

Svake systemer skaper skurker

Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon. Les mer

Aksjeloven klar for Brexit

Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler. Les mer

Lovfesting av omgåelsesregelen

Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten. Les mer

Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten. Les mer

Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Les mer

SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken. Les mer

Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport. Les mer

Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019. Les mer

SkatteFUNN og kriserammet foretak

Basert på sist ukes medieoppmerksomhet har Skattedirektoratet publisert en kunngjøring om at de vil justere teksten som omhandler vilkårene for SkatteFUNN-ordningen og "kriserammet" selskap. Les mer

Gjennomføring av regnskapsdirektivet i norsk rett

Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU. Les mer

Brexit, skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

Skatteetaten har utgitt en pressemelding om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit. Les mer

Fusjon av selskaper med deltakerfastsetting (SDF)

Det er ikke nødvendig å beregne bytteforhold og utstede vederlagsandeler når to SDF med lik eiersammensetning fusjoneres Les mer

Klimarisiko og norsk økonomi

Revisorforeningen mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse for å nå disse målene. Les mer

Skattefunn for selskaper som går med tap

I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra Skattefunn. Les mer

Høring – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

Skatteetaten skal innføre digital skattemelding for næringsdrivende. Alle eksisterende skjemaer fjernes og erstattes av en «temabasert» fil. Det legges opp til pliktig innføring for inntektsåret 2020 med innlevering i 2021. Les mer

Altinn og Difi samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet. Les mer

Avtaler med nærstående: Forenklingen som forsvant

Revisorforeningen er kritisk til Næringsdepartementets forslag til endringer i reglene i aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående. Vi mener at departementet, i strid med Regjeringens uttalte politikk, setter forenklingshensynet helt i bakgrunnen. Les mer

Brexit - konsekvenser for revisorer

Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en "no-deal" brexit. Les mer

Reglene for naturalytelser endres

De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene. Les mer

Barnehageregnskaper som strider mot barnehageloven skal ikke godkjennes

Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen. Les mer

Høyesterett om ansvar for avviklingsstyret

Høyesterett kom til at det var forsvarlig av avviklingsstyret å avvise et krav fra en kreditor da kravet ikke var tilstrekkelig dokumentert. Les mer

Høy tillit i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser Revisorforeningens tillitsundersøkelse. Les mer

Altinn åpen for innsending

Altinn er åpen for innsending av skattemeldingen (RF-1028) mv. for 2018. Les mer

Utvikling av tomt og merverdiavgift

Det må være utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget, for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende rett og plikt til justering. Les mer

Regnskapslovendringer ønskes

Revisorforeningen anmoder Finansdepartementet om å foreslå endringer i regnskapsloven utover de minimumsendringer EUs regnskapsdirektiv gjør nødvendig. Les mer

Spørsmål og svar om aksjonærlån

Skatteetaten har laget en egen «spørsmål og svar»-artikkel om skatteplikten på lån fra selskap til aksjonær. Les mer

Skjemaer for fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018

Skattedirektoratet har publisert en oversikt over nye skjemaer og skjemaendringer. Les mer

Behov for klargjøring i ny fjellov

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til den delen av lovforslaget som omhandler kapitalforvalting, kontroll og rapportering. Vi mener det er behov for klargjøringer. Les mer

Ikke fradrag for anleggsbidrag

Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger. Les mer

Leietakertilpasninger og merverdiavgift

Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd. Les mer

Fradragsbeløp og beløpsgrenser

Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter. Les mer

Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2018

Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Det skal ikke arbeides med standardsetting inntil det foreligger en avklaring på hva som skjer med regnskapsloven. Les mer

Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim

I en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen. Les mer

Ikke fradrag for konsernbidrag over landegrensene

Høyesterett kom til at Yara ikke hadde rett til fradrag for konsernbidrag til datterselskap i Litauen. Les mer

Skatteplikt på dugnadsarbeid

Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid. Les mer

Høring - forslag til endringer i aksjeloven

Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse. Les mer

Offentlig virksomhet og utleie av næringseiendom

Offentlig virksomhet som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som både benytter eiendommen selv og leier ut, har rett på forholdsmessig fradrag. Les mer

Regnskapslovutvalgets arbeid er bortkastet

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen. Les mer

På høy tid at regjeringen beregner nettoeffektene av regelverksendringer

Næringsministeren vil forenkle for 3 milliarder, men lover samtidig å se nærmere på nettoeffekten av regelverksendringer. På høy tid mener Revisorforeningen, som betviler at nettoeffekten er positiv. Les mer

SAF-T filen fra kassasystemet

Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format. Les mer

Spareordning for ansatte i syntetiske aksjer

De ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk ikke utsatt beskatningen. Les mer

Ny mva-utredning

Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Les mer

Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen. Les mer

Merverdiavgift i Granavolden-plattformen

Regjeringen vil gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser. Les mer

Skattemessig hovedpunkter i Granavolden-plattformen

Regjeringen vil senke det totale skatte- og avgiftnivået og kommer med flere konkrete forslag. Les mer

Klar melding til Siv Jensen: - Stans Skattedirektoratets omkamp!

Skattedirektoratet endrer spillereglene etter at kampen er avgjort og spillerne har innrettet seg. Uhørt, mener Revisorforeningen, som krever at departementet setter foten ned. Les mer

Bokføringsforskriften og bruk av kontantfaktura

Revisorforeningen ber om Finansdepartementets avklaring. Les mer

NAV-kontor og spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratet har besvart spørsmål fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAVkontor. Les mer

Skattedirektoratet begrenser muligheten til å bruke kontantfaktura istedenfor kassasystem

Skattedirektoratet uttaler seg om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem. Les mer

Omdanning av selskap med deltakerfastsetting

Ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting kan eiendeler og forpliktelser overføres selv om de ikke har en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet. Les mer