RSS Nyheter

Karantenekompensasjonsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr. per døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai. Les mer

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling. Les mer

Endring av regnskapsloven

30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021. Les mer

Selskapsrapportering og klimarisiko i finansmarkedsmeldingen

Bedre selskapsrapportering er avgjørende for at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko påpeker Regjeringen i finansmarkedsmeldingen 2021. Les mer

Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak, har medført økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. Det kan være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt i regnskapene og årsberetningene. Les mer

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai. Les mer

Søknad om utsettelse med skattemeldingen for 2020

Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen til 20. august. Her får du viktig informasjon om hvordan du søker på vegne av klienter mv. Les mer

Nye aksjeoppgaver sendt ut feilaktig

En rekke aksjonærer har de siste dagene feilaktig fått ny aksjeoppgave i Altinn. Dette rettes av skatteetaten og aksjonærene trenger ikke foreta seg noe. Les mer

Ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

16. april: Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden ved at innbetalingen starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder. Les mer

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

14.04: Revisorforeningen støtter høringsforslaget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Les mer

Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2020

Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være betydelig. Les mer

Rapportering av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold

Regjeringen har fremmet forslag om en åpenhetslov. Loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal gjelde for foretak som ikke er små. Les mer

Regjeringen vil straffe lønnstyveri og forby lønn i kontanter

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Les mer

Endringer i foretakslovene etter Brexit

Regjeringen har fremmet lovforslag som likestiller bosatte og statsborgere i Storbritannia med bosatte og statsborgere i EØS. Les mer

Nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for forvalterregisterte aksjeeiere å delta i generalforsamlingen. Les mer

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske. Les mer

Finansdepartementet vil ikke utsette fristen for skattemeldingen lenger enn til 20. august

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Vi har på nytt tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men har ikke blitt hørt. Les mer

Finanstilsynet vil innføre plikt til å ha en oppdatert oversikt over utkontrakteringsavtaler

En slik oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn. Les mer

Kompensasjon for varelager som kastes

Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Les mer

Ingen utvidet frist for revisjonsberetning til kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det ikke er mulig å endre kommuneloven innen fristen for å avgi revisjonsberetning i april. Les mer

Lovendringer legger til rette for digitale møter og elektronisk kommunikasjon i boligforetak

Lovendringer som legger til rette for at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan ta i bruk elektroniske løsninger trer i kraft 1. april 2021. Les mer

Norge mot 2025

Nye hensyn bør vektlegges i skattepolitikken, mener et offentlig utvalg som har vurdert konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene. Les mer

Finansministeren varsler snarlig avklaring om utsatte frister i årsoppgjøret

Finansminister Jan Tore Sanner skriver i et brev til stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (FrP) at han snarlig vil ta stilling til utsettelse av fristene i årsoppgjøret. Les mer

Ny skattemelding 2020 – 2023

Skatteetaten gjør nå og i de kommende år store endringer i hvordan de skattepliktige skal levere skattemelding og næringsopplysninger. For aksjeselskaper blir det fra 2023 kun adgang til å levere disse opplysningene fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemer. Les mer

Støtte til grønne prosjekter

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Les mer

Finanskomiteens innstilling om regnskapslovendringer

Finanskomiteen har avgitt sin innstilling til endringene i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver. Les mer

Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften i kommunene

Veilederen inneholder merknader til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften for kommunene. Les mer

Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristene for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt. Les mer

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling - avgiftsplikt

Finansdepartementet har uttalt seg om avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Les mer

Kompensasjonsordning 2 - søknadsfristen er utsatt til 15. juni

Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 prosent. Les mer

Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte etter august 2020

Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden etter august 2020. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad. Les mer

«Loss of License»-dekning utbetalt fra arbeidsgiver

«Loss of License»-dekning utbetalt direkte fra arbeidsgiver er skattepliktig som lønn. Les mer

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Regjeringen vil innføre en kompensasjonsordning for pendlere bosatt i EØS-området som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner. Les mer

Arbeid med europeisk standard for bærekraftrapportering

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har publisert to omfattende rapporter med anbefaling til EU-kommisjonen om veien videre for å utarbeide standarder for næringslivets rapportering av bærekraft. Les mer

Rapport om regnskapsskille mellom private barnehager i samme konsern

Kunnskapsdepartementet har tatt i mot en rapport om hvordan en kan gjøre et skille i regnskapet mellom private barnehager i et konsern, uten at hver barnehage trenger å være selvstendige rettssubjekter. Les mer

Kompensasjonsordning 2 åpnet for endringer

Søknadsportalen er åpnet for å sende inn rettet søknad. Les mer

Oppgaveplikten for konsern etter rentebegrensningsregelen

For 2020 gjelder de samme lempinger i oppgaveplikten som ble gitt for 2019. Les mer

Mva - fellesregistrering

Skatteetatens portal for mva registrering kan nå brukes ved søknader om fellesregistrering. Les mer

Nye innsideregler

Reglene for innsideinformasjon for utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs og Euronext Growth er endret samtidig som EUs markedsmisbruksforordning (MAR) trådte i kraft 1. mars 2021. Les mer

Rentebegrensningsregelen for migrerte selskaper og filialer

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om rentebegrensingsregelen for selskaper som migrerer inn eller ut av Norge, norske filialer av utenlandske selskaper og utenlandske filialer av norske selskap. Les mer

Særavtalene for reiser forlenges til ut juni

Dagens satser for kost- og bilgodtgjørelse og vilkårene i særavtalene videreføres uendret frem til 30. juni 2021. Les mer

Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen. Les mer

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte. Les mer

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen store utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid – behov for fristutsettelse også i 2021

Revisorforeningen og Regnskap Norge ber om at fristene i årsoppgjøret for 2021 utsettes på samme måte som i 2020. Les mer

Rapportering av tildelte opsjoner i små oppstartsselskap

Det er innført opplysningsplikt om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Fristen for rapportering er 24. mars 2021. Les mer

Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar. Les mer

Finansdepartementet inviterer Revisorforeningen til referansegruppe i bærekraftig finans

Regjeringen ønsker bedre kommunikasjon mellom myndigheter og næringsliv, og etablerer en referansegruppe for bærekraftig finans. Revisorforeningen er invitert til å delta i gruppen og er positive til at myndighetene tar en proaktiv rolle innen bærekraftig finans. Les mer

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner. Les mer

IKS-loven om fjernmøter og elektronisk signering

Revisorforeningen støtter forslaget om at det foreslås permanente endringer i IKS-loven om økt bruk av elektroniske løsninger ved avholdelse av møter og signering av selskapsdokumenter. Les mer

Digitale møter i selskaper

Revisorforeningen støtter Næringsdepartementets forslag om permanente regler som legger til rette for at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt. Les mer