RSS Nyheter

Rentebegrensningsregelen for migrerte selskaper og filialer

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om rentebegrensingsregelen for selskaper som migrerer inn eller ut av Norge, norske filialer av utenlandske selskaper og utenlandske filialer av norske selskap. Les mer

Særavtalene for reiser forlenges til ut juni

Dagens satser for kost- og bilgodtgjørelse og vilkårene i særavtalene videreføres uendret frem til 30. juni 2021. Les mer

Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen. Les mer

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte. Les mer

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen store utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid – behov for fristutsettelse også i 2021

Revisorforeningen og Regnskap Norge ber om at fristene i årsoppgjøret for 2021 utsettes på samme måte som i 2020. Les mer

Rapportering av tildelte opsjoner i små oppstartsselskap

Det er innført opplysningsplikt om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Fristen for rapportering er 24. mars 2021. Les mer

Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar. Les mer

Lovendringer skal legge til rette for digitale møter og elektronisk kommunikasjon i boligforetak

Regjeringen har lagt fram forslag til lovendringer slik at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger. Les mer

Finansdepartementet inviterer Revisorforeningen til referansegruppe i bærekraftig finans

Regjeringen ønsker bedre kommunikasjon mellom myndigheter og næringsliv, og etablerer en referansegruppe for bærekraftig finans. Revisorforeningen er invitert til å delta i gruppen og er positive til at myndighetene tar en proaktiv rolle innen bærekraftig finans. Les mer

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner. Les mer

IKS-loven om fjernmøter og elektronisk signering

Revisorforeningen støtter forslaget om at det foreslås permanente endringer i IKS-loven om økt bruk av elektroniske løsninger ved avholdelse av møter og signering av selskapsdokumenter. Les mer

Digitale møter i selskaper

Revisorforeningen støtter Næringsdepartementets forslag om permanente regler som legger til rette for at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt. Les mer

Formuesverdsettelse av boligeiendom berørt av kommunereformen

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan overgangsregelen for boliger som havner i en høyere prissone som følge av kommunereformen skal praktiseres. Les mer

Tidfesting av tilskudd etter kompensasjonsordning 2

Tilskudd til dekning av faste kostnader som gjelder tilskuddsperioder i 2020 skal inntektsføres i 2020 både skattemessig og regnskapsmessig. Les mer

Verdsetting av fast eiendom

Forskriftsbestemmelsene om bruk av sikkerhetsventilen for næringseiendom og fastsetting av formuesverdi av boligeiendom etter kommunesammenslåing er fastsatt. Les mer

Det er fastsatt endringer i kontrollhandlingene for å bekrefte bedret resultat i jan/feb 2020 i kompensasjonsordningene

Søkeren kan unngå at tilskuddet blir avkortet pga underskudd i 2019 hvis foretaket kan vise et forbedret resultat i januar/februar 2020. Det er fastsatt endringer i en av kontrollhandlingene for å bekrefte det forbedrede resultatet. Les mer

Profftelefonen øker kapasiteten

Skattedirektoratet iverksetter etter henvendelse fra Revisorforeningen tiltak for å få ned ventetiden på Profftelefonen. Les mer

Ordningen med utsatt betaling av skatt og avgift forlenges ut juni 2021

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021. Les mer

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut juni

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall forlenges ut juni måned med 85 pst kompensasjonsgrad. Les mer

Nye økonomiske støttetiltak for næringslivet våren 2021

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut juni. I tillegg foreslås flere utvidelser av andre støtteordninger og enkelte nye. Les mer

Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte etter august 2020

Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden etter august 2020. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad. Les mer

Søk om lønnstilskudd fra 1. februar

Søkeportalen for lønnstilskudd for oktober, november og desember 2020 åpner mandag 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars. Les mer

Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget en temaside for styrearbeid og hjelp for styremedlemmer i stiftelser. Les mer

Nedsettelse av formuesverdi på bolig - dokumentasjonskrav ved bruk av "sikkerhetsventilen"

Ved krav om nedsettelse av formuesverdi av eiendom stilles det ikke krav om at takstmann eller megler besiktiger eiendommen dersom det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen. Les mer

Stimuleringsordningen for kultursektoren forlenges ut juni

Formålet med stimuleringsordningen er at kulturarrangementer vil bli gjennomført over hele landet. Utkast til forskrifter er sendt på høring. Les mer

Mva registrering

All registrering, meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva registrering. Les mer

Folkehøyskoler og fradrag for inngående avgift

Skatteetaten har gitt en veiledende uttalelse om folkehøyskoler og forholdsmessig fradrag for inngående avgift. Les mer

Oppdatert veileder til reglene om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere å praktisere Les mer

Nå kan store publikumsarrangementer søke om koronatilskudd

Det er etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Søknadsportalen åpnet 15. januar. Les mer

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg maksgrensen på 52 uker kan beholde dagpengene til 1. juli. Les mer

Regjeringen ønsker å skape omstilling og grønn vekst med ny klimaplan

Regjeringens klimaplan viser hvordan Norge skal nå sine klimamål i 2030. Ambisjonen er å sikre omstilling av samfunnet og næringslivet gjennom å skape grønn vekst. Les mer

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Fra 1. januar 2021 er det innført merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Les mer

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021. Les mer

Lov om bærekraftsrapportering trenger bedre utredning

Forslaget til ny lov om opplysninger om bærekraft er ikke godt nok utredet og møter ikke behovene for å styrke bærekraftsrapporteringen. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2020. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % pr. 31.08.2020 til 1,7 % pr. 31.12.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,0 % til 1,2 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Kompensasjonsordning 2: Kontrollhandlinger ved bekreftelse av søknader

Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av innhold i søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall. Les mer

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

Den nye revisorloven trådte i kraft 1. januar 2021. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet. Les mer

Veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen er åpen

Veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene er nå åpen. Selve søknadsportalen åpner 18. januar. Les mer

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger. Les mer

Utredning om pensjon fra første krone og første dag

En arbeidsgruppe har utredet forslag til pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjonsordninger og medlemskap i alle private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent. Les mer

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet har gitt en uttalelse som får betydning for vurderingen av om bygging og drift av kommunale svømmeanlegg er omfattet av adgangen til momskompensasjon. Les mer

Karantenetilskuddsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

21.12: Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet ble i dag sanksjonert og satt i kraft. Forskriftene til ordningen vil komme senere. Les mer

Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak for forsinkelsesgebyr

Dette opplyser Finansdepartementet i en uttalelse. Les mer

Brexit - merverdiavgiftsregistrering ved representant

Når Storbritannia trer ut av EU/EØS får det betydning for britiske virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret uten representant. Les mer

Proposisjon om endringer i regnskapsloven

Regjeringen har foreslått endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver. De forslåtte endringene er samlet sett ikke vesentlige og mindre omfattende enn det Regnskapslovutvalget foreslo i 2015 og 2016. Les mer

Foreslåtte endringer for små og øvrige foretak

Finansdepartementet foreslår å oppheve enkelte noteopplysninger for små foretak. Videre foreslås enkelte andre endringer i regnskapsloven som også vil gjelde for øvrige foretak. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

17.12: Søkeportalen for oktober, november og desember åpner 1. februar 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021. 02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. Les mer

Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde. Les mer

Kjøp og salg av verdipapirer SAF-T

Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer. Les mer

Brexit og konsernregnskapsunntaket

En følge av Brexit er at underkonsernunntaket i regnskapsloven § 3-7 ikke gjelder lenger. Les mer