RSS Nyheter

Regnskapsførerloven på høring

Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018. Les mer

Rabattordninger og MVA

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort. Les mer

Flere forenklinger i aksjelovene

Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon. Les mer

Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene. Les mer

Norske bedrifter godt fornøyd med sin revisor

En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser at kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high». Les mer

Riksrevisjonen kritiserer skatteetaten

Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene. Les mer

Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft. Les mer

EU har vedtatt opplysningsplikt for skatterådgivere

EU har vedtatt et direktiv som pålegger advokater, revisorer og andre skatterådgivere opplysningsplikt om skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder. Les mer

Ikke skjerpet beviskrav ved belastende faktum

Høyesterett kom til at det ikke skal anvendes et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av størrelsen på erstatningen til staten etter en grov skatt- og avgiftsunndragelse. Les mer

Ikke grunnlag for skatteamnesti

Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting. Les mer

Forslaget til ny regnskapsførerlov

Daglig leder i et regnskapsselskap skal ikke lenger måtte ha autorisasjon som regnskapsfører. Kravene til etterutdanningen blir i større grad samordnet med etterutdanningen for revisorer og et flertall i utvalget går inn for at tittelen skal være «statsautorisert regnskapsfører». Les mer

Lurer du på noe om innførselsmerverdiavgift?

Skatteetaten har i en uttalelse omtalt mange ulike forhold knyttet til innførselsmerverdiavgift. Les mer

Høring om endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokføringsforskriften på høring. Les mer

Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen. Les mer

Fremtidens selskapsrapportering

Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027. Les mer

Nye regler for naturalytelser fra 2019

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen en rekke endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - skatt

Det varsles bl.a. vesentlige endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019 og en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift. Les mer

Reelle rettighetshavere

En foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen. Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet. Les mer

Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet. Les mer

Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet. Les mer

Bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen

Personvernforordningen (GDPR) vil i følge Justisdepartementet tidligst kunne tre i kraft i Norge fra 1. juli. For å hjelpe revisjonsselskapene med å etterleve personvernreglene arbeider Revisorforeningen med en bransjenorm for revisjonsbransjen. Les mer

NRS gjenopptar arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har gjenopptatt arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak. Regnskapsstandardstyret skal arbeide videre med standarden innenfor rammen av gjeldende regnskapslov. Les mer

Kan Utdanningsdirektoratet pålegge små skoler å utarbeide årsberetning?

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven som innebærer at små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. Tross lovendringen mener Udir at friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 fremdeles skal utarbeide årsberetning. Les mer

Advokater og regnskapsførere kan nå bekrefte aksjeinnskudd

Fra 2. mai 2018 kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger. Les mer

DN: Utskriftsplikten bør gå rett i papirkurven

Dagens Næringsliv gir i dag på lederplass full støtte til Revisorforeningen i spørsmålet om innføring av generell kvitteringsplikt ved kontantsalg. Les mer

Vil skattlegge negative inngangsverdier som overføres til aksjesparekonto

Regjeringen vil endre overgangsregelen for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier på aksjer som overføres etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen. Les mer

Uforståelig at regjeringen ikke vil ha sertifisering og offentlig tilsyn med kommunal revisjon

Revisorforeningen hadde et tydelig budskap da de møtte Stortingets kommunalkomite til høring om ny kommunelov. Les mer

Meningsløs kvitteringsplikt

Bokføringsreglene stiller nå et absolutt krav om utskrift av kvittering ved alle kontantsalg. Salg skal ikke fysisk kunne gjennomføres uten at kunden mottar en kvittering – uavhengig av om kunden vil ha den eller ikke. Les mer

Digital innlevering av "Egenerklæring" og årsregnskap for advokater og rettshjelpere

Fristen for innsendelse av egenerklæring, årsregnskap og betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden den 30.04.2018 nærmer seg. Les mer

Utvinning av kryptovaluta og MVA

Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om utvinning av kryptovaluta og merverdiavgift. Les mer

Merverdiavgiftshåndboken 2018

Skatteetaten har utgitt Merverdiavgiftshåndboken 2018. Les mer

Ikke fradrag for kostnader ved salg av selskapet

Ericsson Televisjon AS fikk ikke fradrag i Høyesterett for tilretteleggingshonorar og termineringsgebyr i forbindelse med at aksjene i selskapet ble solgt. Les mer

Selskaper som driver virksomhet med oppkjøpsinkasso

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse knyttet til skattemessig behandling av tap på fordring i selskap som driver med oppkjøpsinkasso. Les mer

Fusjon og fisjon over landegrensene

Grenseoverskridende fusjon eller fisjon kan gjennomføres skattefritt for norske aksjonærer selv om enkeltaksjonærer i utlandet har valgt diskontinuitet. Les mer

Svak lovharmonisering koster milliarder

Et ugjennomtrengelig lappeteppe av internasjonale reguleringer påfører årlig finansinstitusjonene kostnader tilsvarende fire og et halvt norsk statsbudsjett. Les mer

Streng dom om veiledningsplikt for MVA-spørsmål

Eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig for justeringsforpliktelse. Les mer

SAF-T-formatet fastsatt av Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form. Les mer

Egnethetssjekk av gjeldende krav til ekstern rapportering

EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om egnetheten av gjeldende krav til ekstern rapportering - både finansiell og ikke-finansiell rapportering. Les mer

Ikke fradrag for tilskudd til lag og foreninger

Det var ikke tilstrekkelig at tilskuddene kunne være av betydning for trivselen i lokalsamfunnet og dermed sikre bosetting og stabil arbeidskraft, mente Høyesterett. Les mer

Høring om endringer i kassasystemforskrifta

Skattedirektoratet har sendt forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring. Les mer

EU vil skattlegge den digitale økonomien

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til direktiv om beskatning av den digitale økonomien. Som første trinn åpnes det for en midlertidig skatt på brutto salgsinntekter. Les mer

Høring - økonomiforskrift til friskolelova

Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i økonomiforskriften til friskolelova. Les mer

Ny kommunelov foreslås

I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon. Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer. Les mer

Faren i trådløse nett

Mange er kanskje ikke klar over at det kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko å surfe på trådløse nett (WiFi). Nedenfor følger noen tips som kan gjøre det sikrere å surfe på trådløse nett. Les mer

Aksjeverdi når AS har verdsatt næringseiendom til «sikkerhetsventilen»

Skattedirektoratet vil endre rettledningsteksten for tilfeller der et AS eier næringseiendom som verdsettes etter den såkalte «sikkerhetsventilen» Les mer

Dyrere el-firmabil – gunstig med yrkesbil

Mens skatten for firmabilbrukere ble økt fra 1. januar i år, kan håndverkere og andre med tjenstlig behov for varebil kl. 2 få en skattebesparelse på over 50 000 kroner i året. Det fremkommer i den årlige Firmabil-nøkkelen som publiseres i Revisor informerer 1-2018 med utgivelse 6. mars. Les mer

Konsernbidrag over landegrensene

Yara fikk ikke medhold i lagmannsretten for sitt krav om fradrag for konsernbidrag til et datterselskap i Litauen Les mer

Arbeidstid til besvær

En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk hos et stort forsikringsselskap i Oslo. I løpet av det korte besøket ble det avdekket hele åtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Da er det ingen gyldig unnskyldning at den voldsomme arbeidsmengden skyldtes overivrige ansatte. Les mer

Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Les mer