RSS Nyheter

Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september. Næringsministeren, NAV-direktøren og direktøren i Arbeidstilsynet kommer. Kommer du? Les mer

Ny rapport om elektronisk faktura

Overgang til elektronisk faktura gir en potensiell besparelse på 4,2 mrd. kroner per år viser en rapport som to departementer har bestilt fra Oslo Economics. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Den midlertidige ordningen med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb er fastsatt. Tilskudd gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. Les mer

Merverdiavgift - fritak for dybdejournalistikk

Fritaket for aviser er fra 1. juli 2020 utvidet til å omfatte dybdejournalistikk. Les mer

Kompensasjonsordningen: Beløpsgrense for krav om bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. 30.6: Ikke krav om bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører hvis ingen månedlige tilskudd er over 15 000 kroner. Endringer i kompensasjonsforskriften. Les mer

Kompensasjonsordningen: Siste frist for å søke tilskudd for mars, april og mai er 31. juli

Fristen for mars, april og mai blir forlenget fra 30. juni til 31. juli. 1.7.: Portalen åpnes for søknader for juni og juli tidlig i august. Les mer

Bedriftskantiner og merverdiavgift

Kan kantineoperatører behandle betalingen fra bedriftskunder som ensidig tilskudd som ikke anses som avgiftspliktig vederlag? Og er deler av betalingen vederlag for næringsmidler med redusert sats? Les mer

Bekreftelse av resultatinformasjon i kompensasjonsordningen og verdien av revisjon

Skattedirektoratet har utarbeidet en veiledning for bekreftelser fra en revisor eller autorisert regnskapsfører om opplysninger om ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020. Veiledningen holder et faglig uforsvarlig nivå, og Revisorforeningen frarår medlemmene å avgi bekreftelser på grunnlag av denne. Les mer

Elektronisk melding om registrering

Skattedirektoratet foreslår at registreringsmeldingen for merverdiavgift skal leveres i en ny registreringsportal hos Skatteetaten, og at melding om registrering skal leveres elektronisk. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2020. Les mer

Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Krisepakkene og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett utvides til å inkludere flere. Les mer

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Departementet foreslår å gjøre alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling avgiftspliktig. Les mer

Skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap - høring

Finanstilsynet foreslår nye lovregler om krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskaper. Bakgrunnen er saker som er under etterforskning av politiet. Les mer

Fristen for årsregnskapet er utsatt

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Les mer

Utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet

Tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri foreslås endret. Les mer

Register over reelle rettighetshavere - forskrifter på høring

Tidlig i 2019 ble det vedtatt å etablere et register over reelle rettighetshavere. Nødvendige forskrifter og tekniske løsninger må imidlertid på plass først. Nå er forskriftene sendt på høring. Les mer

Sesongbedrifter - beregning av tilskudd i kompensasjonsordningen

Sesongbedrifter kan beregne tilskudd i kompensasjonsordningen etter egne regler. Faste uunngåelige kostnader blir skalert med en sesongfaktor. Les mer

Finanskomiteen avviser omkamp om omgåelsesregelen

Finanskomiteen avviste den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet ville innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett. Les mer

Regjeringens strategi mot hvitvasking

De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte. Les mer

Portalen for søknad om betalingsutsettelse åpner 10. juni

Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav etter en forenklet ordning. Les mer

Kompensasjonsordningen - feil i Skattetatens beregninger

Feil i Skatteetatens beregninger har gjort at 531 foretak har fått utbetalt til sammen 2,2 millioner kroner for mye. Andre foretak ser ut til å ha misforstått utfyllingen og kan ha fått utbetalt 400.000 kroner for lite. Les mer

Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år, og benyttes bl.a. som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020. Les mer

Rentebegrensningsregelen for helnorske konsern

Helnorske konsern kan påberope seg er unntaksregelen for konsern selv om det ikke er utarbeidet konsernregnskap. Les mer

Midlertidig lov om rekonstruksjon

Midlertidig lov om rekonstruksjon trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut året. Loven innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. 5.6: Høring om forenklede rekonstruksjonsforhandlinger i små foretak. Les mer

Ny doktorgrad i revisjon

Kyrre Kjellevold disputerte 4. juni 2020 for doktorgraden ved NHH med avhandlingen «Essays in Auditing» om påliteligheten til selskapers regnskapsestimater. Les mer

Betalingsutsettelser for skatt og avgift

De som er økonomisk rammet av virusutbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning. Les mer

Regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Det foreslås å videreføre at kredittforetakets gransker må være statsautorisert revisor og uavhengig av foretaket. Kredittforetakets valgte revisor kan etter forslaget ikke være gransker, et nytt EU-direktiv åpner ikke for dette. Les mer

Foreslår flere skatteendringer

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i norske arbeidsplasser i fase 3 i håndteringen av virusutbruddet. Les mer

Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 27.5 (forskrifter etter koronaloven erstattet av egen midlertidig lov): Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter. Les mer

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær. Les mer

Bekreftelse av søknader om kontantstøtte

Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Les mer

Avklaringer om kompensasjonsordningen

Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om kompensasjonsordningen Les mer

Endringer i kontantstøtten for næringslivet fastsatt 15. mai

Egenandelen er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner for april og mai. Det er også gjort en rekke endringer i regelverket, som blant annet påvirker beregningen av omsetningsfallet og bekreftelser fra revisor. Les mer

Uheldig omkamp om omgåelsesregelen

Revisorforeningen ber Finanskomiteen avvise den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet vil innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett. Les mer

Utsatt frist for bekreftelse fra revisor

Foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020. Les mer

Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i forbindelse med søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen

Nye pålegg stoppes inntil kravene til kontrollhandlinger for å avgi slike bekreftelser er klare. Fristen for de påleggene som alt er sendt ut er forlenget til 1. juni. Les mer

Ingen utsettelse av årsregnskapsfristen i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen trår vannet

Fristen for skattemeldingen er utsatt til 31. august. Vi hadde derfor forventet at Regjeringen nå hadde fulgt opp med lovforslag som ville gjøre det mulig å utsette hele årsoppgjøret. Les mer

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett. Les mer

Avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår enkelte avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett. Les mer

Nye reisesatser fra 1. juni 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. Les mer

Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. Les mer

Næringsdrivende og frilansere kan nå søke om kompensasjon

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan søke nav.no om kompensasjon for tapt inntekt i april fra og med 4. mai. Les mer

Nok en utsettelse for ansatte i transportselskaper

Innføringen av skatteplikt på fri eller subsidiert reise for ansatte i transportselskaper med selskapets egne transportmidler er utsatt til 1. januar 2021. Les mer

Endringer i kompensasjonsordningen

Finansministeren opplyste tirsdag at regjeringen foreslår endringer i kompensasjonsordningen. Les mer

Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020. Les mer

MVA for travkusker

Skatteetaten har gitt ut informasjon om reglene for merverdiavgift på oppsitt (startpenger) og premiepenger til næringsdrivende travkusker. Les mer

Kontantstøtten vil berge mange bedrifter gjennom krisen

Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid 19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og sette i drift en slik løsning på tre uker. Les mer

Revisjonsberetning kommuner

Fristen for avgivelse av revisjonsberetning til årsregnskapene for kommuner for 2019 utsettes fra 15. april til 15. juni 2020. Les mer

Sykepenger ved selvpåført karantene

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Les mer

Fritak fra arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon

Det er i forskrift fastsatt for fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon til permitterte ansatte i forbindelse med covid-19-pandemien. Les mer