RSS Nyheter

Ramme Eiendom skal avgjøres i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. mai 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2022 skal behandles i Høyesterett. Les mer

Skatteendringer i revidert budsjett 2022

Det foreslås også enkelte skatteendringer i revidert budsjett som ble fremlagt 12. mai. Les mer

MVA - Revidert nasjonalbudsjett for 2022

Regjeringen varsler mva på el-biler og andre avgiftsendringer Les mer

Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter

Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088S Les mer

Nye krav i drosjenæringen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv. Les mer

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Les mer

Ikke behov for tiltak for å sikre utbetaling av opptjente feriepenger

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til rapporten om «Sikring av feriepenger». Som Regelrådet mener vi at det er usikkert om det er et reelt behov for å innføre tiltak i denne saken. Les mer

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap. Les mer

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom. Les mer

Tilleggsskatt ved feil i rentebegrensningsregelen

Uriktig fradrag for renter som skulle vært avskåret etter rentebegrensingsregelen anses ikke som tidfestingsfeil med gunstigere beregning av tilleggsskatt, selv om rentefradraget kan fremføres. Les mer

Tematilsynsrapport: Bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 2 og 3

Rapport fra tematilsyn med bekreftelser for kompensasjonsordning 2 og 3 er nå klar. Finanstilsynet fastslår at revisor og regnskapsførers oppgaver er ivaretatt tilfredsstillende. Les mer

Rapport om revisjon av foretak av allmenn interesse

Finanstilsynet har som ledd i tilsynet med revisjonsselskapene innhentet informasjon om revisjonen av årsregnskapene til alle foretak av allmenn interesse. Det var 10 revisjonsselskaper som reviderte foretak av allmenn interesse i 2019 og 2020. Les mer

Arbeidsgiver kan ikke foreta trekk i mottatt tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader

Det er hva Borgarting lagmannsrett kom frem til i dom av 5. april 2022. Saken gjelder ansatte ved Hotel Bristol og Oslo Plaza. Les mer

Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen. 29.04: Forbud mot havneanløp og veitransport fra russiske aktører. Utvidede eksport- og importrestriksjoner. Les mer

Europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS)

Et omfattende sett med utkast til europeiske standarder for rapportering av bærekraft er nå sendt på høring. Den standarden som vil gjelde for SMB er ikke med i denne omgangen. Les mer

Sanksjoner mot Russland og Hviterussland: Hva gjelder og revisors rolle

Det innføres nye og omfattende sanksjoner mot Russland og Hviterussland som svar på angrepet på Ukraina. Dette kommer på toppen av de allerede gjeldende sanksjonene etter annekteringen av Krim i 2014. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. 29.04: Nye sanksjonsforskrifter fastsatt Les mer

Lønnsstøtte og kompensasjonsordning 4 - siste søknadsfrist

Søknadsfristen i lønnsstøtteordningen utløper 10. mai. I kompensasjonsordning 4 er 15. mai siste frist (gjelder tilskuddsperioden februar 2022). Les mer

Avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

EU-kommisjonen anbefaler reforhandling av avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel. Les mer

Organisering av private barnehager

Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget med betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager. Revisorforeningen anser at overgangsordningene i forslaget ikke er realistiske. Les mer

Revisorforeningen øker satsningen på omdømmebygging

Revisorforeningen skal tydeliggjøre revisjonen sin samfunnsmessige relevans, bygge et sterkere omdømme og øke attraktiviteten til bransjen. Les mer

Finansmarkedsmeldingen 2022

Finansdepartementet har publisert Finansmarkedsmeldingen 2022. Les mer

MVA kompensasjon – dokumentasjonskrav for private virksomheter

Fremdeles omfattende dokumentasjonskrav for private virksomheter. Les mer

Høringsvar om ny lov om folkefinansiering

Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet er foreslått for å gjennomføre folkefinansieringsforordningen. Revisorforeningen støtter forslaget til gjennomføring av folkefinansieringsforordningen. Les mer

Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Finansdepartementet foreslår å utvide avgiftsplikten for utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester til forbrukere i Norge Les mer

Regjeringen foreslår omlegging av petroleumsskatten

Regjeringen foreslår at særskatten i petroleumsskatten legges om til en nøytral kontantstrømskatt. Les mer

Endringsfristen ved frivillig retting er ti år

Dette gjelder uavhengig av om vilkårene for skjerpet tilleggsskatt er oppfylt eller ikke, skriver Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse Les mer

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Kulturkompensasjonsordningen omfatter kulturarrangementer i perioden november 2021 - februar 2022. Søknadsfristen er 1. mai 2022 kl. 13.00. Les mer

Lønnsstøtte - frister for å sende søknad og klagefrist

4.4.2022: Finansdepartementet opprettholder opprinnelig søknadsfrist og klagefrist i lønnsstøtteordningen. Les mer

Åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - ny lov

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022. Les mer

Støtteordninger for bedrifter med høy eksponering mot Russland

Støtteordningene omfatter bedrifter som har en vesentlig del av omsetningen sin fra Russland, Hviterussland eller Ukraina. Regjeringen sender nå krisepakken til Stortinget for behandling. Les mer

Høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål. Les mer

Bærekraftstandarder fra ISSB

Nye standarder for rapportering av bærekraft er sendt på høring fra ISSB. Standardene gjelder klimarelaterte opplysninger og generelle bærekraftrelaterte opplysninger. Les mer

Finanstilsynet har fått ansvar for forskriften om forenklet IFRS

Finansdepartementet har delegert regnskapslovens hjemmel til å gi forskriftsbestemmelser om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) til Finanstilsynet. Les mer

Lønnsrapporten: Samspillet mellom regnskapsloven § 7-31b og allmennaksjeloven § 6-16 b

Børsnoterte selskaper skal offentliggjøre en lønnsrapport på sine nettsider. Regnskapsloven åpner for at opplysningskravene om ytelser til ledende personer kan oppfylles ved å gi opplysningene i lønnsrapporten i stedet for i årsregnskapet. Les mer

Skattedirektoratet korrigerer uttalelse om aksjeincentivordning

Skattedirektoratet krever ikke lenger at kredittytelsen skal være ubetinget ved aksjeincentivordninger etter den såkalte Kruse Smith-modellen. Les mer

Oversettelse av ISQM 1 og 2 er nå på høring

Revisjonskomiteen har nå sendt på høring oversettelsen av de nye internasjonale standardene for kvalitetsstyring, ISQM 1 og ISQM 2. Høringsfristen er 1. juni 2022. De største endringene er innføringen av kvalitetsmål og kvalitetsrisikoer for revisjonsvirksomheten, regler for oppdragskontroll og styrket overvåking og utbedring av kvalitetsstyringen. Les mer

Skattemeldingen 2021: Utsatt frist bør unngås så langt mulig

Revisorforeningen ber likevel om forskriftsendring, slik at det i tillegg til dagens regler om utsettelse av inntil 10 prosent av kundemassen, kan søkes om ytterligere 5 prosent for både revisor og regnskapsfører til 31. august. Les mer

Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022. Les mer

Skal ansette over 5000 revisorer

De fem store revisjonsfirmaene i Norge skal alene ansette over 5.000 revisorer i løpet av de neste fem årene. Det tilsvarer opp mot 50 prosent av MBA-studentene på NHH og BI. Les mer

Bærekraftrapportering i offentlig sektor

Den internasjonale standardsetteren IPSASB har blitt anmodet av Verdensbanken til starte et arbeid for å utvikle rapportering av bærekraft i offentlig sektor. Les mer

Skatteplikt for utleieinntekter etter omorganisering av tiltaksbedrift

Det ble skatteplikt for hele utleievirksomheten der eiendom i en skattefri tiltaksbedrift skulle fisjoneres til et eget aksjeselskap Les mer

Hvitvasking - endringer i listeførte høyrisikoland

Finanstilsynet oppdaterer sin liste over høyrisikoland i tråd med beslutninger i EU og FATF. Endringene gjelder fra 13. mars. Les mer

Ti års oppbevaringsplikt for dokumentasjon av statsstøtte i form av skattefordel

Ny lov som regulerer de nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte får også betydning for mottakere av offentlig støtte. Les mer

Sanksjoner mot Russland: Revisjonstjenester til sanksjonerte selskaper mv.

Finanstilsynet har avklart at frysbestemmelsene som er en del av sanksjonsregimet mot Russland, er til hinder for å levere revisjon til selskaper som er eiet eller kontrollert av listeførte personer eller selskaper. Les mer

Statsstøtteregler kan ramme næringslivet som en knyttneve

Lav arbeidsgiveravgift og en lang rekke andre ordninger kan etter EUs statsstøtteregler bli regnet som ulovlige dersom virksomheten som mottar dem har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen. Les mer

Hva skjer?

Fleksibelt arbeidsliv – møte med Venstres stortingsgruppe | Kompensasjonsordningene – møte med Finanstilsynet | Hva betyr Ukraina-krisen for revisor? | Felles europeisk holdning til Ukraina-krisen? | Revisorforeningens omdømmekampanje | Digitalisering av stiftelse og drift av SMB-selskaper | Oppdatering av god regnskapsføringsskikk (GRFS) | Rapportering av bærekraftopplysninger. Les mer

Også mindre bedrifter må forholde seg til bærekraftrapportering

Et EU-direktiv foreslår at også SMB bør forholde seg til bærekraftrapportering. Et godt forslag mener Revisorforeningen, som deltar aktivt i arbeidet med en europeisk rapporteringsstandard for SMB. Les mer

Hvorfor ha revisor når du har regnskapsfører?

Spørsmålet er legitimt. Og svaret er enkelt: - Revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver. Overfor bedriftene og samfunnet. Les mer

Norske revisorer vil aktivt bidra til at sanksjonene mot Russland etterleves

Norske revisorer fordømmer det folkerettsstridige angrepet på Ukraina. Vi støtter de massive sanksjonene som er innført mot Russland og russiske økonomiske interesser, og vil gjøre vårt ytterste for at disse blir så treffsikre og effektive som mulig. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for å unngå permitteringer

Lønnsstøtteordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. 01.03: Finansdepartementet foreslår at søknadsportalen for januar og februar åpner 18. mars og at siste frist for å søke settes til 25. april 2022. Les mer