RSS Nyheter

Finanstilsynet innfører plikt til å ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering

En samlet oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn. Les mer

Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten planla purringer 7. september til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører. Dette er litt forsinket. Purringene går først ut i uke 37. Les mer

Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet og regulering

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal utrede Finanstilsynets oppgaver og fremme forslag om en ny finanstilsynslov. Utvalget skal ledes av advokat Endre Skjørestad, tidligere styreleder i Finanstilsynet. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,7 % pr. 31.12.2020 til 1,5 % pr. 31.08.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,2 % til 1,1 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet. Les mer

Foreslår omlegging av petroleumsskatten

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt). Les mer

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Borettslag og eierseksjonssameier kan ha rett på momskompensasjon selv om de ikke har "24 timers alarmsentral". Les mer

Bruk av statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet

Statlige regnskapsstandarder (SRS) blir obligatorisk for alle statlige virksomheter med en overgangsperiode til 2027. Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Les mer

Høring - Ny rapporteringsplikt for næringslivet, kjøps- og salgsmelding

Skatteetaten sender på høring et forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter Les mer

Oppjustering av revisjonspliktgrensen

Næringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke grensen for revisjonsplikt i tråd med den generelle prisøkningen. Les mer

Ny ordning for ansatteopsjoner i oppstartselskaper

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til Regjeringens forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Les mer

Skatteutvalgets referansegruppe

Finansdepartementet har utpekt en referansegruppe for utvalget som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem. Les mer

GRI og EFRAG inngår samarbeid

EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI). Les mer

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen er digital og arrangeres 30. september kl. 09:00-11:30. Møtelink mottas ved påmelding. Deltakelse er gratis. Les mer

Det må bli slutt på overprising av gebyrene i Brønnøysundregistrene

Revisorforeningen støtter en ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene som skal sikre at gebyrinntektene ikke overstiger kostnaden med de ulike tjenestene, men vi er kritiske til at overprisingen av enkelte gebyrer ikke fjernes helt. Les mer

Stiftelser bør ikke pålegges å skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper

Revisorforeningen går mot Næringsdepartementets forslag om at stiftelser ikke lenger skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at dette nå må drives gjennom datterselskaper. Les mer

IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter og IFRS 17

Finansdepartementet foreslår endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper knyttet til innføring av IFRS 17 Forsikringskontrakter. Endringene foreslås å tre i kraft for regnskapsåret 2023. Les mer

Kompensasjonsordning 1 - innsyn i konsernopplysninger

Finansdepartementet foreslår i en høring å utvide innsynsretten i opplysninger om konsern i kompensasjonsordning 1. Les mer

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper

En lignende modell er aktuell også i Norge. – Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene. Les mer

Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper

Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer. Les mer

Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober - ny beregningsmetode

Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Les mer

Vil stramme inn ordningen med frivilling retting

I revidert nasjonalbudsjett varslet Finansdepartementet at man vil vurdere å stramme inn ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et forslag endringer. Les mer

Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år. Les mer

Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt. Les mer

Siste frist for å søke betalingsutsettelse for skatt og avgift

Fra 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter og avgifter etter den midlertidige betalingsordningen. Les mer

Feilaktige avslag i kompensasjonsordning 3

En feil i Brønnøysundregistrenes løsning for beregning av tilskudd, har medført at enkelte søkere med omsetningsfall nær 30 prosent har fått avslag på feil grunnlag. Feilen er nå rettet. Les mer

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

23.06.21: Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Den gjelder ut 2021, men det legges nå opp til å videreføre loven ut 2022. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementets side

Finansdepartementet har kommet ved en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2021. Les mer

Åpenhetsloven

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt. Les mer

Regjeringen har satt ned et nytt skatteutvalg

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Les mer

3-trinns bærekraftsvurdering for SMB

Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten. Les mer

Foreslår jobbfradrag for unge

Regjeringen har sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring. Les mer

Sirkulærøkonomi og skatt

Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes. Les mer

Årsregnskapsfristen utsettes med to måneder

Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober. Les mer

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

14.06: Vedtak i Stortinget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Les mer

Kompensasjon for tapt varelager

11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen. Les mer

MVA - Skatteetatens portal for mva-registrering

Fra 10. juni skal Skatteetatens portal for mva-registrering også brukes ved meldinger om endringer og opphør. Les mer

Skatteetaten har overtatt tilsynet med OTP

Den 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsynet av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning. Les mer

Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov. Les mer

Land-for-land-rapporteringen utvides

Det er enighet i EU om å utvide kravene til land-for-land-rapportering for store multinasjonale foretak. Les mer

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Les mer

MVA - Nettkurs

Skattedirektoratet har gitt en generell og overordnet redegjørelse for rettstilstanden for så vidt gjelder nettkurs. Les mer

MVA - Elektroniske bøker

Digitale ordbøker kan være omfattet av avgiftsfritaket for elektroniske bøker Les mer

Nye, permanente regler om adgang til digitale møter trer i kraft 1. juni

Nye lovregler gir foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter. Les mer

EU-strategi om bedriftsbeskatning

EU-kommisjonen har vedtatt en ny plan for bedriftsbeskatning. Den fastsetter både en langsiktig og kortsiktig visjon for å støtte Europas overgang fra COVID-19-pandemien og for å sikre tilstrekkelige offentlige inntekter. Les mer

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles. Les mer

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Søknadsfristen endres til 1. desember. Les mer

Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Det foreslås enkelte skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg blir forslag til ny opsjonsskatteordning sendt på høring. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - MVA

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva. Les mer