RSS Nyheter

Kassasystemer med produkterklæring

Skatteetaten publiserer oppdatert liste over kassasystemer med produkterklæring. Les mer

Endringer i reglene om likestilling og diskriminering fra 1.1.2020

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven er skjerpet fra 1. januar 2020. Videre er det etablert et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Les mer

Standardisering er avgjørende for bedre bærekraftsrapportering

Det må etableres en felles internasjonal standardsetter for finansiell og ikke-finansiell rapportering, mener Revisorforeningen. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2019. Diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % pr. 31.08.2019 til 2,3 % pr. 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Dokumentasjon for momskompensasjon ved kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing og deling fører til at leverandører må benytte den nye kommunens navn. Les mer

Fristen for å inngå justeringsavtale

Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted. Les mer

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet. Les mer

Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute!

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid! Les mer

Skybaserte ERP-systemer – mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere. Les mer

EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter

EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet. Les mer

Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene. Les mer

EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes

Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene. Les mer

Lovfester omgåelsesnorm for mva

Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift. Les mer

Finanskomiteen skjermer fisjon inn i fritaksmetoden

Det vil fortsatt være adgang til å fisjonere eiendom eller andre eiendeler til et eget selskap og selge aksjene skattefritt i fritaksmetoden. Les mer

Ber om avklaring om rentebegrensningsreglene

Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegrensningsreglene. Les mer

Oppdatering av reglene om forenklet IFRS?

Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om det skal tas inn en bestemmelse i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) for å avhjelpe at forskriften ikke er oppdatert. Les mer

Forenklingskonferansen 2019: Enklere å drive virksomhet, men fortsatt mye å hente

Digitaliseringsstrategi er også en forenklingsstrategi, slo digitaliseringsminister Nikolai Astrup fast i sitt åpningsforedrag på Forenklingskonferansen 2019. Les mer

Egnethetskrav for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften. Les mer

Endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Finansdepartementet endringsforslag gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt. Les mer

En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019

Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober. Les mer

Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette. Les mer

Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering

Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk. Les mer

Rentebegrensningsregelen endres

Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019. Les mer

Endrede krav til omtale av likestilling i årsberetningen

Som følge av likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i regnskapsstandarden NRS 16 Årsberetning punkt 2.10.2. Les mer

Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene. Les mer

Statsbudsjett 2020 og MVA

Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen. Les mer

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap)

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Les mer

Rettferdig beskatning

Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap. Les mer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Årets undersøkelse ble offentliggjort denne uken. Les mer

SkatteFUNN - fortsatt en gunstig ordning

Finansdepartementet foreslår enkelte endringer i SkatteFUNN reglene, men ordningen vil fortsatt være svært gunstig. Les mer

Nye regnskaps- og revisjonsregler for idrettslagene

I mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene trer i kraft 1. januar 2020 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Les mer

Lovfesting av omgåelsesregelen

Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden Les mer

Systemleverandørene vil tjene milliarder på Efakturatvang

Visma hevder næringslivet årlig vil spare 34 milliarder kroner hvis det innføres efakturatvang. – Det de ikke forteller er at de selv vil tjene grovt på det, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet. Les mer

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Les mer

Informasjonsplikt om grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden

Etikkinformasjonsutvalget har kommet frem til at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Les mer

Enklere merverdiavgift med én sats

Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes. Les mer

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen

Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes. Les mer

Foreslår lovfesting av konsernbidrag over landegrensene

Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat. Les mer

Revisorforeningen satser på bærekraft

Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen. Les mer

Forslag til forskrift om mellombalanser

Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019. Les mer

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres. Les mer

Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

De solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august. Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner. Les mer

Varsel om ikke levert årsregnskap

Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap. Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere. Les mer

Regnskapsregisteret medio juli

Regnskapsregisteret har medio juli 2019 god kapasitet. Saksbehandlingstiden ligger på 4-5 dager. Les mer

MVA-fritak på elektroniske tidsskrifter og e-bøker

Fra 1. juli er elektroniske tidsskrifter og e-bøker fritatt fra merverdiavgift. Les mer

Ny risikovurdering fra Finanstilsynet: Revisorer og regnskapsførere anses å ha medium lav risiko for å bli benyttet til hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos foretak under tilsyn. Risikovurderingen har et eget avsnitt om revisorer og regnskapsførere. Les mer

Tolkningsuttalelse om rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om enkelte spørsmål knyttet til rentebegrensningsreglene. Les mer

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste. Les mer

Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven

Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven skal sendes til Skattekontoret, Divisjon Brukerdialog. Les mer