RSS Nyheter

Høring, salgs- og kjøpsmelding

Vi har inngitt høringssvar på Skatteetatens forslag om å innføre en salgs- og kjøpsmelding. Les mer

Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Denne standarden kommer i tillegg til de standardene som utarbeides for SMB i EU av EFRAG og globalt av International Sustainability Standards Board. Les mer

Når våre fremste tillitsvalgte svikter

Stortingets president er tvunget til å gå av etter at media tidligere i uken avslørte misbruk av ordningen med pendlerleiligheter. Flere andre stortingsrepresentanter er i søkelyset for det det samme, og Politiet har åpnet etterforskning. Les mer

Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020. Les mer

Statsbudsjettet: Økt skatt på norsk eierskap

Støre-regjeringens budsjettforslag for 2022 innebærer en omdreining av skatteskruen for norske aksjeeiere. - Vil få konsekvenser for norsk eierskap, investeringer og arbeidsplasser, mener Revisorforeningen. Les mer

Foreslår økt skatt på aksjeinntekter og formue

I tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet foreslår den nye regjeringen Støre en rekke skatteendringer i Statsbudsjettet for 2022. Les mer

Klimakrisen: Bærekraftrapportering en viktig del av løsningen

Bærekraftrapportering er ikke et mål i seg selv, men et effektivt virkemiddel for å få hele næringslivet på banen. For å oppnå målsetningene må rapportering være lovpålagt. Les mer

Merverdiavgift - om statlig tilskudd til ferjeoperatører er omsetning

Skattedirektoratet har behandlet et spørsmål om offentlige tilskudd skal anses som omsetning som det skal betales merverdiavgift av. Les mer

Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Skattedirektoratet har uttalt seg om tømming av slam er en tjeneste som kommunen kan behandle tilsvarende som tjenester som leveres løpende. Les mer

Utarbeidelse og oppbevaring av spesifikasjoner ved bruk av regneark

Skattedirektoratet har uttalt seg om muligheten for å utarbeide og oppbevare spesifikasjoner ved bruk av regneark. Les mer

Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg

– Det er svært alvorlig når 7 av 10 anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser henlegges av Politiet. Da sender man et klart signal om at kriminalitet lønner seg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon

Mer praktisk tilnærming til reglene om dokumentasjon. Les mer

Åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - ny lov

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022. Les mer

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Les mer

Foreslått regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Målgruppen er øvrige foretak som plikter, eller velger å avlegge delårsregnskap etter god regnskapsskikk. Les mer

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har i dag gitt ut en ny anbefaling om selskapsstyring og selskapsledelse. Les mer

Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen

Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter Les mer

Statsbudsjettet 2022: Et taktskifte for grønn omstilling

Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene. Les mer

Skatteendringer i statsbudsjettet for 2022

Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober Les mer

MVA og Statsbudsjett 2022

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer hva gjelder merverdiavgift. Les mer

Historisk avtale om skattlegging av flernasjonale selskaper

Det er nå vedtatt en internasjonal avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg for bedre bruk av offentlig informasjon

Den uttalte målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. Det er positivt at det nedsettes et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivsrepresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Les mer

Utvalg skal vurdere hvordan arbeidet med forenkling og god regulering av næringslivet kan tas videre

Utvalget skal se på det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet. Les mer

Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger ved formuesbeskatningen. Les mer

Tillit er samfunnets lim - frivillighet stimulerer tillit

Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres. Les mer

Opptak fra Forenklingskonferansen 2021

Hovedtema på årets forenklingskonferanse var «Smart» regulering, bedre lovprosesser, brukerinvolvering og evaluering, og forenkling gjennom bedre digitale tjenester i kommunene. Les mer

Revisorforeningens doktorgradsstipend tildelt Eva Litlabø

Statsautorisert revisor Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Tildelt stipend er på inntil 1 million kroner fordelt over fire år. Les mer

Åpenhetsloven trer i kraft neste sommer

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskeretter og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. Forbrukertilsynet har fått tilsynsmyndighet og skal også rettlede om loven. Les mer

Også aksjesparekonto kan omdannes til aksjeselskap

Skattedirektoratet kom til at skattyters aksjehandler, herunder aksjer på aksjesparekonto, var omfattende nok til å utgjøre virksomhet som kan omdannes til aksjeselskap. Les mer

Høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål. Les mer

Debitorskifte ansett som realisasjon av fordringen for kreditor

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor. Les mer

Revisorforeningen i oppklaringsmøte med næringsministeren

Revisorforeningens ledelse møtte i dag næringsminister Iselin Nybø. Tema var revisors rolle og samfunnsbidrag. Les mer

Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten har sendt ut purringer til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører. Nå er fristen ute, og det mangler fortsatt bekreftelse på søknader fra over 2000 bedrifter med samlede tilskudd på nær 350 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt mulig å sende inn bekreftelse. Les mer

Lav mva-sats blir igjen på 12 %

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 %, men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12 %. Les mer

Revisorforeningen har gitt innspill til ny regjering

Det er viktig å gi konstruktive innspill til regjeringserklæringen, som skal danne grunnlag for arbeidet i vår nye regjering de neste fire år. Vi som bransje både kan og vil bidra, sier adm. direktør Karen Kvalevåg. Les mer

Register over reelle rettighetshavere

Loven bestemmer at det skal opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som eier eller kontrollerer en juridisk person og enkelte andre enheter. Les mer

Kompensasjonsordningen trappes ned

Regjeringen varsler nedtrapping av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for tilskuddsperioden september/oktober 2021. Les mer

NUES lanserer ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Den nye anbefalingen presenteres på Forum for eierstyring og selskapsledelse torsdag 14. oktober 2021. Forum holdes digitalt og er åpent for alle. Det er gratis å delta. Les mer

Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Les mer

Registrering av salg av varer som skal kjøres ut

Ikke lenger unntak fra kravet til å registrere riktig betalingsmiddel på kassasystemet før kvitteringen skrives ut. Les mer

Finanstilsynet innfører plikt til å ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering

En samlet oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn. Les mer

Tillit er samfunnets lim!

Norges viktigste verdi og konkurransefortrinn er tillitskulturen, at vi stoler på hverandre, på institusjonene og myndighetene. Høy grad av tillit gjør at transaksjoner og prosesser kan gjennomføres raskere og rimeligere. Den bidrar også sterkt både til velferden og kulturen vi har i Norge. Les mer

Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet og regulering

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal utrede Finanstilsynets oppgaver og fremme forslag om en ny finanstilsynslov. Utvalget skal ledes av advokat Endre Skjørestad, tidligere styreleder i Finanstilsynet. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,7 % pr. 31.12.2020 til 1,5 % pr. 31.08.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,2 % til 1,1 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet. Les mer

Foreslår omlegging av petroleumsskatten

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt). Les mer

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Borettslag og eierseksjonssameier kan ha rett på momskompensasjon selv om de ikke har "24 timers alarmsentral". Les mer

Bruk av statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet

Statlige regnskapsstandarder (SRS) blir obligatorisk for alle statlige virksomheter med en overgangsperiode til 2027. Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Les mer

Høring - Ny rapporteringsplikt for næringslivet, kjøps- og salgsmelding

Skatteetaten sender på høring et forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter Les mer