RSS Nyheter

Direktekjøringsordningen foreslås utfaset

Tolletaten foreslår at direktekjøringsordningen utfases og erstattes av en digital melde- og opplysningsplikt. Les mer

Nye lover på tollområdet fra 1.1.2023

Dagens tollov erstattes av to ny lover med virkning fra 1.1.2023. Les mer

Utsatt frist for Skatteutvalget

Finansdepartementet utsetter fristen for Skatteutvalgets utredning fra 1. november 2022 til 16. desember 2022. Les mer

Skattefunn for 2022 - en presisering

Om årsregnskap avlagt i COVID19-perioden viser at selskapet er i økonomiske vanskeligheter, vil det ikke oppfyller vilkårene for støtte. Unntaket hvor selskapene kunne anvende tall fra 31. desember 2019 vil ikke gjelde for søknader for 2022. Les mer

Regjeringen foreslår strømstøttepakke for næringslivet

Regjeringen la i dag frem en strømstøttepakke som blant annet inneholder direktestøtte til bedrifter med strømintensivitet på mer enn 3 prosent av omsetningen og statlige lånegarantier. Les mer

EU-høring om forbedring av rammeverket for selskapsrapportering – revisjon, foretaksstyring og tilsyn

EU-kommisjonen har nylig oppsummert svarene på den offentlige høringen de har gjennomført om forbedring av rammeverket for selskapsrapportering – revisjon, foretaksstyring og tilsyn. Les mer

Barnehagedrift etter ny barnehagelov og merverdiavgiftskompensasjon

Private og ideelle virksomheter som driver barnehage, har rett til momskompensasjon. For kostnader som gjelder bygg, er kompensasjonen avhengig av at barnehagen drives i eget bygg. Les mer

Temaside om taksonomien for bærekraft

Finansdepartementet har lansert en temaside for taksonomien som ventes å tre i kraft i løpet innen nyttår. Temasiden inneholder ofte stilte spørsmål og veiledning om regelverket. Les mer

Frister i Foretaksregisteret for 2022

Foretaksregisteret må ha fått melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling innen 10. oktober. Les mer

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for årsregnskap

Dersom innsending av årsregnskap for regnskapsår 2021 er blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette. Les mer

Barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt innen 01.01.23

Fra 1. januar 2023 må hver private barnehage, med noen unntak, være et selvstendig rettssubjekt. Les mer

Notekrav for små foretak

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt brev til Finansdepartementet om enkelte identifiserte uklarheter og inkurier i regnskapsloven sett opp mot kravene i regnskapsdirektivet og omtale i lovforarbeidene. Les mer

Regnskapsregelverk for foretak notert på Euronext Growth

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt brev til Finansdepartementet hvor det anbefales å vurdere om foretak notert på multilateral handelsfasilitet (eksempelvis Euronext Growth) skal klassifiseres som store foretak etter regnskapsloven. Les mer

Oppdatering av veiledningen om pensjonsforutsetning

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) oppdaterer som regel veiledningen om pensjonsforutsetninger med tall pr. 30. august. NRS har besluttet å utsette oppdateringen med en måned. Les mer

Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten – Avregning av forskudd

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden. Les mer

Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes. Les mer

Ikke noe koronaunntak for Skattefunn i 2022

Et foretak som var i økonomiske vansker ved utgangen av 2021 kan ikke søke godkjenning av skattefunnprosjekt i 2022. Les mer

MVA-meldingen, ny funksjonalitet

Informasjon om KID-nummer for innbetaling av mva. Les mer

Endring av Skatteklagenemndas arbeid

Revisorforeningen støtter i hovedsak forslaget om endring i organiseringen av Skatteklagenemndas arbeid for å redusere saksbehandlingstiden for klager. Les mer

Tilliten til de politiske institusjonene faller kraftig

Samtidig øker tilliten til til arbeidslivets organisasjoner, ideelle organisasjoner og media. Det viser Arendalsukas nasjonale tillitsbarometer, som ble publisert i dag. Les mer

Husk å søke SkatteFUNN innen 1. september

Søknader som sendes innen utgangen av 1. september 2022 er garantert å bli ferdigbehandlet i løpet av året. Les mer

Modernisering av Folkeregisteret

Trenger du tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret må du ta i bruk ny løsning innen 1. oktober 2022. Les mer

Forenklingskonferansen 2022

Tema er: Forutsetninger for enklere og bedre regulering og betydningen av offentlig-privat samarbeid. Innledere er blant andre næringsministeren, DFØ-sjefen og ex-statssekretær Paul Chaffey. Velkommen 22. september kl. 09–12, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo. Konferansen kan også følges digitalt. Les mer

Lønnstøtteordningen - søknader for januar 2022

Skatteetaten opprettholder sin praktisering av loven og forskriften. Les mer

Bærekraftstandarder for Europa

Revisorforeningen støtter forslagene til standarder for rapportering av bærekraft i Norge og EU. Disse standardene vil bli obligatoriske også for norske selskaper, og utkastene er gode utgangspunkt. Men det må gjøres mer arbeid og bedre koordinering med de globale standardene fra ISSB. Les mer

Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker

Koronaunntaket gjelder ikke for arbeidsgiveravgift i 2022, men foretaket kan sette opp en mellombalanse med balansedato etter 31. desember 2021. Les mer

Bærekraftstandarder fra IFRS

Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft. Les mer

Skattlegging av privat konsum i selskap

Revisorforeningen har svart på Finansdepartementets høring om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Vi mener at slike regler trengs, men at de må tilpasses formålet. Les mer

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Revisorforeningen støtter et høringsforslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom. Vi mener dette bør utvides til også å gjelde for boligeiendom. Les mer

Merverdiavgiftskompensasjon og konkurranseregelen

Finansdepartementet har uttalt seg om hvordan konkurranseregelen får innvirkning på kommunens kompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg. Les mer

Interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag

Interkommunalt selskap (IKS) kan yte konsernbidrag til sine heleide datteraksjeselskaper med skattemessig virkning. Les mer

Aksjeincentivordning etter Kruse Smith-modellen

Skatteetaten har tatt stilling til et tilfelle der en ledende ansatt fikk tegne aksjer med et kontantvederlag som var lavere enn markedsverdien, men hvor differansen enten skulle betales til arbeidsgiver eller ettergis. Les mer

Høring – fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder

Det foreslås fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder. Fritaket gjør det enklere for blant annet boligselskap å utnytte strøm produsert i solceller. Les mer

Revisjonsberetning når regnskapet ikke er avlagt innen fristen

Årsregnskapet for 2021 skal som kjent godkjennes av generalforsamlingen innen 30. juni 2022, jf. regnskapsloven § 3-1 (3) og aksjeloven § 5-5. Vi minner om at etter ny revisorlov er det ikke nødvendig å avgi egen revisjonsberetning innen syv måneder etter regnskapsårets utløp, i praksis ofte kalt en 30.6-beretning. Les mer

Søknadsportalen for utsettelse til 20. august er åpen

Revisorer og regnskapsførere kan søke om utsettelse med levering av skattemelding på vegne av klienter til 20. august for inntil 5 % av kundemassen. Søknadsportalen er åpen. Les mer

Kompensasjonsmelding i nytt format fra 2023

Skatteetaten jobber med ny kompensasjonsmelding og har lagt ut informasjon på sine nettsider Les mer

Finansdepartementet åpner for utsatt frist for skattemeldingen

Finansdepartementet har gitt åpning for utsettelse av skattemeldingen til 20. august for "inntil fem pst. av revisorers og regnskapsføreres kundemasse". Les mer

Skatteetaten forlenger utsatt leveringsfrist til 4. juli

De med utsatt frist for skattemeldingen kan levere skattemeldingen til og med 4. juli 2022. Les mer

Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Revisorforeningen støtter i all hovedsak Finansdepartementets forslag men mener det må innføres unntaksregler som hindrer dobbeltbeskatning eller dobbel ikke-beskatning. Les mer

Har redusert maksimalbeløpet for tvangsmulkt

Skatteetaten har besluttet at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 skal reduseres fra kr. 61 150 til kr. 12 230. Les mer

Finanstilsynet har kartlagt hvordan revisjonsutvalg etterlever reglene i allmennaksjeloven

Konklusjonen fra svarene er at mange revisjonsutvalg synes å ha et forbedringspotensial i etterlevelsen av regelverket, Finanstilsynet har også laget en videopresentasjon av funnene. Resultatene og observasjonene kan benyttes i revisjonsutvalgenes arbeid med å etterleve reglene. Les mer

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Les mer

Enighet om EUs direktiv om bærekraftsrapportering

Det er oppnådd enighet i EU om et direktiv om bærekraftsrapportering. Dette er et langt skritt i retning av å integrere finansiell rapportering med opplysninger om bærekraft. Rapporteringen skal bekreftes av revisor eller annen uavhengig ekspert. Les mer

Høring - regulering av tollrepresentant

Finansdepartementet foreslår regulering av tollrepresentanten i lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. Les mer

Forslag til ny regnskapsførerlov til Stortinget

Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper. Les mer

Støtter forslag om fritak fra CO2-avgift for karbonfangst og lagring (CCS)

Revisorforeningen støtter forslag om å innføre fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS). Les mer

Tilknytningen til høyrisikoland skal endres i hvitvaskingsforskriften - behov for veiledning

Revisorforeningen mener at det er behov for veiledning når reglene i hvitvaskingsforskriften om kunders tilknytning til høyrisikoland endres. Vi har ikke merknader til endringen, som er i tråd med EU-reglene om dette. Les mer

Revisorforeningen ber om utsatt frist for skattemelding og årsregnskap

Revisorforeningen ber Skattedirektoratet og Finansdepartementet gjøre en fornyet vurdering av fristene for levering av skattemeldingen og årsregnskapet for 2021. Les mer

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Ap, Sp og SV har kommet frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. Les mer

Problemer med å levere mva-meldingen er løst

Fredag 10. juni hadde skatteetaten tekniske problemer som gjorde at ikke alle fikk sendt inn mva-meldingen. Problemene er nå løst. Les mer