RSS Nyheter

Vilkår for overføring av justeringsplikt

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt. Les mer

Brexit: Dispensasjon for å beholde britiske styremedlemmer mv.

Selskaper, samvirkeforetak og stiftelser med britiske styremedlemmer, bedriftsforsamlingsmedlemmer eller daglig leder, må søke om dispensasjon i god tid før nyttår. Les mer

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

1. januar 2021 trer den nye revisorloven i kraft. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet. Les mer

Ordningen med utsatt betaling av skatt er forlenget ut februar

Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021. Les mer

Hjemmekontor og skatt

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning som skal svare på de vanligste spørsmålene om hjemmekontor. Les mer

Skatteetaten med infobrev om kompensasjonsordningen

Skatteetaten har sendt ut et informasjonsbrev om hyppig forekommende feil og misforståelser av regelverket med oppfordring til søkerne om å rette ev. feil. Les mer

Redusert merverdiavgiftssats videreføres

Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres frem til 1. juli 2021. Les mer

Avtale om nye koronatiltak for næringslivet - 16.11.2020

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 - februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen. Les mer

Prostitusjon er skatte- og merverdiavgiftspliktig

Salg av seksuelle tjenester (prostitusjon) er skatte- og merverdiavgiftspliktig, skriver Finansdepartementet i en prinsipputtalelse Les mer

Rapportering av offentlig støtte til skatteetaten

Selskaper som har mottatt mer enn 500 000 euro fra offentlige støtteordninger i 2019, må levere et eget skjema til skatteetaten innen 1. desember i år. Støtte til foretakene i et konsern skal ses under ett. Les mer

Lånegarantiordningen - 90 % statsgaranti på nye banklån

20.11: Finansdepartementet åpner for inntil tre års avdragsutsettelse på lån innenfor lånegarantiordningen og klargjør lønnsomhetsvilkåret i ordningen. Les mer

Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

Når kontantsalg ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår er det unntak fra kravet til kassasystem. Les mer

SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass. Les mer

Stortinget har vedtatt ny revisorlov

Den vedtatte loven er i all hovedsak lik som i Regjeringens forslag. Loven er endelig og blir publisert på Lovdata når den er sanksjonert av Kongen i statsråd. Vi forventer at dette skjer i løpet av november og at loven blir satt i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Foreslår endring for differensiert arbeidsgiveravgift i 2021

Regjeringen foreslår at foretak med ambulerende virksomhet i alle tilfeller skal benytte satsen i sonen der hoveddelen av arbeidet utføres. Les mer

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Lovreglene som innfører egen pensjonskonto settes i kraft 1. januar 2021. Les mer

Forslag om endring av søknadsfrist og vilkår for å få kortere skattleggingsperiode

Skattedirektoratet foreslår endringer som vil gjøre det enklere for næringsdrivende som har årlig rapporteringsplikt for mva og få endret til to-månedlig rapportering. Les mer

Forslag til ny lov om ikke-finansielle opplysninger

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om hvordan to forordninger fra EU om ikke-finansielle opplysninger skal gjennomføres i Norge. Les mer

Ordningene med utvidet rett til omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats forlenges

Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene. Les mer

Revisorforeningen støtter at miljøkriterier fremheves i retningslinjer og rapportering om lederlønn i børsnoterte selskaper

Revisorforeningen er enig i at resultatoppnåelse knyttet til miljøfaktorer fremheves spesielt i nye forskrifter om retningslinjer og rapport om lederlønn i børsnoterte selskaper. Les mer

Nye avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Overkurs skal likevel regnes som «tegnet kapital» og vurderingen av om foretaket regnes for å være i økonomiske vansker skal skje på både konsern- og selskapsnivå. Les mer

Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret

Dette ble bestemt i statsråd 30. oktober 2020. Les mer

Høyesterett om fristen for å inngå justeringsavtale

Justeringsavtale må inngås innen fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen da overdragelsen skjer. Les mer

Ny dom i Høyesterett om grensen mellom vedlikehold og påkostning

Det gis ikke direkte fradrag for kostnader til forsterking av dam, selv om kostnadene kom som følge av nye og strengere krav til damsikkerhet fra myndighetene. Les mer

Webinar noteopplysninger oppkjøp, goodwill og nedskrivning

Mandag 9. november kl. 9:00 – 11:30 arrangerer Norsk Regnskapsstiftelse og Norske Finansanalytikeres Forening i samarbeid med IFRS Foundation og EFRAG webinar om diskusjonsnotatet fra IASB på Accounting for Business Combinations: Disclosures, Goodwill and Impairment. Les mer

Skal utrede forslag om ny foreningslov

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger. Les mer

Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov

Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Nå kan det bli enklere å senke skatten på boligformue

Forslaget til statsbudsjett for 2021 kan lette formuesskatten på bolig. Les mer

Utstedelse av salgsdokument ved avgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og behandling

Revisorforeningen ber om at Finansdepartementet ser på reglene for utstedelse av salgsdokument. Les mer

Aksjeincentivordning ble skattepliktig

En ordning der de ansatte skulle få kjøpe aksjer til 20 % av bokført verdi ble regnet som skattepliktig kjøp av aksjer til underpris selv om de ansatte må selge til 20 % av bokført verdi hvis de slutter. Les mer

Forslag til endringer i petroleumsforskriften § 74

Det foreslås å innføre en nedre grense på 20 millioner kroner for revisjon av årsavregningen som utarbeides for utvinningstillatelser med statlig deltakelse. Les mer

Oppgaveplikten etter rentebegrensningsreglene må begrenses

Revisorforeningen ber Skattedirektoratet lempe på oppgaveplikten slik at bare selskaper som faktisk kan bli rammet av reglene må levere skjema for rentebegrensing Les mer

Tolletaten er omorganisert

Tolletatens omorganisering er fullført 1. oktober 2020. Les mer

Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres ut 2020

Stortinget vedtok 9. oktober å videreføre den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 % til og med 31. desember 2020. Les mer

Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Les mer

Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021

I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver Les mer

Statsbudsjett 2021 - Merverdiavgift

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen. Les mer

Informasjonsdeling mellom etatene er nødvendig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. Les mer

Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 05.10: Forslag om forlengelse til 1. juni 2021. Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter. Les mer

Flere koronatiltak videreføres ut året

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut året. Det samme gjelder opphevelsen av flypassasjeravgiften. Les mer

Lav mva sats på 6 % videreføres frem til årsskiftet

Den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % videreføres frem til årsskiftet. Les mer

Sokn i Den norske kirke bør ikke bruke kommunale regnskapsregler

Revisorforeningen er negativ til de foreslåtte regnskapsreglene og kravene til revisjon av sokn i Den norske kirke. Revisorforening støtter ikke at kommunale regnskapsregler skal brukes. Les mer

Samordnet selskapsrapportering ett skritt nærmere

IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering. Les mer

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere. Les mer

Forenklingskonferansen 2020 - opptak

Fikk du ikke med deg direktesendingen av Forenklingskonferansen 2020, kan du nå se den i opptak. Tema for årets konferanse: - Hvor mye kan vi forenkle uten å ofre nødvendig kontroll? Les mer

Register over reelle rettighetshavere - Revisorforeningen mener at hensynet til å finne enkle løsninger har kommet helt i bakgrunnen

Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet. Les mer

Tilbakegående avgiftsoppgjør - fristen utvides

Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder. Les mer

Kriminelle bør ikke kunne eie eller lede et regnskapsførerselskap

Revisorforeningen slutter seg til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette. Les mer

Fisjon av lisenser og etterfølgende aksjesalg i fritaksmetoden

Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden. Les mer