Skatteetaten slår til med tvangsmulkt

Tvangsmulkt ilegges ved for sen levering av opplysninger. Skatteetaten varsler at tvangsmulkt vil bli brukt i stor utstrekning fra 2017.

Hensikten med tvangsmulkt er å fremtvinge levering av pliktige opplysninger til skattemyndighetene. Tvangsmulkt erstatter bl.a. dagens forsinkelsesavgift etter ligningsloven og forhøyet avgift etter MVAL § 21-1.

Tvangsmulkt er hjemlet i skatteforvaltningsloven § 14-1 som trer i kraft fra 1. januar 2017.

Gjennomgående vil tvangsmulkten være en langt strengere reaksjon enn dagens forsinkelsesavgift eller forhøyet MVA.

Tvangsmulkt ilegges bl.a. ved:

 • Ikke levert skattemelding (bl.a. dagens selvangivelse, selskapsoppgave, MVA-oppgave m.v.).
 • Ikke levert tredjepartsopplysninger, bl.a. a-melding, aksjonærregisteroppgave, oppgave over utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.
 • Ikke levert kontrollopplysninger som skattemyndighetene har bedt om.
 • Ikke fulgt bokføringspålegg.

Saksbehandling

Dersom de pliktige opplysningene ikke er gitt innen fristen vil den opplysningspliktige få et kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. I varselet skal skattemyndighetene opplyse om hvilke plikter som ikke er oppfylt. Den opplysningspliktige får en ny, kort frist for å levere opplysningene. Hvis de pliktige opplysningene ikke er gitt innen den nye fristen vil det bli beregnet tvangsmulkt fra denne datoen til opplysningene kommer.

Unntak

Det heter i bestemmelsen at tvangsmulkt kan reduseres eller frafalles i særlige tilfeller. Videre heter det at tvangsmulkt ikke skal påløpe når oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige. Ut over svikt i skattemyndighetenes elektroniske systemer som vanskeliggjør rettidig levering, er det foreløpig ikke gitt nærmere retningslinjer for unntak.

Størrelsen på tvangsmulkt

Tvangsmulkt beregnes pr. dag pr. forsinket oppgave. Størrelsen på tvangsmulkten skal fastsettes i forskrift til skatteforvaltningsloven som foreløpig ikke er vedtatt. Tvangsmulkt beregnes med utgangspunkt i rettsgebyret. Rettsgebyret utgjør i dag kr. 1025, men er foreslått forhøyet til kr 1049 fra 1. januar 2017.

Det er foreslått følgende satser:

Normalsatser

 • 2 rettsgebyr pr. dag ved tredjepartsopplysninger (f.eks. aksjonærregisteroppgave).
 • ½ rettsgebyr pr. dag ved egne opplysninger (skattemelding).
 • 1 rettsgebyr pr. dag ved bokføringspålegg.

Maksimal tvangsmulkt

 • 1 million kroner ved bokføringspålegg.
 • 50 rettsgebyr i andre tilfeller.

A-melding

 • 1/10 rettsgebyr pr. inntektsmottaker pr. dag.
 • Maks 1000 rettsgebyr.

Størrelsen på tvangsmulkt for a-melding er hjemlet i forskrift til a-opplysningsloven.  Merk at tvangsmulkt for a-meldinger også kan gis når oppgaven ikke er fullstendig.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no