SkatteFUNN-ordningen – søk om retten til skattefradrag før 1. september!

Alle som driver virksomhet kan søke om skattefradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Utenlandske selskap som skatter til Norge vil også kunne benytte seg av ordningen.

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Forsknings- og utviklingsprosjekt er i denne forbindelse et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN.

Hvem kan få støtte?

SkatteFUNN-ordningen rommer alle næringer og selskapsformer. Det er ikke noen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. Søkere som oppfyller vilkårene i EUs definisjon av små og mellomstore bedrifter (SMB) får 20 % skattefradrag for direkte og indirekte prosjektkostnader. Søkere som er over grensene for EUs definisjon SMB får 18 % skattefradrag. Det skal føres et eget revisorgodkjent prosjektregnskap som viser prosjektrelaterte kostnader.

Skattefradrag i forbindelse med skatteoppgjøret

Skattefradraget innrømmes i forbindelse med skatteoppgjøret. Det beregnes av kostnader pådratt gjennom inntektsåret som er godkjent gjennom behandling av revisor og ligningsmyndigheter. Virksomheter som ikke har betalbar skatt å avregne skattefradraget i, får beløpet utbetalt.

Les mer om hvem som kan få skattefradrag eller utbetalt støtte, samt beregningen av dette her.

Virksomheter som oppfyller vilkårene for skattefradrag skal levere revisorbekreftet oversikt over FoU-prosjekt på skjema: RF-1053, Fradrag i skatt for forskning og utvikling for 2016 som vedlegg til selvangivelsen.

Søknadsprosessen

Alle søknader må fylles ut og sendes elektronisk til SkatteFUNN for å kunne bli behandlet. Ordningen administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Prosjektet må beskrives så konkret som mulig, slik at Forskningsrådet kan vurdere om prosjektet oppfyller kravene for SkatteFUNN. Søknaden skal bare beskrive selve prosjektet. Det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk forskning og utvikling for å gi nødvendig og ny innsikt. Prosjektet bør avgrenses slik at det kan skilles klart fra bedriftens normale driftsaktiviteter.

For mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsløpet, se SkatteFUNN sin nettside.

Der kan du lese mer om:

– Forberedelser av søknaden
– Innsending og godkjenning
– Informasjon om klagemuligheter
– Rapportering og ferdigstilling av SkatteFUNN-prosjektet
– Søknader som mottas innen 1. september 2016 er garantert ferdigbehandlet i løpet av året 2016.

De som sender inn søknad etter 1. september har ingen garanti for at søknaden blir ferdigbehandlet i løpet av inneværende år. Konsekvensen av at søknaden eventuelt blir innvilget etter årsskiftet vil i så fall være at det ikke kan gis fradrag/støtte i år, men kun for de påfølgende årene.

Kilde: www.sticos.no