Skatteplikt på lån fra indirekte eide selskaper

Skatteplikten på lån fra indirekte eid selskap gjelder bare dersom selskapet er indirekte eid gjennom et deltakerlignet selskap eller der selskapene er i samme konsern etter aksjeloven.

Med virkning fra 11. mai 2016 ble reglene om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skal skattlegges som utbytte, utvidet til også å gjelde for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. Samtidig ble det innført beskatning når personlig skattyter låner fra et selskap som han eller hun indirekte eier aksjer eller andeler i.

Etter de opprinnelige reglene som ble vedtatt høsten 2015, omfattet skatteplikten også lån fra aksjeselskap i samme konsern, men ikke fra andre selskaper som var eid indirekte av låntakeren eller nærstående.

Skatteloven § 10-11 fjerde ledd

Skatteloven § 10-11 fjerde ledd første punktum lyder etter lovendringen:

«Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte fra selskap som omfattes av § 10-1, samt tilsvarende utenlandsk selskap, til personlig skattyter som direkte eller indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet, skal regnes som utbytte for skattyter.»

En naturlig lesning av lovteksten innebærer at skatteplikten nå omfatter alle tilfeller hvor man som aksjonær låner fra et underliggende aksjeselskap, selv om selskapene ikke inngår i samme konsern. Forarbeidene gir ingen holdepunkter for at en slik utvidelse var tilsiktet.

Finansdepartementets svar

Revisorforeningen tok spørsmålet opp med Finansdepartementet. I svarbrevet viser departementet til forarbeidene der det fremgår at bakgrunnen for å foreslå at reglene også skal gjelde ved indirekte eie av aksjer eller andeler, er at reglene da også vil omfatte tilfeller der en personlig låntaker eier aksjer eller andeler i selskapet som gir lån, indirekte gjennom et deltakerlignet selskap.

Etter departementets syn tilsier bakgrunnen for endringen at «indirekte» i denne sammenheng bør forstås som aksjer eid gjennom deltakerlignede selskaper.

Departementet vil vurdere om ordlyden i bestemmelsen bør presiseres på dette punkt.

Kilde: www.revisorforeningen.no