Sponsing av ideelle organisasjoner

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til sponsing av og innsamling på vegne av ideelle organisasjoner.

Det har vært reist spørsmål om bedriften kan kreve fradrag for eller holde utenfor skattepliktig inntekt når hele eller deler av vederlaget gis til en ideell organisasjon. Dette kan f.eks. være:

  • Deler av vederlaget gis til en ideell organisasjon, f.eks. bakeren som gir et par kroner av hvert solgte brød til det lokale idrettslaget.
  • Hele inntekten en periode gis til en ideell organisasjon, f.eks. at en dags omsetning går til en ideell organisasjon.
  • Bedriften tar en høyere pris enn vanlig og gir det overskytende til en ideell organisasjon.

I utgangspunktet er det avtalt pris med kunden som regnes som skattepliktig inntekt for bedriften, skriver Skattedirektoratet.

Gir varer og tjenster vederlagsfritt

Varer og tjenester som ytes vederlagsfritt til en ideell organisasjon regnes som et skattepliktig uttak. Mottar bedriften en motytelse, f.eks. at organisasjonen tilbyr eksponering som har reklameverdi, skal verdien av motytelsen gå til fradrag i uttaksverdien.

Innsamling

Rene innsamlingsaksjoner, f.eks. at kunder legger penger på en bøsse i bedriftens lokaler, er ikke skattepliktig for bedriften.

Sponsing

Det ovenstående innebærer ikke at fradrag er utelukket i alle slike tilfeller. Kostnader til sponsing kan være fradragsberettiget forutsatt at kostnaden har tilstrekkelig nær og umiddelbar sammenheng med den skattepliktige virksomhetsinntekten.

Det følger av Skattedirektoratets skatteforskrift § 6-21-5 annet ledd at det ikke fradragsrett for den delen av reklamekostnader som ikke er fastsatt på forretningsmessig grunnlag.

Det vises også til Skattedirektoratets uttalelse av 27. september 2013 om sponsing av ideelle organisasjoner.

Merverdiavgift

Også for merverdiavgift er utgangspunktet at den næringsdrivende skal beregne utgående avgift av den avtalte prisen med kunden.

Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag er imidlertid fritatt for merverdiavgift, jf. MVA-loven § 6-19 første ledd. Mottar bedriften en motytelse, f.eks. eksponering med reklameverdi, vil tjenestene likevel være avgiftspliktig omsetning.

Registrerte næringsdrivende har i utgangspunktet fradragsrett for eventuelle sponsortjenester som er fakturert med merverdiavgift fra den ideelle organisasjonen.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no