Stortinget vedtar ny krisepakke

Torsdag 19. mars har et bredt flertall på Stortinget samlet seg bak hovedtrekkene i en ny krisepakke (krisepakke 2).

Her er hovedpunktene fra enigheten mellom KrF, Høyre, Venstre, AP, FrP, SP og SV på Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter for å sikre nasjonalt eierskap.
  • Stortinget ber regjeringen midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte, i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell må jobbe som følge av pandemien.
  • Kommunene skal kompenseres for urimelige virkninger av bortfall av skatteinntekter og settes i stand til å håndtere konsekvensene av koronapandemien uten at de går til det skritt å permittere ansatte.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelige midler til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å dekke uforutsette og nødvendige kostnader knyttet til pandemien, og komme tilbake til Stortinget med forslag til tilleggsbevilgninger.
  • Skatteetaten og kommunene skal prioritere samfunnskritiske oppgaver, omstilling av skatteoppkreving stilles derfor i bero.
  • Inntektssikring for lærlinger utvides til å også gjelde de som blir permittert uten å miste lærlingplassen helt.
  • Stortinget ber regjeringen overfor kommunene bidra til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift, og fremme eventuelle bevilgningsforslag som er nødvendig for å sikre dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Ved kompensasjon får virkningene av korona-pandemien for offentlig sektor tas det hensyn til verdien av differensiert arbeidsgiveravgift. For Finnmark og Nord-Troms som har nullsats kompenseres det i en tilsvarende periode med 250 millioner kroner. Regjeringen bes komme tilbake til hvordan dette kan gjøres.
  • Regjeringen bes utarbeide en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard på grunn av konsekvensene koronaviruset har hatt og vil få for bosetningen på Svalbard.