Tap av fradrag ved kontant betaling på over ti tusen kroner

Så lenge betaling ikke skjer via bank, vil du ikke kunne kreve fradrag for kostnader over ti tusen kroner, har Larvik tingrett slått fast.

Lovbestemmelsen om tap av skattemessig fradrag og momsfradrag ved kontant betaling på kr 10 000 eller mer ble innført i 2011 som et tiltak mot skatteunndragelse og for å bekjempe svart økonomi. Skatteetaten har betraktet dette som en absolutt regel og at det er uten betydning om kostnadene er reelle så lenge betalingen ikke har skjedd via bank.

I en rettskraftig dom fra Larvik tingrett fra oktober 2016, er Skatteetaten gitt medhold i dette synet. Retten er enig i at bestemmelsen er en objektiv og firkantet regel, og at fradragsretten er avskåret selv om kostnadene lar seg bevise. Lovgiver har bestemt at bekjempelse av svart økonomi er så viktig at andre hensyn, som at man skal skatte av inntekten minus de kostnader som direkte kan knyttes til denne, må vike.

Hvis skattemyndighetene hver gang måtte sjekke om kostnadene det ble krevd fradrag for var reelle eller ikke, ville det etter rettens syn kreve enorme ressurser og virkningen av regelen ville blitt svekket. Skatteetaten kan derfor nekte fradrag på objektivt grunnlag, selv om det skulle medføre at virksomheten ikke får fradrag for kostnader direkte knyttet til den skattepliktige inntekten.

 

Kilde: www.sticos.no