Terskelverdiene for revisjonsplikt prisjusteres

Terskelverdiene for revisjonsplikt er hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.

Terskelverdien for driftsinntekter heves fra 5 til 6 mill. kroner, mens terskelverdiene for balansesum og aksjeinnskudd heves fra 20 til 23 mill. kroner.

Stortinget vedtok i lov 16. juni 2017 en rekke endringer i aksjeloven. Blant endringene er at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven.

Forskriften innebærer å justere terskelverdiene i tråd med inflasjonen slik at det opprinnelige nivået da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes.

– Terskelverdiene har stått stille siden de ble innført i 2011, og prisjusteringen som nå kommer var ventet og i tråd med Stortingets vedtak. Grensen på 10 ansatte ligger fast, og det legges ikke opp til realøkninger i terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum verken nå eller senere, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Forskriften om terskelverdier for fravalg av revisjon er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i aksjeloven § 7-6. Forskriften trer i kraft fra 10. januar.

De nye terskelverdiene gjelder ikke for regnskapsåret 2017, fordi beslutning om fravalg må være truffet innen balansedagen.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no