Tvangsmulkt – MVA

Vi har fått vedtak om tvangsmulkt - hva gjør vi?

10. februar 2017 var oppgavefristen for 6. termin 2016. Skattekontorene har sendt ut varsel/vedtak om tvangsmulkt for de som ikke leverte innen fristen. I varselet/vedtaket har skattekontoret gitt en ny frist for å levere oppgaven.  Hvis den nye fristen heller ikke er overholdt, har det påløpt en daglig løpende mulkt på kr 524,50.

Slik går du frem hvis du har fått vedtak om tvangsmulkt:

1)      Lever oppgaven

Tvangsmulkten fortsetter å løpe helt til oppgaven er levert. Første bud er dermed å levere oppgaven.

2)      Be om at tvangsmulkten blir redusert eller frafalt

Skattekontoret skal redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt hvis denne slår særlig urimelig ut eller hvis fastholdelse ikke fremmer formålet om oppfyllelse. Mener du det var særlig urimelig å bli ilagt tvangsmulkt, må du be om at skattekontoret reduserer eller frafaller mulkten.

Når skattekontoret skal vurdere om tvangsmulkten skal reduseres eller frafalles skal de legge vekt på:

– årsaken til at det har gått lang tid uten at plikten er oppfylt

– i hvilken grad den ansvarlige kan klandres for dette

– om den ansvarlige har hatt noen fordeler ved ikke å oppfylle plikten

– alvorlig sykdom hos den ansvarlige

3)      Send klage

Du kan klage på et vedtak om tvangsmulkt. Klagen skal sendes til skattekontoret, men vil bli behandlet av skattedirektoratet. Skattekontorets vedtak om å ikke redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt kan også påklages.

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er feil. Det kan for eksempel være at selskapet ikke skulle hatt oppgaveplikt for 6. termin, eller du mener at selskapet burde fått innvilget oppgavefritak.

Klage kan du sende elektronisk eller pr. post. I altinn er det lagt ut eget skjema som kan brukes ved klage på tvangsmulkt.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no