Uformelt aksjeinnskudd og aksjeeiers uttreden

(1) Aksjeselskapet skal tilføres midler i form av kontanter. Aksjeeierne, som dels er personlige aksjeeiere og dels selskaper, ønsker å gjøre dette på enkleste måte. De vurderer derfor å overføre et forholdsmessig beløp basert på hvordan de eier aksjene. Kan det anbefales? (2) Et aksjeselskap er eid av fem aksjeeiere. En av eierne ønsket å selge sine aksjer, og selskapet kjøpte disse. Kan disse aksjene utdeles skattefritt til de resterende fire aksjeeierne? Blir aksjeeiernes inngangsverdi null i et slikt tilfelle?

(1)

Aksjeloven er ikke til hinder for at aksjeeierne tilfører selskapet uformelle innskudd.

Skattemessig bør man imidlertid velge å gjennomføre dette som en kapitalforhøyelse. Aksjeeierne vil da være sikret at både aksjekapital og overkurs betalt ved emisjonen, vil være å anse som skattemessig innbetalt kapital på aksjen. Beløpet kan tilbakebetales skattefritt, jf. skatteloven § 10-11 annet ledd annet punktum.

Fordi innbetalt kapital skattemessig følger den enkelte aksjen, kan det videre være hensiktsmessig å gjennomføre kapitalforhøyelsen ved å øke pålydende fremfor å utstede nye aksjer.

(2)

Ja, om utdelingen skjer til samtlige aksjeeiere i samme forhold som de eier aksjer fra før, er det ikke en skattepliktig utdeling, jf. Finansdepartementets uttalelse inntatt i Utv. 2001 side 1399.

Aksjeselskapets overføring til aksjeeierne av «egne aksjer» uten vederlag, er heller ikke en realisasjon for selskapet.

Aksjelovens regler for utbytte må følges. For å kunne dele ut aksjene må utdelingen ligge innenfor selskapets utbytteramme, jf. aksjeloven § 8-1. Det er aksjenes balanseførte verdi og ikke virkelig verdi som skal legges til grunn ved vurderingen av om verdien ligger innenfor utbytterammen, jf. § 3-6 tredje ledd. Derfor vil det tekniske utbyttegrunnlaget bare være en begrensning dersom det er negativt. Beslutningen om utdelingen treffes av generalforsamlingen etter forslag fra styret.

Når det gjelder skattyters inngangsverdi på de mottatte aksjene, kan vi ikke se at dette er omtalt i autoritative uttalelser. Vi antar at inngangsverdien må settes til kr 0.

Hva gjelder skattemessig innbetalt kapital følger den aksjen.

Et alternativ til utdeling av egne aksjer er at selskapet i stedet foretar en kapitalnedsettelse med sletting av aksjene.

Deles det ut aksjer til aksjeeierne i et annet forhold enn de tidligere eierandelene, skjer det en netto verdioverføring fra noen aksjeeiere via selskapet til andre aksjeeiere. Etter Finansdepartementets oppfatning anses slike utdelinger som en vederlagsfri overføring fra selskapet og skattlegges som utbytte, jf. skatteloven § 10-11.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no