Varebil klasse 2 – Mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk likevel

Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges fra og med første hele måned kjøreboken brukes.

Fra og med inntektsåret 2016 er det innført nye regler for fastsetting av privat fordel ved arbeidstakers bruk av

  • varebil klasse 2
  • lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg

Etter skattelovforskriften § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes enten ved

  • ordinær sjablonmetode, men med et særskilt bunnfradrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150.000, eller
  • individuelt etter km-sats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok.

Skattedirektoratet hadde opprinnelig lagt til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Dette har de nå etter innspill fra flere organisasjoner myket opp i, der hvor elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Dette fremkommer av den nye Sk-meldingen om endringer på skatteområdet for inntektsåret 2016. Du finner Sk-melding nr 3/17 her.

Merk at det er et vilkår for å anvende disse reglene at det foreligger tjenstlig behov for en slik bil.

NY A-MELDING FOR 2016?

Dessverre fremgår det ikke av nevnte Sk-melding hvordan man kan gå frem for å endre verdsettelsen for 2016.

Regnskap Norge forutsetter at uttalelsen må åpne for å korrigere verdsettelsen for inntektsåret 2016, slik at korrigert a-melding kan sendes inn. Korreksjon foretas i så fall i a-melding for desember 2016.

Husk at en slik korreksjon neppe blir med i forhåndsutfylt skattemelding (selvangivelse). Av den grunn må arbeidstaker informeres godt om praktiske konsekvenser for utfyllingen av skattemeldingen.

NÆRMERE OM DE NYE REGLENE

I den omtalte Sk-meldingen gir Skattedirektoratet nyttig informsjon om hvordan det nye regelverket er å forstå. Vi gjengir derfor hva Skattedirektoratet skriver om dette i sin helhet nedenfor.

SJABLONMETODE MED SÆRSKILT BUNNFRADRAG

Ved bruk av sjablongmetode gis det et særskilt bunnfradrag som skal kompensere for at varebiler klasse 2 og lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk.

Bunnfradraget innebærer at beregningsgrunnlaget reduseres med 50 %, begrenset oppad til kr 150 000. For yrkesbiler som er eldre enn tre år settes grunnlaget til 75 % av listepris før beregning av bunnfradraget. For el-biler hvor det er gjort reduksjon i grunnlaget på 50 %, gis det ikke bunnfradrag.

Eksempel 1:
Arbeidstaker disponerer en varebil klasse 2, og en velger ordningen med sjablongbeskatning med bunnfradrag. Bilen har en listepris på kr 350 000. Bilen er ny, så det skal ikke gjøres fradrag for bilens alder. Det skal beregnes et bunnfradrag på 50 % av listeprisen, men maks kr 150 000. Fordelen beregnes slik:

Beregningsgrunnlag:

Kr 350 000 (listepris) – kr 150 000 (bunnfradrag) = kr 200 000

Skattepliktig fordel utgjør kr 200 000 kr x 30 % = kr 60 000.

Eksempel 2:
Arbeidstaker disponerer en varebil klasse 2, og en velger ordningen med sjablongbeskatning med bunnfradrag. Bilen har en listepris som ny på 400 000 kr. Bilen er registrert første gang 11.11.2011, og det skal derfor gjøres en reduksjon i listepris for biler som er eldre enn tre år. Det skal i tillegg beregnes et bunnfradrag på 50 % av beregningsgrunnlaget, men maks kr 150 000. Fordelen beregnes slik:

Beregningsgrunnlag:

Kr 400 000 (listepris) x 75 % (reduksjon for alder) = kr 300 000

Kr 300 000 – kr 150 000 (bunnfradrag) = kr 150 000

Skattepliktig fordel utgjør kr 150 000 kr x 30 % = kr 45 000

KILOMETERSATS FOR PRIVAT BRUK VED ELEKTRONISK KJØREBOK

Verdsetting av privat fordel ved bruk av varebiler klasse 2 eller lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg kan også baseres på faktisk bruk, nærmere bestemt etter en fast kilometersats på kr 3,40 uansett kjørelengde.

Fastsetting basert på kilometersats forutsetter at det føres elektronisk kjørebok. Den elektroniske kjøreboken må administreres av arbeidsgiver, og metoden med individuell fastsetting (kilometersats) må være lagt til grunn ved beregning av forskuddstrekk mv.
Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total kjørelengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat.

Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats etter denne bestemmelsen gjelder for all privatkjøring, ikke bare reiser til og fra jobb.

Eksempel:
Arbeidstaker disponerer en varebil klasse 2, og en velger ordningen med kilometersats dokumentert ved elektronisk kjørebok. Den elektroniske kjøreboken viser at arbeidstaker i løpet av året har kjørt 5 000 km som ikke er yrkeskjøring. Dette inkluderer all privat kjøring, også kjøring mellom hjemmet og fast arbeidssted.

Den skattepliktige fordelen blir 5 000 km x kr 3,40 = kr 17 000.

BILER SOM FALLER UTENFOR STANDARDREGELEN

Virkeområdet for regelen om firmabiler som faller utenfor standardreglene er endret fra og med inntektsåret 2016. Særregelen for «biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad var egnet og heller ikke ment for privat bruk» er opphevet. Dette som en følge av at det er innført nye regler for varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 500 kg.

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder nå kun for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7 500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Ved privat bruk av de ovennevnte typer biler beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4 000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4 000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

SKATTEFRITAK FOR SPORADISK BRUK

Fra og med inntektsåret 2016 er det innført en ny regel for å fastslå når bruk av arbeidsgivers bil anses som sporadisk og ikke skal utløse fordelsbeskatning for skattyter. Det vises til FSFIN § 5-13-2 første ledd. Den private bruken anses som sporadisk når

  • bruken ikke overstiger 10 kalenderdager per år, og
  • samlet privat årlig kjørelengde ikke overstiger 1 000 kilometer.

Begge vilkårene må være oppfylt for at bruken skal anses som sporadisk. Om ett av vilkårene ikke er oppfylt, utløses fordelsbeskatning på vanlig måte.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no