Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse

Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017.

En av de største nyhetene på skatteområdet for 2016 var at statens sats for bilgodtgjørelse og skattefri bilgodtgjørelse skilte lag. For første gang skulle noe av statens sats gjøres skattepliktig. Den skattefrie satsen ble satt ned med 30 øre til kr 3,80 pr km.

I budsjettavtalen for 2017 har Regjeringen sammen med Venstre og KrF kommet frem til at skattefri sats skal reduseres ytterligere. Også denne gangen utgjør reduksjonen 30 øre, slik at skattefri sats for 2017 blir kr 3,50 pr km. Endringen begrunnes som et miljøtiltak, og det ser dermed ut til at prinsippet om at satsen skal reflektere hva det faktisk koster å bruke egen bil forlates.

For lønnstakere som kjører 10.000 km i yrket årlig, og som godtgjøres med statens satser, innebærer endringen en økt skattepliktig inntekt på 6.000 kroner fra 2015 til 2017.

Den skattefrie satsen på kr 3,50 pr km gjelder uansett kjørelengde. Skattefri sats for kjøring utover 10.000 km økes derfor med 5 øre pr km.

Den nye satsen for 2017 gjelder også for kjøring i utlandet.

ENDRINGER OGSÅ FOR EL-BILER

EL-biler skal fra 2016 likebehandles med andre biler når det gjelder skattefrie godtgjørelser.

I 2015 kunne arbeidstakere med EL-bil bruke en fradragssats på kr 4,20 pr km, uten de tillegg som gjelder for passasjerer, kjøring på skogs- og anleggsvei (ikke så veldig aktuelt) og bruk av tilhenger.

Fra 2016 skal overskudd beregnes ut fra fradragssatser på 3,80 pr km inntil de første 10.000 kjørte km i yrket, og kr 3,45 pr km for kjøring utover dette. Det kan i tillegg kreves fradrag også for passasjertillegg (kr 1 pr passasjer pr km), kjøring på skogs- og anleggsvei (kr 1 pr km) og bruk av tilhenger (kr 1 pr km).

Også EL-bilistene rammes av satsendringen for 2017. Ordinær skattefri sats blir dermed kr 3,50 pr km, men kan altså øke skattefri sats ved reise som inkluderer passasjerer, kjøring på skogs-/anleggsveg og bruk av tilhenger.

HVILKE SATSER BØR ARBEIDSGIVER VELGE?

Statens sats for bilgodtgjørelse er i utgangspunktet en sats som statsansatte kan kreve, men mange andre arbeidsgivere har i særskilt avtale, arbeidsavtaler, personalhåndbok mv forpliktet seg til å følge statens satser.

Arbeidsgivere som ikke har forpliktet seg til å benytte spesifikk godtgjørelsessats, kan vurdere å ta den skattefrie satsen i bruk for å unngå det merarbeidet splitting på skattefri og skattepliktig godtgjørelse gir. Når det er sagt, er det viktig å tenke gjennom om de skattefrie satsene gir tilfredsstillende godtgjørelse for de ansatte. I tillegg er det et stort spørsmål om vi også i årene som kommer vil se at skattefri sats vil fortsette nedover.

Det går neppe an å stole på at skatteregimet på området blir mer stabilt i tiden som kommer.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no