Virksomhetsgrensen ved utleie

Utleie av næringslokale på til sammen 660 kvm ble ikke ansett som virksomhet, selv om skattyter i tillegg leide ut privat leilighet og hadde styreverv i næringseiendommens sameie.

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at utleien ikke skulle anses som virksomhet, selv om det utleide arealet er større enn det som i utgangspunktet er antatt å utgjøre grensen for næringsvirksomhet i Lignings-ABC.

Det fremgår av Lignings-ABC at utleie i et større omfang enn 500 kvm. kan bli ansett som kapitalavkastning når aktivitetsnivået er spesielt lavt, f.eks. fordi det er inngått langtidskontrakt og leieren har ansvaret for indre og ytre vedlikehold og skal dekke alle kostnader.

Skattedirektoratet la vekt på at seksjonen er utleid til én leietaker i en langvarig leiekontrakt. Leieren har ansvar for det innvendige vedlikehold av lokalene. Direktoratet la videre til grunn at sameiets ansvar for ytre vedlikehold og snøbrøyting mv. innebar liten aktivitet for den enkelte sameier og at aktiviteten i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig til å medføre at innsenders utleie oppfyller kravene til å utgjøre en virksomhet.

Skattyter eide i tillegg en ideell halvpart av leilighet på 67 kvm. som også ble leid ut. Dette måtte ifølge Skattedirektoratet inngå i helhetsvurderingen av om innsender driver virksomhet. Skattedirektoratet mente imidlertid at innsenders aktivitet knyttet til begge utleieforholdene hadde et svært begrenset omfang, selv om skattyter skulle identifiseres med innleide kontraktørers aktivitet.

Skattedirektoratet forutsatte at et skatteyters styreverv i sameiet skulle være lønnet og beskattes som arbeidsinntekt. Under denne forutsetningen skal ikke deltakelsen i sameiets styre påvirker virksomhetsvurderingen.

Kilde: www.revisorforeningen.no